پرینت

میزان عبودیت به خدا

نوشته شده توسط fgulen.com بر . ارسال شده در فتح الله گولن منحیث یک فرد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

فتح الله گولن خود را در بین موجودات حقیرترین و بیچاره ترین موجود درجهان میشمارد.

برای او بنده گی به خداوند از همه چیز مقدمتر است.

او با وجودیکه یک فرد متقی و پرهیزگار است، قرآن کریم را در سنین قبل از جوانی ختم نموده، شاید عبادات خود را یک بار هم به قضا نگذاشته و شب ها را با عبادت و تهجد سحر نموده، با آن هم خود را یک بنده گنهکاری که وظیفه بنده گی را بطور کامل بجا نیاورده باشد میپندارد.