ترتیب و تصنیف پروتین و امینو اسید ها

دانشمند مشهور سویدنی بنام Charles Eugenie Guye میگوید که؛ "یک پروتین از 40000 (چهل هزار) اتوم بوجود آمده است. بنابران احتمال بوجود آمدن خودبخودی یک مولیکول پروتین با رقم بزرگ 10 بطاقت 60 افاده میگردد." آیا متوجه هستید؟ در حالیکه در جانداران یک پروتین نه بلکه سریال پروتین ها موجود است. همچنان بخاطر بوجود آمدن یک سریال پروتین دوکتور لیکومته دنوی Dr. Lecomte de Nouy چنین میگوید: "احتمال بوجود آمدن تصادفی یک سریال پروتین 10 بطاقت 243 میباشد." ولی انسان تنها یک سریال پروتین ویا یک حجره هم نیستند. انسان متشکل از 60 تریلیون حجره بوده و این حجرات بین هم چنان مناسبت دارند که گاهی تخریب نظام یکی آن، انسان را به مرگ میکشاند. زندگی انسان در اثر همین مناسبت ها و همکاریهای حساس و خیلی ها مکمل ادامه دارد. وقتیکه دربارهء این نظام مکمل فکر کنید صدای وجدان خویش را خواهید شنید که میگوید: سُبحَانَ مَا اَعظَمَ شَأنَکَ "خدایا ترا از هر نوع درک غلط تسبیح و تقدیس مینمایم. خدایا شأن تو چقدر بزرگ است."

در تشکل یک جاندار، اولتر از پروتین ها موجودیت امینواسیدها ضروریست. در اثر تصنیف امینواسیدها پروتین ها تشکیل میگردد. بخاطر اینکه پروتین ها بتوانند یک حجره جاندار را بمیان آورند، به دیگر چیزها نیز نیاز دارند. هر جاندار عبارت از یک سیستم مولیکولها بوده که در چوکات یک برنامه تعین شده سازماندهی میگردند وحین تشکل و بعد از تشکل برای ادامهء حیات خود به انرژی و تغذیه نیازمند هستند. بیالوژی تکاملیست ها ادعا مینماید که اولین جاندار این انرژی لازمه را از آفتاب گرفته است و همچنان از رعد و برق و شعاع ماورای بنفش نیز استفاده کرده است. در حالیکه ما میدانیم که یک جاندار هنگام تشکل و سپس بخاطر ادامه حیات خود بطور منظم و بدون انقطاع به یک مقدار معین انرژی ضرورت دارد. شعاع آفتاب اگر به موانعی مانند ابرها برخورد نکند، از طرف روز میتابد و شبانه پنهان میگردد. همچنان یک قسمت مهم سال بشکل زمستان سپری میگرد و انرژی آفتاب هیچگاه بطور منظم و به عین اندازه نمیرسد. رعد و برق هم هیچگاه منظم نیست. یکبار میزند و یکبار نه، وقتی هم که میزند، میسوزاند و تخریب میکند. فرض محال اگر واقعیت بودن این ادعا را بپذیریم، ترتیب و تنظیم مناسباتی را که بین بوجود آمدن رعد و برق، شعاع آفتاب و ماورای بنفش با هست شدن جانداران موجود است را با چه توضیح میدهیم؟