Kırık Testi (Kitaplaşmamış)

2001 yılında ilk defa yazılı olarak yayınlanmaya başlayan ve Kırık Testi ismini taşıyan bu bölüm Fethullah Gülen'in ABD sohbetlerinin henüz kitaplaşmamış olanlarından meydan gelmekte. Nil Yayınları tarafından da yayınlanan bu sohbetlerin tamamına aynı zamanda herkul.org Internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Deliler (!) Fethullah Gülen
Kalb Kasveti Fethullah Gülen
Dinin Temel Meseleleri Fethullah Gülen
Bolluk ve Darlıkta Mü'mince Duruş Fethullah Gülen
Sulhta Hayır Vardır Fethullah Gülen
Maddî-Manevî Kemâlâtı Yıkan Bir Hastalık: Suizan Fethullah Gülen
Şeytanın Oyunları Fethullah Gülen
Müspet Hareket Fethullah Gülen
Sen Hizmetine Bak, Sonucu Sahibine Bırak! Fethullah Gülen
Dünyevî Nimetler Karşısında Başkalaşmama Fethullah Gülen
Hz. Ebû Bekir'e Talim Edilen Dua Fethullah Gülen
Islah Kahramanları ve Boşlukta Neş’et Etmiş Nesiller Fethullah Gülen
İffet Âbidesi: Yusuf Aleyhisselâm Fethullah Gülen
Örnek Bir Mürşid: Şuayb Aleyhisselâm Fethullah Gülen
Hillet Mesleğinin Esasları Fethullah Gülen
Tarihte ve Günümüzde Mütekebbirler Fethullah Gülen
Zor Zamanlarda Hizmet Fethullah Gülen
Güzel Ahlâk Adına Bazı Ölçüler Fethullah Gülen
Dünya ve Ukbanın Sultanı Fethullah Gülen
İslam’ın Esası İstikamettir Fethullah Gülen
İfk Hâdisesinin Verdiği Bazı Mesajlar Fethullah Gülen
Sıdk (Doğruluk) Fethullah Gülen
İnsan Sevgisi Fethullah Gülen
Üslûba Kurban Edilen Hakikatler (2) Fethullah Gülen
Üslûba Kurban Edilen Hakikatler Fethullah Gülen
Arşın Altında Gölgelenecek Yedi Zümre Fethullah Gülen
Kullukta Derinleşme Fethullah Gülen
Rol Model Olarak Sahabe Fethullah Gülen
Biat Kültürü Fethullah Gülen
İman ve Ümidin Kazandırdıkları Fethullah Gülen
Vesâyetten Kurtulma ve Gerçek Hürriyet Fethullah Gülen
Sulhta Hayır Vardır Fethullah Gülen
Eleştiri ve Tenkitte Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Fethullah Gülen
Uhrevî Hüsrana Düşmemenin ve Aldanmamanın Yolu Fethullah Gülen
Aidiyet Mülâhazasına Takılmadan Muhtaçlara Yardım Etme Fethullah Gülen
Dünyevî Nimetlerden İstifadede Ölçü Fethullah Gülen
Ramazan Ayının Bereketinden İstifade İçin Fethullah Gülen
Kur’ân’dan Hakkıyla İstifade Edebilmenin Yolu Fethullah Gülen
Medyayla Meşguliyette Ölçü Fethullah Gülen
Medya Etiğine Dair Bazı Mülâhazalar-2 Fethullah Gülen
Medya Etiğine Dair Bazı Mülâhazalar-1 Fethullah Gülen
Gayretullah Fethullah Gülen
Amansız Tenkitlere Karşı Dengeli Mukabele Fethullah Gülen
Hizmet Aleyhindeki İtham ve İftiralar (2) Fethullah Gülen
Hizmet Aleyhindeki İtham Ve İftiralar Fethullah Gülen
Safvet ve Samimiyette Devamlılık Fethullah Gülen
Peygamber Yolu Fethullah Gülen
Zulüm Karşısında Alınacak Tavır Fethullah Gülen
Hayırlı Bir Danışmanın Özellikleri Fethullah Gülen
Hayatı Süzerek Yaşama Fethullah Gülen
Realiteler, Sebepleri Yerine Getirme ve Izdırap Fethullah Gülen
Yüce Bir Mefkûrenin Kutlu Talipleri Fethullah Gülen
Meşruiyeti Tespit Yolları Fethullah Gülen
Allah Dostlarına Düşmanlık Fethullah Gülen
Hizmet ve İnsanî Münasebetler Fethullah Gülen
Öze Bağlı Kalma ve Dağınıklıktan Sıyrılma Fethullah Gülen
Gerçek Âlim ve Sosyal Sorumluluk Fethullah Gülen
Dinî hayatı canlı tutan iki dinamik Fethullah Gülen
Amelin ruhu: İhlas Fethullah Gülen
Asırlardır tahribe uğramış kalenin tamiri Fethullah Gülen
