Yazdır

Nübüvvet Serisi

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori İman Esasları

Nübüvvet-1

 • Her Peygamberin doğrunun dellalı olduğu, doğruluktan zerre kadar taviz vermediği.
 • Kur'an'ın anlattığı muttakiler kimlerdir?
 • Ebu Cehil'in Peygamberimiz'in (sav) doğruluğunu tasdik etmesi.
 • Ebu Süfyan'ın Roma imparatoru Hiraklius karşısında Efendimizin (sav) doğruluğunu tasdik etmesi.
 • Muaviye'nin Peygamberimiz'in (sav) doğru söylediği ve sihirbaz olmadığını Hind'e söylemesi.
 • Kafirlerin Ebu Bekir'i (ra) komaya sokmalarına rağmen Efendimize (sav) karşı gösterdiği büyük sadakat.
 • Talha ibni Ubeydullah'a yapılan eziyet ve hakaretlere karşı gösterdiği dayanıklılık ve imanından asla taviz vermeye yanaşmaması.
 • İbni Selül'un Efendimize (sav), İbni Ebi Kebşe demesi üzerine oğlu Abdullah'ın (ra) takındığı tavır.
 • Efendimizin (sav) gelecekten haber vermesi ve zamanı gelince hadiselerin kendi dilleri ile doğruladıkları.
 • Efendimizin (sav) şaka yaparken dahi hilafı hakikat bir şey söylemediği.
 • Efendimizin (sav), verdiği sözlerin yerine getirmesi, ahitlerini ifa etmesi, bu hususlarının O'nun sıtkına, sadakatine delalet ettiği.
 • Allah'ın (cc) Efendimizi (sav) çocukluğunda bile (iki defa düğüne gitmek istemesine karşı O'nu uyutarak) koruduğu.
 • Abdullah İbni Hansa'nın ahdini unuttuğu ve Efendimizin (sav) onu söz verdiği yerde üç gün beklediği.
 • Hudeybiye anlaşmasından sonra gelişen olaylar karşısında Efendimizin (sav) ahdini bozmaması.

Nübüvvet-2

 • Hz. Muhammed (sav); nefsimizden, ailemizden, aile efradımızdan daha aziz, daha ileri, daha sevimli değilse Allah'a iman etmiş olunamayacağı ve bunun Efendimizin (sav) sözü olduğu.
 • Nebi'nin inkılabında daima nezahet, nezaket, taharet, asillik ve soyluluğun yanında Allah'ı hoşnut, beşeri mesut edecek hallerin var olduğu.
 • Efendimizden (sav) ilahi kanunlara muhalif bir emir veya beşere ait kanunları hiçe sayacak bir söz sadır olmamıştır.
 • Efendimiz 'sineğin bir kanadında zehir bir kanadında şifa vardır' sözünün, 1871 yılında Alman Dravfield, daha sonrada İngiliz bakteriologu Lancizeyn'in incelemeleri sonucunda doğru olduğunun görüldüğü.
 • Hayız hali uzun süren bir kadına o kanamanın damar çatlamasından olduğunu söylemesi ve 1400 sene sonra röntgen ışınlarıyla
 • tespit edilerek doğruluğunun tasdik edilmesi.
 • Efendimizin (sav) 'hiç bir hastalık yoktur ki onun ilacı olmasın' hadisinin mucizevi yönü ve 20. asırda dahi böyle bir sözün söylenmesinin güç olduğu.
 • Efendimizin (sav) 'bir köpek sizin kaplarınıza ağzını sokarsa, ilki toprakla olmak üzere onu 7 defa yıkayınız' hadisinin anlattığı gerçekler.
 • Efendimizin (sav) getirdiği esasatta, insanı tereddüde düşürecek tek kanun tek emir olmadığı fakat, Müslümanların dinlerine nasıl sarılmaları lazım geldiğinin bilmediklerinden bu hallere düştükleri.
 • Kalbin ziyası ulûm-u diniye, aklın ziyası fünün-u medeniye, ikisinin imtizacından himmetin pervaz edeceği.

