• به عبارت دیگر: گفتگو با فتح الله گولن
  • علامه گولن به عنوان يك نويسنده
  • زنان محكوم در ميدان و محروم از حق
  • اولين راپور و اولين تحقيق
  • گاه شناسی زندگی استاد محمد فتح الله «گولن»
  • به عبارت دیگر: گفتگو با فتح الله گولن
  • علامه گولن به عنوان يك نويسنده
  • زنان محكوم در ميدان و محروم از حق
  • اولين راپور و اولين تحقيق
  • گاه شناسی زندگی استاد محمد فتح الله «گولن»

تازه ترین موضوعات

کودتاي 15 جولای، يک سناريوی ساخته گی بود

103 Armanemili.com
Default Image
از آغاز کودتا چه وقت خبر شديد؟ نخستين واکنش شما چه بود؟ من کودتا را از رسانهها خبر شدم. دوستانم…

جوانمردي و هديه دادن

2253 فيض محمد «عثماني»
فتح الله گولن
فتح الله گولن واقعاً سخاوتمند است. او مي‌گويد: «من به اعتبار خانواده و اطرافيان در بستري پرورش…

وفاداري او نسبت به دوستان، اشياء و خاطره‌ها

2149 فيض محمد «عثماني»
فتح الله گولن
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي استاد فتح الله گولن، تواضع اوست. اين تواضع كه مي‌توانيم آن را هم استاد…

كركتر و مزاج استاد

2200 فيض محمد «عثماني»
فتح الله گولن
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي استاد فتح الله گولن، تواضع اوست. اين تواضع كه مي‌توانيم آن را هم نتيجۀ…

وصيت «مرا در افغانستان دفن كنيد»

3009 فيض محمد «عثماني»
فتح الله گولن
در سال‌هاي 1990 كه در افغانستان جنگ‌هاي داخلي ادامه داشت ميان نيروهاي طالبان و جنبش شمال جنگ سختي…