Sohbet Atmosferi

Sohbet Atmosferi Sohbet Atmosferi ismini taşıyan eser, 1980 öncesi dönemde kendisine tevcih edilen pek çok soruya, Hocaefendinin, muhatapların ve şartların durumunu nazarı itibara alarak irticalen verdiği cevapları içermektedir. Eser dört bölüm ve “Soru-Cevaplar Üzerine” ismini taşıyan ve sohbet adab u erkanının anlatıldığı giriş mahiyetindeki uzun bir yazıdan oluşmaktadır. Birinci bölümde topyekun insanlığı kurtarmaya kendilerini adamış günümüz kara sevdalılarının karşılaşabilecekleri problemleri çözmeye matuf anahtar mahiyetinde bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise daha çok insan tecessüsünün ürünü olan ve insan ile eşya arasındaki ilişkiyi açıklayan konulara yer erilmektedir. Üçüncü bölümü günümüz mü’minlerinin zihinlerini meşgul eden pek çok soruya cevap teşkil etmektedir. Son bölüm de ise vecize mahiyetindeki bazı cümlelerin izahı yapılmaktadır.

İnsanı hakikate ulaştıran iki temel yoldan birisidir “soh­bet”. İnsanlık tarihinin gördüğü en kutlu nesil sohbet ikliminde yetişmiş ve insanlığın muallimi olma pâyesine ermiştir. Bu açıdan “Sohbet Atmosferi” günümüzde cehalet ve tefrikanın kasıp kavurduğu nesilleri yaşatmaya kendini adamışlar için anahtar mahiyetinde bilgilere ulaştıran sıra dışı bir kaynaktır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Takdim yerine Nil Yayınları
Soru-cevaplar üzerine Nil Yayınları
Neden ümitvârım? Fethullah Gülen
Allah yolunda çekilen çileler Fethullah Gülen
Hakikatleri duyma ve mesuliyet Fethullah Gülen
Yakınlarımızı irşattaki tavrımız Fethullah Gülen
Vesilelikten öte pâye vermek zulümdür Fethullah Gülen
Allah yolunda muvaffakiyet ve gurur Fethullah Gülen
Sahabenin hak adına ihtilafı Fethullah Gülen
Hazreti Ali sevgisi Fethullah Gülen
Hazreti Ali’nin halifeliği Fethullah Gülen
Körelmiş istidatların inkişafı Fethullah Gülen
İslâm’ı yaşamak Fethullah Gülen
İslâm’ı anlatma Fethullah Gülen
Mukaddesata hakaret karşısında tavrımız Fethullah Gülen
Umumi seferberlik Fethullah Gülen
Vahdet-i vücud bir “hâl”dir Fethullah Gülen
Gayb aralığı ve ruhun gücü Fethullah Gülen
Beyin ve ruhun fonksiyonları Fethullah Gülen
Dinler tarihine eleştirel bir yaklaşım Fethullah Gülen
Hakiki eşitlik Fethullah Gülen
Kurban kesmenin hikmetleri Fethullah Gülen
Filozof ve felsefe Fethullah Gülen
Başka dünyalar var mı? Fethullah Gülen
Bazı olayların rüyada önceden görülmesi Fethullah Gülen
Depremin önceden bilinmesi Fethullah Gülen
Kâinatın dışı Fethullah Gülen
Zamana gerçek değerini veren şey Fethullah Gülen
Nassları anlamada usûl Fethullah Gülen
Bir rivayetin metin tenkidi Fethullah Gülen
Şer ve ehven-i şer Fethullah Gülen
Lokman Hekim ve Kur’ân’da tıp Fethullah Gülen
Lokman Sûresi’nin verdiği dersler Fethullah Gülen
Allah ve Resûlullah’ı sevmek Fethullah Gülen
Allah’ın isimleri Fethullah Gülen
İnsanın kulluğu Fethullah Gülen
Allah’ı görebilecek göz Fethullah Gülen
Yetmiş üç fırka ve fırka-i nâciye Fethullah Gülen
Şeytan, Melek değildir Fethullah Gülen
Kur’ân üslubu açısından Allah’ın kendisine “Biz” demesi Fethullah Gülen
Ahiret elbisesi Fethullah Gülen
Hurilerin elbiseleri Fethullah Gülen
Eşin anne babaya bakma mecburiyeti var mı? Fethullah Gülen
Hazreti Yusuf’un (aleyhisselâm) gördüğü bürhan Fethullah Gülen
Hazreti Ali’nin Hazreti Fatıma üzerine evlenmek istemesi Fethullah Gülen
Büyük günah işleyenin durumu Fethullah Gülen
Kabz ve bast hâlinde de kulluk Fethullah Gülen
Tesbih ve takdisin mânâsı Fethullah Gülen
İman bir kalb işidir Fethullah Gülen
Her seviyede iman etme Fethullah Gülen
Cehalet kaynaklı inkâr Fethullah Gülen
Kesb-i şer, şerdir Fethullah Gülen
Efendimiz’in rüyalarda farklı şekillerde görülmesi Fethullah Gülen
Allah Resûlü’nün anne ve babası Cennetlik mi? Fethullah Gülen
Her kavme peygamber gönderilmiştir Fethullah Gülen
Dinlerin özü aynıdır Fethullah Gülen
Cennet’e uygun yaş Fethullah Gülen
Göğün yarılması Fethullah Gülen
Rahman Sûresi’ndeki tekrarların hikmeti Fethullah Gülen
Bir ahiret nimeti olarak evlilik Fethullah Gülen
Mârifetullahın şahitleri Fethullah Gülen
“Allah şiddet-i zuhurundan gizlidir” Fethullah Gülen
Kudretin varlık ve yokluğa taalluku Fethullah Gülen
Eşyanın mülk ve melekût yönü Fethullah Gülen
Ruh, maddeye hâkimdir Fethullah Gülen
Sulh çizgisi veya meşrepçilik Fethullah Gülen
“Bazen hasen ahsenden daha güzeldir” Fethullah Gülen
“Ahiret olmasaydı dünyanın ehemmiyeti olmazdı” Fethullah Gülen