Nübüvvet-3

 • Sair din mensuplarının fevç fevç İslâm'a dahil olmalarının yolu nedir?
 • Bütün peygamberlerden hususiyle Efendimizden (sav) misaller verilerek Allah'a kulluklarının müstesna bir mahiyette olduğu.
 • Tastamam kulluk nasıl olur?
 • Efendimizin (sav) ayakları şişinceye kadar gece ibadeti yapması.
 • Efendimizin (sav) 23 sene boyunca kulluktan hiç inhirafının olmayışı.
 • Hz. Aişe (ra) validemizin, bir gece yanında Resulullah'ı göremeyince O'nu ararken ibadet yaptığını görmesi.
 • Efendimizin (sav) Ramazanın son 10 günündeki ibadet hayatı, Efendimizin (sav) İbni Mesud'a Kur'an okutması ve gözlerinden yaş dökülmesi.
 • Efendimizin kalbine gelen şeylerden dolayı günde 100 defa istiğfar etmesi.
 • Resulü Ekrem (sav) kalp ve kafa arasındaki münasebeti nasıl tesis etmişti?
 • Bedir'e coşkun bir cemaatle ve bütün sebeplere tevessül edilerek çıkıldığı halde Efendimizin (sav) ısrarla dua etmesi.
 • Hz. Ömer'in namaz kılarken ağlaması.
 • Her şeyin verasında Allah'ın olduğunu kabul etmeden hiç bir yere varılamayacağı.

Nübüvvet-4

 • Efendimizin (sav) dünyaya bakışı, dünyayı anlayış ve tanıyışı ve insanlarla münasebetindeki incelik ve sırrı.
 • Dünyayı tanımayan kişiler dünyaya karşı mağlup olurlar mı?
 • Efendimiz (sav) bazen secdede o kadar uzun kalırdı ki buna muttali olanlar acaba Resulü Ekrem Allah'a mı mülaki oldu diye düşünürlerdi.
 • Dünyanın ziyneti olan şeylere meyletmemenin Allah Resulü'nün (sav) hayatında makes bulduğu.
 • Efendimizin 'Uhud dağı kadar altınım olsa bir tek dinarını bırakmadan infak ederim.' buyurduğu ve kendisine gelen ganimeti dağıttıktan sonra kalan dinarın kendisini nasıl rahatsız ettiği.
 • Ebu Bekir'in (ra) bir bardak soğuk suyu dudağına götürdüğünde ağlaması ve...
 • Efendimizin bir gün aç bir gün tok durması; Aç olduğundan Allah'a şükretmesi tok olduğunda da hamd etmesi.
 • Allah Resulü'nden bir şey istendiğinde hayır veya yok dememesi.
 • Hz. Ömer'in (ra) Efendimizin (sav) mübarek sırtında hasır izlerini görünce ağlaması. Hz. Aişe'nin 'üç ay geçerdi de evimize yemek için ateş yanmazdı' demesi.
 • Müminlere karşı Resulullah'ın teveccühü, münasebeti ve onlara karşı gösterdiği tevazuu.
 • Efendimizin (sav) hakikatleri anlatma ve sahip çıkmada gösterdiği hırs.
 • Allah Resulü'nün yanından geçen iki sahabeyi durdurup 'bu benim hanımım' demesindeki hikmet.
 • Allah Resulü'nün bir bedeviyi memnun etmek için ona ihsanda bulunması.
 • Kulluğun, insan hayatı üzerinde durulması gereken en hassas ve hiç laubalilik kabul etmeyen çok ciddi bir mevzu olması.
 • 10 sene Efendimize (sav) hizmet eden Enes'in (ra) mülahazaları.

Nübüvvet-5

 • Efendimizin (sav) şiddet ve hiddeti küfre karşı kullanışı.
 • Allah Resul-inün küfür ve nifak düşmanı olması keyfiyeti.
 • Efendimizin (sav) müminler ve kafirlerle olan münasebeti.
 • Efendimizin (sav) şefkatinin eseri olarak Bedir esirlerini ve Mekke fethinde de en azılı can düşmanlarını dahi affetmesi.
 • Efendimizin (sav) hiç bir kâfirden yardım almaması, ayrıca ganimet için Bedir savaşına katılmak isteyen kâfiri reddetmesi.
 • Çeşitli misallerle Efendimizin cihana meydan okuyuşu.
 • Ka'b bin Eşref'in öldürülmesi.
 • Efendimizin (sav) heva ve hevesine göre attığı tek adımın olmayışı.
 • Benî Mahzum kabilesinden hırsızlık eden bir kadının elini kesilmesi için istenilen şefaate karşı takındığı tavır.
 • Maiz İbn-i Malik'in zina yaptığı için hadd-i şer'î'nin tatbik edilmesini istemesi.

