پرسشهای شگفت انگیز عصر

نمایش #
عنوان نویسنده
چرا قرآن با أمر "اقرأ" (بخوان) شروع شده است؟ فتح الله گولن
خداوند چه نیازی به آفریدن کاینات داشت و چرا قبلاً نیافرید و بعداً خلق کرد؟ فتح الله گولن
میگویند، قرآن از هر چیز شده و شدنی، بحث میکند، آیا این درست است؟ اگر درست باشد، آیا میتوانیم بعضی از مسایل فنی و تخنیکی امروز را هم در ردیف این گونه مسایل مطالعه کنیم؟ فتح الله گولن
وحدت الوجود چیست؟ آیا با عقیده ما سازگاری دارد؟ فتح الله گولن
سبب این همه پیشرفت الحاد چیست؟ فتح الله گولن
از آنجاییکه تمام پیامبران از شبه جزیرۀ عرب ظهور نموده اند، پس آنهاییکه در کشورهای دیگر زندگی میکنند، چگونه از ناحیۀ عقیده و عمل، مسئوول شناخته میشوند؟ کجای این کار حق و عدالت است؟ فتح الله گولن
تعدد زوجات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را تقبیح میکنند، لطفاً در زمینه روشنی بیندازید؟ فتح الله گولن
در خصوص الهی بودن دین مقدس اسلام و فرستاده شدنش به خیر و صلاح بشر، شک و تردیدی وجود ندارد. حال، چنین دینی چگونه بردگی را مباح میداند؟ فتح الله گولن
بعضیها می پرسند "ما چرا خداوند را دیده نمی توانیم؟" به اینها چگونه جواب میدهیم؟ فتح الله گولن
گفته میشود هر چیز را او آفریده است (العیاذ بالله) او را چه کسی آفریده است؟ فتح الله گولن