Bir adletkah-? vsi'dir bu dar-? imtihan
Bir adletkah-? vsi'dir bu dar-? imtihan
Glsem de iimden a?lar?m ben
Glsem de iimden a?lar?m ben
Fera?at y H!
Fera?at y H!
Eyvah ne yr ne yer kald?
Eyvah ne yr ne yer kald?
Her ?ey ve nesne kayda de?er bir ?eydir amma
Her ?ey ve nesne kayda de?er bir ?eydir amma
?smet Yhu!
?smet Yhu!
Firset y H!
Firset y H!
A??ka ta'n etmek olmaz mbteld?r neylesin
A??ka ta'n etmek olmaz mbteld?r neylesin
Kad? olsa da'vac? ve muhzir dahi ?ahid
Kad? olsa da'vac? ve muhzir dahi ?ahid
Ey visl! ?ttisale vesile olmu?tun
Ey visl! ?ttisale vesile olmu?tun
?mniledir bil keml-i insan
?mniledir bil keml-i insan
Her ?ahs? hrim Hakk'a mahrem mi san?rs?n
Her ?ahs? hrim Hakk'a mahrem mi san?rs?n
Ey name sana ben nice re?k eyleyemem ki
Ey name sana ben nice re?k eyleyemem ki
Hakir d?tke millet ?an?na noksan gelir sanma
Hakir d?tke millet ?an?na noksan gelir sanma
ekinme kil isen itiraf-? noksandan
ekinme kil isen itiraf-? noksandan
Bitabi-i tehalkle yolda kald? hep
Bitabi-i tehalkle yolda kald? hep