Nübüvvet-6

 • Efendimizin (sav) emredildiği şeyi on misli fazlasıyla yapması.
 • Kulluk ne zamana kadar devam edecek?
 • Peygamber Efendimize (sav) 'tevazu kanatlarını yerlere kadar indir' buyurduğu.
 • Allah'ın (cc), Efendimiz (sav)'e melik bir peygamber mi, yoksa kul bir peygamber mi olmak istediğini sorması.
 • Sonsuz şefkatin sonsuz hiddet ve şiddetin bir arada bulunmasının ancak Nebi'ye has bir keyfiyet olduğu.
 • Allah kanun koyan, Nebiler serveri de kanunları uygulayandır.
 • Efendimizin (sav) insanlara tebliğ ettiği hususları onlardan evvel harfiyen yaşaması.
 • İrşad ve tebliğin ilk 5-10 sene içinde çok çetin geçtiği.
 • Nebi'nin inkılabı ile ihtilaller arsındaki fark nedir?
 • Haremi Şerif'e yakın bir yerde müşriklerin Efendimizi (sav) bayıltıncaya kadar dövdükleri (Haris ibni Haris'in rivayeti).
 • Haremi Şerif'te namaz kılan Efendimiz 'e müşriklerin yaptıkları.
 • Hz. Hatice ve Ebu Talib'in vefatı.
 • Efendimizin Taif'e tebliğ için gidişi ve orada gördüğü hakaretler. Efendimizin yaptığı dualar.
 • Efendimizi (sav) nübüvvet davasından vazgeçirmek için Utbe ibni Rebia'yı göndermeleri ve onun teklifleri, Efendimizin Fussilet suresini okuması.
 • Hz. Hamza'nın Müslüman oluşunu hazmedemeyen kafirlerin, Efendimizi (sav) öldürmek için karşısına Ömer'i çıkarmaları.

Nübüvvet-7

 • Efendimizin (sav) Peygamberlik vazifesi ile serfiraz olduktan sonra her an ölümle karşı karşıya bir hayat yaşaması.
 • Müşriklerin boykot ilan etmeleri.
 • Bütün devirlerde kafirin İslâm'ı yok etmek için aynı yollara tevessül ettiği.
 • Efendimizin (sav) hicretten önce ölümüne karar verilmesi ve uygulamaya konulması.
 • Efendimizin (sav) halkı Safa tepesi etrafında toplayarak Allah'ın Resul-i olduğunu ilan etmesi ve peşinden nazil olan sure.
 • Medine'ye irşad için Hz. Musab'ın gönderildiği ve ertesi yıl 70 kişi ile Resulullah'ın yanına gelişi.
 • Medine'li sahabi Bera ibni Azib ile Halid bin Velid'ın (ra) irşad için Yemen'e gönderilmeleri, İrşatta Halid'in yetersizliğinin görülmesi üzerine Hz. Ali'nin gönderilmesi.
 • İslâmiyet, ahirete bakan yönüyle kafir için dahi vechi rahmettir.
 • Efendimiz sayesinde dünya ve mafihayı kavradığımız, onun sayesinde küfür ve iman muvazenesini idrak ettiğimiz.
 • Efendimizin (sav), kendi saadet asrında Hıristiyan, Yahudi, Mecusi demeden herkese Hak ve hakikati anlatması.
 • Habeş Melikine, Roma imparatoruna yazılan mektuplar.
 • Efendimizin (sav) Veda haccında cemaatına 'tebliğ vazifemi yaptım mı?!' diye sorması.

Nübüvvet-8

 • Efendimizin (sav) fetanetinin misallerle izahı.
 • Vakalar nasıl tespit edilir? Vakaları nakledenlerde aranan vasıflar nelerdir?
 • Müşriklerin Efendimizi (sav) ikna edip davasından vazgeçirmek için Husayn'ı göndermeleri ve Efendimizin (sav) onu dize getirişi.
 • Efendimizin (sav) karşısındakini ikna etmekte kullandığı kuvvetler nelerdir?
 • Resul-i Ekrem, halledilmez gibi görünen bütün meseleleri kahvaltı yapma kolaylığı içinde nasıl hallediyordu?
 • Mekke fethinde ganimetlerin taksimi hususunda olan hoşnutsuzluk ve Efendimizin (sav) tavrı
 • Rabbimizin Resulü Ekrem'e emrettiği 9 haslet
 • Peygamberlerin bizim idrakimiz ve anlayışımız üstünde sahip oldukları özellikler.
 • Nebilere bağlılığımız, başka bir şeye bağlılıkla mukayese edilebilir mi?
 • 'Zina etmem hususunda bana müsaade eder misiniz' diyen Cüleybib ve Efendimiz (sav)

