پرسشهای شگفت انگیز عصر

نمایش #
عنوان نویسنده
چرا قرآن با أمر "اقرأ" (بخوان) شروع شده است؟ فتح الله گولن
خداوند چه نیازی به آفریدن کاینات داشت و چرا قبلاً نیافرید و بعداً خلق کرد؟ فتح الله گولن
میگویند، قرآن از هر چیز شده و شدنی، بحث میکند، آیا این درست است؟ اگر درست باشد، آیا میتوانیم بعضی از مسایل فنی و تخنیکی امروز را هم در ردیف این گونه مسایل مطالعه کنیم؟ فتح الله گولن
وحدت الوجود چیست؟ آیا با عقیده ما سازگاری دارد؟ فتح الله گولن
سبب این همه پیشرفت الحاد چیست؟ فتح الله گولن
از آنجاییکه تمام پیامبران از شبه جزیرۀ عرب ظهور نموده اند، پس آنهاییکه در کشورهای دیگر زندگی میکنند، چگونه از ناحیۀ عقیده و عمل، مسئوول شناخته میشوند؟ کجای این کار حق و عدالت است؟ فتح الله گولن
تعدد زوجات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را تقبیح میکنند، لطفاً در زمینه روشنی بیندازید؟ فتح الله گولن
در خصوص الهی بودن دین مقدس اسلام و فرستاده شدنش به خیر و صلاح بشر، شک و تردیدی وجود ندارد. حال، چنین دینی چگونه بردگی را مباح میداند؟ فتح الله گولن
بعضیها می پرسند "ما چرا خداوند را دیده نمی توانیم؟" به اینها چگونه جواب میدهیم؟ فتح الله گولن
گفته میشود هر چیز را او آفریده است (العیاذ بالله) او را چه کسی آفریده است؟ فتح الله گولن
ماهیت و جوهر خداوند چیست؟ فتح الله گولن
تناسخ چیست و آیا از دیدگاه اسلام درست است؟ فتح الله گولن
پنج وقت نماز فرض است، اما در مناطق قطبی بعضاً شش ماه شب و شش ماه روز ميشود، در آنجاها چگونه نماز خوانده ميشود؟ فتح الله گولن
كودكاني كه از حضرت آدم و هوا بدنيا ميآمدند در آن زمان فتح الله گولن
مقصد از قالو بلی چیست؟ فتح الله گولن
در قرآن کریم تصریح گردیده است که ارادۀ کلّی، فقط و فقط از آنِ خداوند است، اما چنانکه معلوم است به انسان هم اراده جزئی داده شده است، با این حال، آیا کسیکه مرتکب گناهی میگردد، با پیروی از ارادۀ خود مرتکب گناه می شود و یا اینکه ارادۀ کلّی پروردگار، او را به فتح الله گولن
در قرآن کریم گفته شده است: "من یهدی الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له" هر که را خداوند هدایت کند، هیچکس او را گمراه ساخته نمیتواند و هرکسی را او گمراه کند، هیچکس نمیتواند او را هدایت کند.و باز در جای دیگر گفته شده است: "هر که خواسته باشد ایمان بیاورد فتح الله گولن
خداوند (ج) به بسیاری از انسانها امکاناتی مانند: موتر، خانه، مال، ملک، اعتبار، دوست، شأن و شهرت داده و بعضی از انسانها را هم گرفتار فقر، درد، مصیبت، رنج و غم ساخته است، آیا اینها آدمهای بدی هستند؟ ویا اینکه خداوند دستۀ اول را زیاد دوست دارد؟ فتح الله گولن
چرا خداوند(ج) بندگانش را یکسان خلق نکرد و بعضی را کور و برخی را لنگ آفرید؟ فتح الله گولن
آیا أجل همۀ آنهایی که در یک آفت طبیعی مرده اند، بصورت همزمان فرا رسیده است؟ فتح الله گولن
ملک الموت ( عزرائیل (ع) ) چگونه میتواند به تنهایی روح انسانهای زیادی را که همزمان وفات یافته اند، قبض کند؟ فتح الله گولن
از آنجاییکه زمان وکیفیت مرگ انسان از پیش مشخص شده است، پس قاتل چه گناهی دارد؟ فتح الله گولن
از واژۀ عدالت چه برداشت میشود و یا چه برداشتی از آن لازم است؟ فتح الله گولن
آیا نیت میتواند انسان را نجات دهد؟ فتح الله گولن
اُلفت چیست و تأثیرات منفی آن از چه قرار است؟ فتح الله گولن