Përfytyrime Prej Beduini

Po qe se përfytyrimet radhiten në drejtim të një ideali të lartë dhe iluzionet gjejnë mbështetje nga arsyeja, njeriu ka mundësi të arrijë në mendime të ndriçuara dhe suksese njëra pas tjetrës. Në të kundërt, ëndërrimet prej beduini nuk kanë ndonjë dobi as për hapa shkencore, as dhe për ta gjetur të vërtetën!