Yazdır

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 9. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuna Gönderdiği Mesaj

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Mesajları

Oy:  / 1
En KötüEn İyi 

Fethullah Gülen Hocaefendi, İlim ve Kültür Vakfı'nın 3 Ekim 2010 tarihinde düzenlediği 9. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu'na bir mesaj gönderdi.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın güzide temsilcileri, icra heyetinin değerli üyeleri, bu sempozyuma tebliğleriyle iştirak eden saygıdeğer ilim adamları ve aziz misafirler,

"İlim, İman, Ahlak ve İnsanlığın Geleceği: Risale-i Nur Perspektifi' başlığı altında tertip edilen Uluslararası Bedîüzzaman Sempozyumu'nun 9. toplantısında da aranızda bulunamamanın üzüntüsü içerisindeyim. "İnsanlık Onuruna Lâyık Bir Geleceğin inşasında İlim, İman ve Ahlâkın Yeri ve Rolü" konusunun işleneceği bu son derece önemli ve bir o kadar kıymetli faaliyet sayesinde günümüz insanlarının meselelerinin ve o meseleler karşısında Hazreti Bedîüzzaman'ın tekliflerinin akademik olarak ele alınmasına vesile olan organize heyetine, tebliğ hazırlayan akademisyenlere ve iştirak eden herkese katkılarından dolayı tebrik ve teşekkürlerimi arz ederim.

Takdir edersiniz ki, topyekün varlık, eşyâ ve hâdiseleri hallaç ederek her nesnenin özüne, esasına, mahiyetine muttali olma hissi, heyecanı, cehdi, gayreti ve tutkusu da diyebileceğimiz "hakikat aşkı", Hakikatler Hakikati'ne ulaşmanın en emin yoludur. Bu hakikat aşkının bir yanını "ilim", diğer yanını da "iman ve ahlâk" mecmuası olan din teşkil eder. Bir taraftan, iman ve ahlak enginliğinin, diğer taraftan da tekvînî emirleri doğru mütalâa ederek meseleleri çağın ilim ufku açısından yorumlama faziletinin sevdalısı olmuş bir hakikat eri, vicdanın bütün fakülteleriyle gören, düşünen, davranan; oturuş-kalkışı merhamet, sözü-sohbeti mülayemet ve her hali nezaket bir kalb insanıdır. Böyle bir Rabbânînin gaye-i hayali, her ruhu ebedî varoluşa taşımak ve herkese sonsuzluk iksiri sunmaktır. O, çok defa, kendi bedenî ve cismânî mahrumiyetlerine rağmen, diğer insanların mutluluğunu plânlayan, mensup olduğu toplum için nakış nakış huzur ve saadet projeleri geliştiren, topyekün beşeriyetin, hususiyle de kendi milletinin ızdırap ve sefaletleri karşısında hafakandan hafakana giren nebî gönüllü bir diğergâmdır.

Dış görünüş itibarıyla sade ve basit yaşayan Hazreti Bedîüzzaman, bu hakikat aşkının âbide şahsiyetlerinden biridir. O gerek düşünce hayatında, gerek aksiyonunda hemen her zaman engin bir karakter sergilemiş; en hayâtî meselelerde bütün insanlığı kucaklayışı, küfür, zulüm ve dalâlete karşı tiksinti duyuşu, her yerde istibdâtla savaşı, hatta bu uğurda hayatını istihkâr edercesine vefâsı ve civanmertliği ve ölümü gülerek karşılaması gibi hususiyetleriyle numune-i imtisal olmuştur. O engin bir his insanı olmanın yanında, misyonuyla alâkalı meselelerde, hep Kitap-Sünnet yörüngeli, ilim, muhâkeme ve mantık televvünlü yaşamıştır. Engin bir vicdan eri, derin bir aşk ve heyecan timsâli ve olabildiğince mert bir insan olmakla beraber, fevkalâde dengeli, çağdaşlarının çok önünde ileri görüşlü, büyük plân ve projeler üretebilen sağlam bir kafa yapısına sahip mütefekkir bir rehnüma portresi ortaya koymuştur. O, gençlik döneminde çevresine sunduğu ilk deha solukları sayılan eserlerinden, mahkemeler, zindanlar ve sürgünlerle geçen çileli bir hayat içinde inkişaf edip gelişen olgunluk dönemi kitaplarına kadar hep o seviyeler üstü seviyesini korumuş ve her zaman dâhiyâne konuşmuştur. Üstad Bedîüzzaman hazretlerini ve onun arkada bıraktığı eserlerini tetkik edenler, onda dehânın bütün hususiyetlerini müşahede edecek; ilim, iman ve en geniş manasıyla ahlâk temelinde istikbale yürüyecek nesiller için eşsiz reçeteler sunduğunu göreceklerdir.

Bu duygularla, marziyât-ı ilahiyeye uygun bir hayat anlayışının idrakine çok hizmet edeceğine ve insanlığı dünyevî uhrevî saadete taşıyacak daha iyi bir dünyanın inşasına büyük katkı sağlayacağına inandığım Uluslararası Bedîüzzaman Sempozyumları'nın bu halkasının da başarılı geçmesini dilerken, bu programı düzenleyen İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'na tebrik ve teşekkürlerimi arz ile, tebliğleriyle katkıda bulunan çok değerli ilim adamlarına ve bütün misafirlere en içten saygılarımı sunarım.

M. Fethullah Gülen