Yazdır

İslâmiyet Bütün Meseleleri Halletmeye Kâfi midir?

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Asrın Getirdiği Tereddütler

Oy:  / 15
En KötüEn İyi 

Evet, kâfi ve vâfidir. Dün bizim söylediğimiz bu söz, bugün herkes tarafından söylenir olmuştur. Batı yeni yeni ihtida hâdiseleriyle bunun açık bir delilidir.

Bir fabrikanın çalışma sistemini, onu kurup yapandan daha iyi kim bilebilir. En basit bir elektronik aletin dahi çalışma şeklini bir bilene danışıyorsunuz. İnsanı yaratan kim ise onun gerek ferdî, gerekse içtimaî yaşama tarzını en iyi bilen o olacaktır. İnsanı Allah yaratmıştır.[1] Öyleyse, beşerin dünya ve ahiret saadetini temin edecek yegâne vesile de O'nun gönderdiği dindir.[2]

Bugün bu realite herkes tarafından kabul ediliyor, zira beşer eliyle ortaya konan bütün sistemler bugün iflâs etmiştir. Geçici muvaffakiyetleri onların devamlı kalmalarına yetmemiştir. İşte tarihte görülen en meşhur beşerî sistemlerden feodalizm, kapitalizm, sosyalizm ve komünizm birbiri ardınca hep yıkılıp gitmiş ve arkada bir sürü feryâd u figân bırakmışlardır. Hâlbuki İslâm ilk günden beri özünden hiçbir şey kaybetmeden bugünlere gelip ulaştı.

Batı, bu işin farkındadır. Allah'la münasebeti kavî mürşit ve mübelliğler, Batı dünyasının birçok yerinde hüsnü kabul görmektedir. Kilise amfileri âdeta İslâm'a sempatiyi soluklar hâle gelmiştir.

Asrın dertleriyle müteellim insanlık, yeniden İslâm anlayışına yönelmektedir. Bugün altından kalkılamayan problemlerin ancak İslâm ile halledileceği kanaati oldukça yaygındır.

Fazilet odur ki düşmanlar dahi kabul ve itiraf etsin. İşte bugün o merhaleye gelinmiştir ki, düşmanlar dahi verdikleri beyanatlarıyla bu hakikati kabullenmiş görünmektedirler. Bugün Avrupa'da, İslâm'ı kabul ettiği hâlde, çevresinden endişe ettiği için bunu açıklamayan pek çok insan vardır.

Sonra bu gibi sorulara müşahhas misal vermek için bütün meseleleri teker teker sayıp İslâm'ın o meseleleri nasıl hallettiğini bir bir göstermek gerekir. Bu da birkaç ciltlik eserle ancak mümkün olacaktır. Soru-cevap faslında böyle bir mevzuu derinlemesine tahlil, elbette ki imkânsızdır. Ayrıca onlar, İslâm'ın hangi meseleyi halledemediğini göstermeliler ki, biz onun cevabını vermiş olalım. Onlar mücerret sordukları için bizim cevabımız da mücerret olacaktır. Cevabı herkese müsellem olan bir mesele hakkında esasen daha fazla söz, hem israf hem de abesle iştigaldir. İslâm ise israf ve abes işi asla tasvip etmez.

Vâfi: Yeterli, başka bir şeye ihtiyaç bırakmayan.
İçtimaî: Sosyal, toplumsal.
Kavî: Güçlü, kuvvetli.

[1] Bkz.: Mülk sûresi, 67/14.
[2] Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/19; Mâide sûresi, 5/3.