Asrın Getirdiği Tereddütler

Değerli Türk alimi ve mütefekkiri, aynı zamanda son derece iyi kalpli bir insan olan müellifin kitabının son sayfasını çevirirken güzel düşünceler ve hislerle dolup taşıyorsunuz. Bahis mevzuu zat, "Asrın Getirdiği Tereddütler" adlı eserin yazarı, Fethullah Gülen'dir. Türkiye'de ve onun dışındaki dünyada Kur'an-ı Kerim ve hadis ilmi sahalarında allame, fıkıh ve aynı zamanda tasavvuf ilmi prensiplerinde fevkalade müdakkik bir yorumcu olarak tanınan gerçek alim, sayısız dogmalar dünyasında yaşamakta olan çağdaş okuyucuya hakikatin, "İman"da kökleşmeye can atmak olduğunu göstermenin, zannımca, en güzel usulünü bulmuştur.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Dünyaya Gelen Peygamberlerin Sayısı Ne Kadardır? Hepsi Erkek midir? Fethullah Gülen
"İslamiyet Akıl ve Mantığa Uygundur Diyorlar. Halbuki İslamiyet Nasslara Dayanmaktadır ve Dolayısıyla Teslimiyet Gerekmektedir" Sözü Nasıl Anlaşılmalıdır? Fethullah Gülen
Beş Vakit Namaz Farzdır. Kutuplarda İse, Bazen Altı Ay Gece, Altı Ay da Gündüz Olur. Burada Nasıl Namaz Kılınacak? Fethullah Gülen
Ehl-i Tasavvufun Kıdem Anlayışı İslâm Akidesiyle Telif Edilebilir mi? Fethullah Gülen
Allah Her Şeyi Yarattı, O'nu Kim Yarattı? Fethullah Gülen
Hazreti Havva'nın, Hazreti Âdem'in (aleyhisselâm) Eğe Kemiğinden Yaratıldığı Söyleniyor, Ne dersiniz? Fethullah Gülen
Kur'ân-ı Kerim'in 23 Senede İnmesinin Hikmeti Nedir? Fethullah Gülen
Vefat Etmiş Evliyâdan, Sağ Olan Evliyâya Nazaran Daha Çok Yardım Görüldüğü İddia Ediliyor; Bu Doğru mudur? Fethullah Gülen
Cin Nedir? Nasıl Çağrılır? Tedavide ve Kayıp Bulmakta Kullanılabilir mi? Cincilik Yapan Hocaların İslâm'da Yeri Nedir? Mahzuru Var mıdır? Uğraşan İlim Adamları Var mıdır? Fethullah Gülen
Osmanlılar Hakkındaki Söylentilere Ne Dersiniz? Türkler Müslümanlığı Niçin Kabul Etmişlerdir? Fethullah Gülen
Günümüzde Fen ve Tekniğe Ait Meselelerle İslâm'ı Anlatmak Yaygın Haldedir. Bunu Nasıl Görürsünüz? Fethullah Gülen
İmama İtaatın Hükmü Nedir? Kur'an, Ulü'l-Emre İtaat Edin, Buyuruyor? Fethullah Gülen
"Ruhlar Mütegayyir Olmadığına Göre Hâdis de Olamaz" Sualine Nasıl Cevap Verebiliriz? Fethullah Gülen
Yoktan Var Olmaz, Vardan da Yok Olamaz Diyorlar. Zamanımızda Geçerli midir? Fethullah Gülen
Osmanlılarda harem mevzuu çok tenkit edilen hususlardan biri olmuştur. Bu mevzuda bizi aydınlatır mısınız? Fethullah Gülen
Bazıları, Akraba Evliliklerinin Zararlı Olduğunu İddia Ediyor. Bu Hususu İzah Eder misiniz? Fethullah Gülen
Allah Bilinebilir mi, Tarif Edilebilir mi? Fethullah Gülen
Allah'ın Özü ve Nitelikleri Nelerdir? Fethullah Gülen
