Czy Ruch działa pod parasolem jakiejś organizacji, która koordynowałaby koalicję pomiędzy jego instytucjami?

Nie. Działania Ruchu nie są w żaden sposób koordynowane. Zamiast tego oddolne inicjatywy Ruchu uczestniczą w kreowaniu jego kultury oraz czynią wkład w solidne zarządzanie jego działaniami poprzez sprawowanie kontroli, koordynowanie, a także poprzez wykorzystywanie informacji dostarczanych dzięki mediom. Różnego rodzaju inicjatywy mogą na siebie zachodzić, a różne postacie mogą w tym samym czasie spełniać szereg funkcji, ponieważ przynależą one do wielu odmiennych sieci integracyjnych. W większości przypadków osoby te (bardziej niż instytucje) działają jako nieformalni pośrednicy w różnych formach relacji międzyorganizacyjnych. Dlatego też Ruch nie potrzebuje organizacji patronackiej ani przywództwa, aby koordynować lub budować koalicję różnych ORS w celu lobbowania, czy też w celu gromadzenia zasobów.

Innym elementem charakterystycznym, który czyni zbędnym istnienie organizacji patronackiej bądź przywództwa, jest cechujący Ruch stopień rozwoju kulturowego. Z tego względu morale członków Ruchu jest bardzo wysokie, a to przekłada się na ich większe zaangażowanie oraz odporność na przeszkody.