پرینت

چهار نظریه یی که داروینیسم به آن استناد نموده است

نوشته شده توسط فتح الله گولن بر . ارسال شده در حقیقت آفرینش و تکامل

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

داروین، با حرکت از بعضی مشابهت های جانداران و همچنان دانشمندانی که بالای او تأثیر گذاشته اند، نظریه های خود را به این چهار ادعا استناد مینمایند.

شرایط بیرونی مربوط به محیط، گاهی هم تأثیر کنندگان درونی بالای جانداران تأثیر مینمایند و این تأثیرات سبب بعضی تغییرات (دگرگونی ها) در جانداران میشود.

این تغییرات به این ویا آن شکل قسماً به جانداران مفید تمام میشود.

این تغیرات کوچک، بشکل ارثی به نسل های بعدی نیز انتقال می یابد.