Bizim Salavât Getirmemizle Cenâb-ı Allah, Peygamberimiz Üzerine Rahmeti ve Selâmı İndirir mi? Zaten Cenâb-ı Allah, O’nun Üzerine Rahmetini İndiriyor. Bizim Salavât Getirmemizin Hikmeti Nedir? Fethullah Gülen
İslâm'da Meşrepçilik Var mıdır? Sahabe-i Kiram Arasında Böyle Ayrılıklar Oluyor muydu? Birleştirici Bir Fikir Ne Olabilir? Fethullah Gülen
Lut Kavmi, Nuh Kavmi Gibi Bazı Kavimler Belli Suçlardan Helâk Edilmişlerdir. Bugün Bütün Ahlâksızlıklar Yapıldığı Hâlde, Neden Toplu Olarak Milletler Helâk Edilmiyor? Fethullah Gülen
Bir Müslüman'ın Müsamaha Ölçüsü Ne Olmalıdır? Fethullah Gülen
Şefaat Hak mıdır? Kimler Ne Ölçüde Şefaat Edebilirler? Fethullah Gülen
Allah (celle celâluhu), Neden Bana Sormadan, İşin Başında İrademe Danışmadan Beni Yaratıp, Kaderin Mahkûmu Yapmış? Sonra, Benim Kaderim Neden Zengin ve Müreffeh Olmak Değil de, Belâ ve Musibetlere Maruz Kalmak Şeklinde Tecellî Ediyor? Fethullah Gülen
Cenâb-ı Hak Bir Âyetinde "Ben İstediğim Kulumu Hidayete Erdiririm" Diyor. Bu Durumda Cenâb-ı Hak Kulları Arasında Bir Ayrım Yapıyor mu? Fethullah Gülen
İrade-i Külliye ve İrade-i Cüz'iyye Ne Demektir? Fethullah Gülen
Hızır (aleyhisselâm) İle Görüşülebilir mi? Fethullah Gülen
"Ben Sizin Rabbiniz Değil miyim?" Sualine "Evet Rabbimizsin!" İle Cevap Verildiğine Aklî Delil Var mıdır? Fethullah Gülen
"Bir Saat Tefekkür, Bir Sene Nafile İbadet Hükmüne Geçer" Mealindeki Tefekkürün Yolu, Usûlü, Metodu Nasıldır? Belli Bir Vird veya Zikri Var mıdır? En Çok Tefekküre Sevk Eden Âyetler Hangileridir? Sessizce Yapılan Dualar Tefekkür Yerine Geçer mi? Fethullah Gülen
Osmanlı'nın Yıkılışında Medrese ve Zâviyenin Tesiri Var mıdır? Fethullah Gülen
Bazı Kimseler "Biz Niçin Allah'ı Görmüyoruz?" Diyorlar. Buna Nasıl Karşılık Verilmelidir? Fethullah Gülen
Allah Kelimesi İle Tanrı Kelimesi Arasında Nasıl Bir Fark Vardır? Fethullah Gülen
Allah Niçin Kullarını Bir Yaratmadı? Fethullah Gülen
Allah Kâinatı Yaratmaya Neden Lüzum Gördü ve Neden Daha Önce Yaratmadı da Sonradan Yarattı? Fethullah Gülen
Allah'ın Bizim İbadetimize İhtiyacı Olmadığına Göre, Biz İbadetlerimizi Neden Kendi Keyif ve İsteğimize Göre Yapmıyoruz? Fethullah Gülen
Kur'ân'ın Nâzil Olan İlk Âyetinin "Oku" Diye Başlamasında Ne Hikmet Görüyorsunuz? Fethullah Gülen
"Zaman İhtiyarladıkça Kur'an Gençleşiyor" Deniliyor, İzah Eder misiniz? Fethullah Gülen
Kullar Arasında Eşitsizlik mi Var? Fethullah Gülen
Günah İşleyen Bir Kişi Kendi İradesine Uyarak mı Günah İşler? Fethullah Gülen
Kuran-ı Kerim'de Hidayet-Dalâlet Kavramları Nasıl Telif Edilir? Fethullah Gülen
Peygamber Efendimizin (sas) çok kadınla evlenmesinin hikmeti nedir? Fethullah Gülen