Nübüvvet-9

 • 'Müthiş bir idrak, fevkalade bir dirayet, alabildiğine bir kiyaset'. Bunlar peygamberlere has sıfatlardır.
 • Hz. Musa'nın, Firavun'un karşısına çıkması emredilince yaptığı dua.
 • Bütün peygamberleri, Efendimiz vasıtasıyla tanıdık.
 • Yirminci asrın büyük mütefekkirinin Efendimiz hakkındaki tespiti.
 • Efendimizin 'siz nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz' hadisinde saklı olan büyük hakikatler nelerdir?
 • 'Allah'ın senin üzerine yüklediği haklara riayet et. Allah'ta senin hakkını koruyacaktır.' hadisi öyle bir hadistir ki ciltlerle kitap yazılsa hakikatının ifade edilemez.
 • Peygamberimizin peygamberliğiyle beraber aynı zamanda bir baba, muallim, aile reisi, devlet adamı, erkanı harp, zahid, abid olduğu.
 • Ayet ve hadislerle Efendimizin ahlâkı.
 • Efendimizin, Allah'ın emirlerini tebliğde karşı tarafın ortaya koyduğu entrikalara, hakaretlere, tuzaklara karşı yılgınlık göstermeden nübüvvet vazifesini yapmasında gösterdiği sabır.
 • Uhud ve Hendek savaşında Resulü Ekrem'in gösterdiği şecaat ve sabır.
 • Resulü Ekrem'in bidayet ve nihayette hiç ama hiç değişmemesi.
 • Resulü Ekrem'in, sahir ismine mazhar olduğu gibi, Rahim ismine de öyle mazhar olduğu.
 • Uhud'da yaralandığı, dişi kırıldığı halde 'Allah'ım, sen onları affet çünkü onlar beni bilmiyorlar' diye dua etmesi.
 • İkrime'nin nerede bulunursa öldürülmesini emretmesine karşılık, sonradan affetmesi.
 • Doğduğunda 'ümmetî ümmetî' dediği gibi, ahirette de 'ümmetî ümmetî' diyeceği.

Nübüvvet-10

 • Resul-i Ekrem'in metin, sarsılmaz, yıkılmaz ve eğilmez olduğu kadar çok şefkatli ve merhametli olması.
 • Uhud savaşında emirlerini dinlemeyenlere bile daha sonra hilimle muamelesi.
 • Efendimi'in, hak ayak altına alındığında onu ikame edinceye kadar öfkesinin dinmediği, şahsına yapılan hakaretler karşısında ise halim-selim olduğu.
 • Resul-i Ekrem , ganimet dağıtması esnasında 'adil ol Ya Resulallah' diyene karşı tavrı.
 • Hayber fethinde bir Yahudi kadının Efendimizi zehirlemek istemesi.
 • Yeni Müslüman olmuş birisinin Efendimizin cübbesinden boynunu incitecek derecede çekerek 'babanın malından vermiyorsun bana da ver' demesine karşılık tavrı.
 • Efendimizin (sav) cömertliği.
 • Resulü Ekrem ve Huneyn ganimetleri.
 • Efendimizin (sav) hediye edilen bir cübbeyi almasına rağmen başkasına verişi.
 • Efendimizin Hatem-i Tai'nin oğlunu nasıl bir tevazu içinde karşıladığı.
 • Efendimizin (sav) 63 yıllık hayatında gösterdiği yüksek ahlâkı ve misaller.