Güçlü irade isteyen dört büyük amel Fethullah Gülen
Keşke çığlıkları Fethullah Gülen
İrşadda üslûp ve sözün tesiri Fethullah Gülen
Usûlüddin ekseni Fethullah Gülen
Güç ve imkân sahiplerinin hakkı kabulü Fethullah Gülen
Musibetten hakikî tevhide giden yol Fethullah Gülen
Sistem körlüğü ve toplumların ömrü Fethullah Gülen
Güç zehirlenmesi ya da tiranlaşma Fethullah Gülen
Engellemeler karşısında hakka hizmet yolu Fethullah Gülen
Kur’an ve Sünnet çizgisinde ilm-i siyaset Fethullah Gülen
Hakiki ve şeklî Müslümanlık Fethullah Gülen
İrşad mesleği ve mülâyemet Fethullah Gülen
Şeytan ve günümüzdeki takipçileri Fethullah Gülen
Cahiliye dönemine ait dört özellik Fethullah Gülen
Bir kez daha vifak ve ittifak Fethullah Gülen
Toplum-devlet ilişkisi üzerine bazı mülâhazalar Fethullah Gülen
Gizli ajanda ithamı ve cinnet psikolojisi Fethullah Gülen
Hizmet hareketi ve devlete sızma iddiaları Fethullah Gülen
Toprak ve gül Fethullah Gülen
Gönüllüler Hareketi ve ithamlar Fethullah Gülen
Aksiyon insanları ve ilim ehli Fethullah Gülen
İftiralar karşısında yapılması gerekenler Fethullah Gülen
Zaman dertlenme zamanı Fethullah Gülen
İnsanı baş aşağı götürecek hastalık: Suizan Fethullah Gülen
İslâm’ı taşıyabilecek organizasyon Fethullah Gülen
Düşüncenin enginleşmesi Fethullah Gülen
Allah’ı hakkıyla tâzim ve takdir Fethullah Gülen
Yakında uzaklığı yaşayanlar ve kesintisiz aksiyon Fethullah Gülen
İmanın yenilmez gücü Fethullah Gülen
İnsanın kendini keşfi ve kullukta derinlik Fethullah Gülen
Her şey O’ndan Fethullah Gülen
Îsâr ruhu Fethullah Gülen
İrşat yolcuları için en büyük kredi: Beklentisizlik Fethullah Gülen
Kötülükleri savmada bazı ölçüler Fethullah Gülen
Dinî duygu ve düşüncede derinlik Fethullah Gülen
İnsanı Allah’tan uzaklaştıran ilim Fethullah Gülen
Gönül kapılarının sırlı anahtarı: Muhatabı tanıma Fethullah Gülen
Zulmün yeni bir versiyonu ve şeklî Müslümanlık Fethullah Gülen
Aşk, cesaret ve stratejik akıl Fethullah Gülen
O bir beyan sultanıydı Fethullah Gülen
Basiret Yâ Hû! Fethullah Gülen
Fitne ateşi ve Dua Fethullah Gülen
Tevazu kanatları yerde mükemmelliğin peşinde Fethullah Gülen
Işığın göründüğü ufuk Fethullah Gülen
Evlâtperestlik Fethullah Gülen
Dünyada rıza, ötede rıdvan Fethullah Gülen
Kine doymayan nifak şebekesi karşısında mü’mince duruş Fethullah Gülen
Bir dua dört esas Fethullah Gülen
Miskinliğin doğru anlaşılması Fethullah Gülen
İslâm’ın insan tabiatı ile bütünleşmesi Fethullah Gülen
Tevhid-i kıble et, himmetini dağıtma! Fethullah Gülen
Metafizik âlemin üveykleri ve beklenen diriliş Fethullah Gülen
İrşad mesleği ve iffet surları Fethullah Gülen
Gaflet ve ülfete yenik düşmemiş dua Fethullah Gülen
Aktif ve canlı hizmet hayatı Fethullah Gülen
Gerçek dindarlık ve karakter sahibi olma Fethullah Gülen
Üç büyük tehlike Fethullah Gülen
Teyakkuz Fethullah Gülen
Mükemmel dinin mensupları mükemmelliğe talip olmalı Fethullah Gülen
Melek edalı nefis: Nefs-i mutmainne Fethullah Gülen
İrşad ruhu ve hakperestçe duruş Fethullah Gülen
Heyetin sevabına nail olmanın şartları Fethullah Gülen
Kulluktaki zaafiyet ve kabaran enaniyet Fethullah Gülen
Efendimiz’in kuşatıcı bir duası Fethullah Gülen
Liyakat ve istihkak Fethullah Gülen
Kötülüklerden sakındırmada denge Fethullah Gülen