Nasıl Oluyor da Bu Din Köleliği Mubah Kılıyor? Fethullah Gülen
Bütün Peygamberler Arap Yarımadasından Zuhûr Ettiğine Göre, Peygamber Gönderilmeyen Diğer Kıt'alarda Yaşayanları İnanç ve Amel Açısından Mes'ul Tutmak Nasıl Hak ve Adâlet Olur? Fethullah Gülen
İşlediğimiz Günahlar Yıllar Geçmesine Rağmen Aklımızdan Gitmiyor, Hatta Aynı Günahlara Teşvikçi Oluyor Fethullah Gülen
Hz. Âdem'le Havva'dan Dünyaya Gelen Çocuklar O Zaman Evleniyorlardı. Şimdi Neden Yasak Edildi? Fethullah Gülen
Azrail (as) Bir Tane Olduğu Halde, Bir Anda Vefât Eden Bir Sürü İnsanın Ruhunu Nasıl Kabzediyor? Fethullah Gülen
Abdülhamid Han'a "Kızıl Sultan" Deniliyor, Doğru mudur? Fethullah Gülen
Esîr Var mıdır ve Keyfiyeti Nedir? Fethullah Gülen
Adalet sözünden ne anlaşılır veya ne anlamalıyız? Fethullah Gülen
Tenâsüh Nedir ve İslâm İnançlarına Göre Doğru mudur? Fethullah Gülen
Biz Fetret Devri İnsanı mıyız? Fetret Devrinin Hükmü Nedir? Fethullah Gülen
Vahdet-i Vücud Nedir ve İtikadımızla Telif Edilebilir mi? Fethullah Gülen
Niyet İnsanı Kurtarabilir mi? Fethullah Gülen
Kâlû-belâ Ne Demektir? Fethullah Gülen
Şüphe Nedir ve Bir Kısım Kimselerin Endişe Ettiği Kadar Korkunç Bir Şey midir? Fethullah Gülen
İlhadın Bu Kadar Ön Almasının Sebebi Nedir? Fethullah Gülen
"Kur'ân Olmuş ve Olacak Her Şeyden Bahsediyor" Diyorlar. Bu Doğru mudur? Doğru İse, Günümüzdeki Bir Kısım Fen ve Tekniğe Ait Meseleleri de Bunu İçinde Mütalâa Edebilir miyiz? Fethullah Gülen
İnançsız Birine Önce Neyi, Nasıl Anlatmalı? Fethullah Gülen
Neden Her Şey Ölüme Dayanıyor? Fethullah Gülen
Bir tabii afette ölenlerin hepsinin eceli birden mi gelmiştir? Fethullah Gülen
İnsanın Ne Zaman ve Nasıl Öleceği Önceden Belirlendiğine Göre, Onu Öldürenin Suçu Nedir? Fethullah Gülen
Ülfet Nedir ve Menfî Tesirleri Nelerden İbarettir? Fethullah Gülen
Taklîdî ve Tahkîkî İman Ne Demektir? Fethullah Gülen
Allah (celle celâluhu) Mülkü İstediğine Verdiğine Göre, Neden İnanmayanlara Vermiştir? Fethullah Gülen
İnsanların Yaptıkları Hile ve Oyunlara Aynen Karşılık Verebilir miyiz? Fethullah Gülen
Topraktan Yaratıldık; O Halde, Duada Ellerimizi Niçin Toprağa Doğru Değil de Göğe Doğru Çeviriyoruz? Fethullah Gülen
Günümüzde İnsanlığın Kaderiyle Oynayan Süper Devletler Fethullah Gülen
Giyim-Kuşamımızı ve Evlerimize Alacağımız Eşyalarımızı Belirleme Hususunda Ölçümüz Ne Olmalıdır? Fethullah Gülen
Allah'a Hakkıyla Asker Olmayı, Askerlik Anlayışı İçinde Anlatır mısınız? Fethullah Gülen
Belâlara Karşı Sabır İstemek, Zımnen Belâ İstemek Mânâsına Gelir mi? Fethullah Gülen
A'raf Neresidir? Hakkında Bilgi Verir misiniz? Fethullah Gülen
