Юдеите и християните в Корана

Твърди се, че определенията в Свещения Коран, свързани с юдеите и християните, са много остри. Според мен трябва да се подхожда изключително внимателно към тази тема. Не може да има задължителни условия, чрез които изразните средства, употребявани в Корана, за да се представи упорството, непреклонността и враждебността на някои юдеи и християни в миналото, да се използват за характеризиране на християните и юдеите във всички епохи. В знамения от този вид трябва да се търсят както конкретни доказателства, така и доводи за категоричността им. Тоест няма съмнение, че това са коранични знамения. Но не е сигурно, че те включват в съдържанието си всички юдеи и християни – от първите дни до днес.

Второ, този стил на Корана е насочен към грешните тълкувания на юдейството и християнството и приложенията им в живота от страна на онези, които са се идентифицирали с тези религии в онази епоха. По-точно Коранът ги описва с такъв стил, защото те превръщали религиозната мисъл и вярата в повод за вражда. Тоест стилът на Корана не е насочен към личностите, а срещу погрешните постъпки, погрешните идеи, подстрекаването към враждебност чрез възпротивяване срещу истината, както и срещу неодобряваните качества. Още по-остър тон срещу подобни качества е възможно да открием именно в Тората и Евангелието. При все това Коранът описва с най-точните понятия – макар и на някои това да изглежда като остър тон – тези качества и постъпки и непосредствено след като предупреждава и заплашва хората с такива качества и поведение, се опитва с благи думи да събуди душите за истината и да внуши надежда в сърцата. Освен това сподвижниците и тълкувателите на Корана са единодушни, че критиките и предупрежденията в Корана, отправени заради определени постъпки и заради начина на поведение на юдеите, християните и лицемерите, са валидни и за вярващите, чиято вяра не е достатъчно силна, за да им попречи да се въздържат от същите постъпки, поведение и качества. Дискутирането на този въпрос, който се нуждае от подробно пояснение, ще надхвърли рамките на нашата тема.

Според личното ми убеждение миналите събития трябва да се разглеждат в рамките на собствената им историческа реалност, т.е. всяко събитие да се оценява според конкретните условия и обстоятелства, а в днешните си действия трябва да взимаме за основа начина на поведение, което се демонстрира днес.