Yenilenme ruhu ve ilâhî inayet Fethullah Gülen
Ahirete ait zevk ve lezzetleri de feda etme ufku Fethullah Gülen
Cins dimağlar ve kabiliyetlerin inkişafı Fethullah Gülen
Mesai tanzimi ve aile hayatımız Fethullah Gülen
Kötülüklerle mücadelede mü’mince tavır Fethullah Gülen
Başarıyla gelen imtihan: Zafer sarhoşluğu Fethullah Gülen
Hizmetlerin anlatılmasında makul ve objektif çizgi Fethullah Gülen
İnsanı hakikate ulaştıran nurdan helezon: Tefekkür Fethullah Gülen
Musibetler karşısında mü’min ve münafık Fethullah Gülen
Sabır çeşitleri arasındaki münasebet Fethullah Gülen
Fânî imkânları ebedî güzelliğe dönüştürmenin yolu Fethullah Gülen
Hak yolunun cilveleri ve mümince duruş Fethullah Gülen
Bir ömür boyu adanmışlık ruhu Fethullah Gülen
İdeal İstişare–2 Fethullah Gülen
İdeal istişare-1 Fethullah Gülen
Geçmiş, hâl ve gelecek Fethullah Gülen
Muvakkat fırtınalar ve daimî meltemler Fethullah Gülen
Selâm ruhu Fethullah Gülen
Din adına işlenen cinayetlerin vebali (2) Fethullah Gülen
Din adına işlenen cinayetlerin vebali (1) Fethullah Gülen
İnançsızlıktaki ısrarın sebepleri Fethullah Gülen
İmanın vaat ettikleri Fethullah Gülen
Müslüman: Sadık ve emin insan Fethullah Gülen
Asr-ı saadetteki hâdiseleri okuma adına bir bakış açısı Fethullah Gülen
Bayram düşünceleri Fethullah Gülen
Fedakârlık ölçüsü ve infakta denge Fethullah Gülen
Rıza ufkunu talep Fethullah Gülen
Merkez muhit hattında istikamet çizgisi Fethullah Gülen
Gerçek başarı ve kıvamın korunması Fethullah Gülen
Ramazan ve yumuşayan kalbler Fethullah Gülen
Kötülüklerden sakındırma ve bâtılı tasvir Fethullah Gülen
Bayram düşünceleri Fethullah Gülen
Hac ve dua Fethullah Gülen
Zikir - itminan münasebeti Fethullah Gülen
Konumun hakkı Fethullah Gülen
Miras kavgaları Fethullah Gülen
Heyecanla dopdolu adanmış ruhlar Fethullah Gülen
Rızaya Ram Olmak Fethullah Gülen
Adanmışlar Fethullah Gülen
Hakikatü'l-Hakâyiki (Hakikatların Hakikatını) İnsan Bilebilir, Duyabilir mi? Fethullah Gülen
Hakikat Aşkı Fethullah Gülen
Günümüzde Velâyet Hedef Olmalı mı? Fethullah Gülen
Adalet Fethullah Gülen
İnsan ve Halifelik Vasfı Fethullah Gülen
İftiralar-Komplolar Fethullah Gülen
Ahsenu'l Kasas Fethullah Gülen
Kur'an'ın Anlaşılması, Eserler ve Evrad u Ezkar Fethullah Gülen
Esma-i İlahiye Fethullah Gülen
Keyfiyet ve Kemmiyet Fethullah Gülen
Rıza Talebiyle Hacet Namazı Kılınır mı? Fethullah Gülen
Müfterî Ne Derse Desin, Bizim Tek Sevdâmız Var! Fethullah Gülen
Bir Abdurrahman'a Bedel Fethullah Gülen
Ey Millet-i Merhûme, Sakın Ye'se Kapılma!.. Fethullah Gülen
Bağımsız Hareket ve Diyalog ve Hoşgörü Fethullah Gülen
Üfürükçüler Arasında Dokunan Mekik Fethullah Gülen
Bir Damla Ülke Kalmış Zaten, Yazık Etmeyelim Fethullah Gülen
Tertipli ve Düzenli Yaşamanın Gönül İntizamıyla Bir Münasebeti Var mıdır? Fethullah Gülen
Devlet, Derin Devlet ve Şiddet Fethullah Gülen
Yine O Uğursuz Düğme... Fethullah Gülen
İnanarak ve Allah'tan Bekleyerek Fethullah Gülen
Bu Hareket Devlete Alternatif mi? Fethullah Gülen
Koşarken Ölmeli! Fethullah Gülen
Dua seferberliğine çağrı Fethullah Gülen
Ey Güzeller Güzeli Sevgili Gel!.. Fethullah Gülen
Ruhun Zaferi Fethullah Gülen
Gıpta, Haset ve "Hayırda Yarış" Fethullah Gülen
Ramazan'a Doğru Fethullah Gülen
Talebin Kadar İnsansın Fethullah Gülen