Bakara Sûresi 155. Âyetini Nasıl Anlamalıyız? Fethullah Gülen
Boş Kaldığımız Zaman Şeytan Çok Çeşitli Şüphe, Tereddüt ve Sıkıntılarla Hücum Ediyor. İrademiz Hislerimizin Elinde Oyuncak Oluyor ve Bu Gibi Durumlarda Masiyete Karşı Sabrımız Azalıyor, Tavsiyeleriniz? Fethullah Gülen
Bugünkü Şartlarda Dünyayı Değerlendirme Nasıl Olmalıdır? Dünya-Âhiret Muvâzenesi Kuramıyoruz, Asrı Saadette Nasıl Kurmuşlardı? Fethullah Gülen
Bütün Meselelerimizi Kendisini Dinlediğimiz Büyüğümüze Sormamızda Dinin Hükmü Nedir? Fethullah Gülen
Cehennemin, Cehennemdeki İnsanları Terbiye Edici Rolü Var mı? Fethullah Gülen
Cenâb-ı Hakk'ın Atâ Kanununu İzah Eder misiniz? Fethullah Gülen
Cenâb-ı Hak Bizim Bu Dünyada Nasıl Hareket Edeceğimizi Biliyor. Emirlerine Uyup Uymayacağımızı da Biliyor. İmtihana Neden Lüzum Görüyor da Bizi Dünyaya Gönderiyor? Fethullah Gülen
Cenâb-ı Hak Hem Bir Tane Hem de Her Yerde, İzahı Nedir? Fethullah Gülen
Cenâb-ı Hakk'ın Huzûruna Girerken Ne Gibi Fikrî Bir Hazırlık Yapmalı ve O'nun Huzûrunda Neler Düşünmeliyiz? Fethullah Gülen
"Dinde Zorlama Yoktur" Âyetini İzah Eder misiniz? Fethullah Gülen
Dünyada Nelerle İmtihan Olmaktayız? Fethullah Gülen
Efendimizin İstanbul'un Fethini Müjdelemesi Fethullah Gülen
"Fela Üksimü Bimevakiinnücûm" Ayetindeki Yıldızların Yerlerine Kasem Edilmesinin Hikmeti Nedir? Fethullah Gülen
Günümüzde Bir Beldeden Bir Beldeye Gitme Orada Hizmet Etme Mukaddes Göç Sayılır mı? Fethullah Gülen
İbadetlerden Feyiz Almak, İbâdetin Tam Olarak Yapılmasına Bağlı mıdır? Fethullah Gülen
Tebliğ ve İrşad Vasıtaları Olan Şeylerden Şahsi Kazanç Temini Olabilir mi? Fethullah Gülen
Kur'ân-ı Kerim'de Geçen "Kalb-i Selim" Kavramını Nasıl Anlamalıyız? Fethullah Gülen
"Malınızla Canınızla Cihad Ediniz" Buyuruluyor. Halbuki Biz İmkanlarımız Nispetinde Veremiyoruz. Veremediğimizin Sebebi Nedir? Fethullah Gülen
Osmanlı Padişahlarından Murad ve Yavuz'u Diğerleriyle Mukayese Eder misiniz? Fethullah Gülen
Sıyamım Yok Kıyamım Yok, Gözde Yaş Gönülde Heyecanım Yok, Hizmette Görünme Riyakârlığı Mevcut... Fethullah Gülen
Tevbe-i Nasuh Nedir? Fethullah Gülen
Tevessülü Anlatır mısınız? Şer'an Caiz Olan ve Olmayan Yönleri Nelerdir? Fethullah Gülen
Mü'minde Gerilim Nelere Karşı ve Nasıl Olmalıdır? Fethullah Gülen
Ecnebi Memleketlerinde Doğanların Durumları Ötede Nasıl Olacaktır? Fethullah Gülen
Hazreti Hasan ve Hazreti Muaviye (radıyallâhu anhüma) Varken Ömer İbn Abdülaziz’in Beşinci Halife Sayılmasının Hikmetini Açıklar mısınız? Fethullah Gülen
Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri'nin "eş-Şeceretü'n-Nu'mâniyye" İsimli Eserindeki İşaretleri Hakikatlerle Ne Ölçüde Telif Edilebilir? Fethullah Gülen
İslâmiyet'in Kısa Zamanda Yayılmasının, 1300 Sene Gibi Uzun Zaman Yahudi ve Hristiyan Dünyası Tarafından Mağlup Edilemeyişinin Sebepleri Nelerdir? Fethullah Gülen
Kıyamet Alâmeti Olarak Anlatılan Dabbetülarzın AIDS Hastalığı İle Alâkası Var mıdır? Fethullah Gülen
Kur'ân, Peygamberimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Beyanı Olamaz mı? Değilse Nasıl İspat Edilir? Fethullah Gülen
Bazı Müslümanların Devamlı Okudukları Virdler ve Tefsirlerin de Bir Şahs-ı Mânevîsi Var mıdır? Fethullah Gülen
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Bir Defasında "Bu Ağızdan Sadece Hak Çıkar" Demesine Rağmen Hurmaların Aşılanması Tavsiyesi Üzerine Meydana Gelen Netice İçin "Ben Bir Beşerim" Demesi Nasıl Tevfik Edilir? Fethullah Gülen
Peygamberimiz'in Peygamberliğinin Kendi Devrine Ait ve Araplara Mahsus Olduğu İddia Ediliyor. Bu Hususu Açıklar mısınız? Fethullah Gülen
Rızkın Allah'ın Taahhüdü Altında Olduğu Söyleniyor. Hâlbuki, Biz Bazı Ülkelerde Elli-Altmış Günlük Açlıktan Sonra Ölenleri Biliyoruz. Açıklar mısınız? Fethullah Gülen
Şeytan, Cehennem'e Gideceğini Bildiği Hâlde Niçin Küfürde Israr Ediyor? Fethullah Gülen
“Ümmetimin Fesada Gittiği Bir Dönemde, Sünnet'ime Sımsıkı Sarılana Yüz Şehit Ecri Vardır." Deniliyor. Sünnet-i Seniyye'yi Öğrenip Asrın Şartları İçinde Tatbik Keyfiyetini Açıklar mısınız? Fethullah Gülen
"Ve Alleme Âdeme'l-esmâe Külleha" Ayeti Neler Anlatmaktadır? Fethullah Gülen
"İslâm, Emperyalist Sistemler Gibi, 'Fetih' Adı Altında Değişik Yerleri İşgal ve İstilâ Etmiş, Sonra da Sömürmüştür.” Diyorlar. İzah Eder misiniz? Fethullah Gülen
İslâm'da ki Cihad Emrinin "Dinde Zorlama Yoktur" Ayetiyle Bir Zıtlığı Var mıdır? Fethullah Gülen
Cihad Nedir? Küçük ve Büyük Cihaddan Bahsediliyor, Tarif ve İzah Eder misiniz? Fethullah Gülen
Diğer Peygamberlerin Ümmetlerine Olan Sevgileri İle Peygamberimiz'in Ümmetine Olan Sevgisi Farklı mıdır? Ayrıca Kendi Ümmetinin Fertleri Arasında da Sevgi Farkı Var mıdır? Fethullah Gülen
"Din, İnsanların İzah Edemedikleri Meseleleri Kamufle İçin Zorunlu Olarak Ortaya Atılan Bir Fikirdir" Deniliyor. Medeniyetin Terakki Etmesi Dine Olan İhtiyacı Ortadan Kaldırır mı? Fethullah Gülen
Dua Ederken "Eûzü-Besmele" Çekilir mi? Duada Usûl Nasıl Olmalıdır? Fethullah Gülen
Dinimizi Öğrenip Başkalarına da Öğretirken Hangi Hususlara Dikkat Etmeliyiz; Tebliğ Metodumuz Nasıl Olmalıdır? Fethullah Gülen
Cenab-ı Hakk'ın İsimleri ve Sıfatları Arasında Derece Mevzu Bahis midir? Fethullah Gülen
Efendimiz ve İlk Müslümanların Başkalarının İmanlarını Kurtarmadaki Cehd ve Gayretlerini Anlatır mısınız? Fethullah Gülen
Hacerü'l Es'ad (Esved) Hakkında Bilgi Verir misiniz? Fethullah Gülen
Hayat ve Gençlik Hevesatı Cihetinden Gelen Tehlikelerden Nasıl Korunabiliriz? Fethullah Gülen
Dinimize ve Milletimize Hizmetten Elini Gevşetmiş, Hayır Yollarında Koşma Heyecanını ve Aktivitesini Yitirmiş Müslüman Kardeşlerimize Karşı Tavrımız Nasıl Olmalıdır? Fethullah Gülen
Kardeşlik Anlayışımız Nasıl Olmalıdır? İçinde Bulunduğumuz Durumla Alâkalı Bir Değerlendirme Yapar mısınız? Fethullah Gülen
Lokman Sûresinin Sonunda Mugayyebat-ı Hamseden Sayılan, Yağmurun Yağma Zamanı ve Ana Karnındaki Çocuğun Durumu Bugün Gaybîlikten Çıkmış Gibidir. Bu Durumu Nasıl İzah Edersiniz? Fethullah Gülen
Ulü'l Azm Peygamberleri Hangileridir ve Niçin Bu İsim Sadece Onlara Verilmiştir? Fethullah Gülen
İnsanımıza Okuma Alışkanlığını Nasıl Kazandırabiliriz? Fethullah Gülen
İslâmiyet Bütün Meseleleri Halletmeye Kâfi midir? Fethullah Gülen
Gevşeyen Gerilimimizi Durdurup, Tekrar İdeal Ufkumuza Yöneltebilmemiz İçin Neler Tavsiye Edersiniz? Fethullah Gülen
İfsada Kilitlenmiş Kimselerin Bunca Tahribi Karşısında Neslimizi Nasıl Muhafaza Edebiliriz? Fethullah Gülen
Kur'an Niçin Ebû Leheb Gibi Kişilerden Bahsediyor, Hikmetini İzah Eder misiniz? Bu Onun Belagat ve Fesahatına Nasıl Uygun Düşer? Fethullah Gülen
Mesleğimiz İtibarıyla Çok İstediğimiz Bir İdealimiz Vardı. Kaybetmenin Verdiği Üzüntü, İçtimaî Yönümüzü Tesir Altında Bırakıyor. Bu Duruma Nasıl Mâni Olabiliriz? Fethullah Gülen
Peygamber Efendimizin Kadınları Dövme Tavsiyesi Nasıl Değerlendirmelidir? Fethullah Gülen
Sahabe-i Kiram, Çocukları ve Hanımları, Kendi Şehitleri İçin Ağlayacakları Vakit Evvelâ Hz. Hamza İçin Ağlarlardı, Deniliyor. Sebebini Anlatır mısınız? Fethullah Gülen
Ahir Zaman Fitneleri Karşısında Durumumuz Nedir ve Nasıl Korunabiliriz? Fethullah Gülen
Bediüzzaman İçin, Van Gölü'ndeki Adayı Göstererek, "Bana Şu Adayı Versinler, Yanıma Alacağım Onbir Talebeyle Bütün Dünyaya Meydan Okuyabilirim." Dediği Söyleniyor. Doğru mudur? Doğruysa Nasıl Olur? Fethullah Gülen
İslâm Fıtratı Ne Demektir? Hidâyet Nedir ve Hidâyete Nasıl Vesile Olunur? Fethullah Gülen
Ruhların Yaratılışı Esnasında veya Daha Anne Karnında Cenin Safhasındayken İnsan İçin Saîd veya Şakî, Ya da Cennetlik veya Cehennemlik Yazılması Nasıl Olur? Fethullah Gülen
Son Derece Basit, Küçük ve Zayıf Bir İradeye Mukabil, Sonsuz Bir Cennet veya Cehennem'in Verilmesi Nasıl İzah Edilebilir? Fethullah Gülen
Edep Nedir? Edepli Olmak Ne Demektir? Fethullah Gülen
İnsanların Amerika'ya Geçmesi Nasıl Olmuştur? Fethullah Gülen