Nübüvvet-11

 • Hz. Muhammed'in mükemmel bir aile reisi, mükemmel bir koca, baba ve dede olma hususu.
 • 'Ey iman edenler, aile efradınızı ve nefsinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun' ayetinin tahlili.
 • Bir evin içinde iman hakim olmazsa o evde itminan ve huzur olmayacağı.
 • Enes'in (ra), Efendimizin aile efradına nasıl hüsn-ü muamele yaptığını anlatması.
 • Efendimizin (sav) omuzundaki torunları.
 • Efendimizin (sav) bütün müminlere karşı şefkatle muamele edişi, hususiyle istikbal omuzlarında bayraklaşacak nesle karşı çok hassas olduğu.
 • Hz. Aişe validemizin Allah'ın azabından korkarak ağlaması ve 'ahirette ehlinizi hatırlar mısınız?' diye sorması.
 • Cahiliye devrinde kız çocuğu müjdesini alan bir babanın utanılacak hali.
 • Yeni Müslüman olan birisinin cahiliye devrinin çirkinliğini anlatmak için, kızını diri diri toprağa nasıl gömdüğünü anlatması ve Efendimizin ağlaması.
 • Resulü Ekrem vefatından kısa bir süre önce Hz. Fatıma'ya (ra) neler söyledi?
 • Akra İbni Habis 'benim 10 çocuğum var vallahi birini öpmedim' demesine karşılık Resul-i Ekrem'in cevabı.
 • Bir insanın en mühim vazifelerinden biri de cehennem azabından kurtulmak için gayret göstermesidir.
 • Hz. Ali ile Hz. Fatıma (ra) arasındaki mihir.
 • Hz. Fatıma'nın Resul-i Ekrem'den bir hizmetçi istemesi ve Efendimizin tavsiyesi.

Nübüvvet-12

 • Mümin kadınların sokakta giyim ve kuşamları.
 • Efendimizin (sav) ailelerini idare etme hususundaki müstesna keyfiyeti.
 • Efendimizin (sav) çok kadınla evlenmelerinin hikmetleri nelerdir?
 • Kainatın Efendisi'nin ahirete irtihal buyurduklarında geride bıraktıkları.
 • Hz. Aişe validemizin (ra) yeğeni Zübeyr İbni Avvam'a söyledikleri.
 • Tahyir hadisesi.

Nübüvvet-13

 • Efendimizin (sav) nikahı altında bulundurduğu kadınları azamet, ihtişam, ceberutla değil sevgi ve siyaset ile idare etmesi.
 • Kadınların kendileri için mukadder olan seviyeye Hz. Muhammed'le yükseldikleri.
 • Hudeybiye sulhunda Efendimizin validemiz Ümmü Seleme ile istişare etmesi.
 • Terbiyecinin büyüklüğü hangi hususlarla ölçülür?
 • Batılı ilim adamlarının Efendimiz hakkında görüşleri.
 • Efendimizin (sav) terbiyesi altında Hz. Ömer, Abdullah İbni Mesud ve Muaz İbni Cebel nereden nereye ulaştı?
 • Efendimizin kabiliyetleri muattal bırakmaması.
 • Efendimizin (sav) kendine biat edenlerden istedikleri.
 • Asrı Saadete asrı saadet dedirten özellikler.
 • Ebu Bekir ve Ömer devrinde, ganimetler karşısında gösterilen tavırlar.
 • Hz. Zeynep validemiz, Hz. Ömer'in gönderdiği ganimet karşısında neden hıçkıra hıçkıra ağladı?

Nübüvvet-14

 • Bütün peygamberlerin dâvâlarında esas olan imanın dört rüknü.
 • İçtimai meselelerin beşerin düşünceleriyle halledilemeyeceği.
 • Yüce davaların hayata geçirilmesi için o davaya uygun mükemmel kişiler gerekir.
 • Efendimizin (sav) Arap yarımadasındaki kötülükleri kısa zamanda nasıl iyiliklere çevirdi?
 • Raiyetin lidere itimat etmesinin önemi.
 • Zeyd b. Harise'nin, anne babasını terk ederek Resulü Ekrem'in (sav) yanında kalması.
 • Âlem şümûl dava, her insanın her meselesini içine alabilecek çapta olmalıdır.
 • Bir lider, raiyetini her yönüyle tanımalı onların sahip olduğu potansiyel enerjiyi en iyi şekilde kullanabilmeli.
 • Resulü Ekrem Bedir'de, Uhud'da, Ahzab'da, Mekke fethinde ashabıyla neden istişare etti?
 • Efendimizin (sav) Bedir'de Habbab ibni Münzir'in, Hendek'te Selman-ı Farisi'nin görüşlerine uyması.
 • Efendimizin (sav) kısa zamanda örnek bir nesil yetiştirmesinin sırları.
 • Hz. Ali Yemen'de yığın yığın cemaatı nasıl topladı?

Nübüvvet-15

 • Efendimizin (sav) tayin ettiği ordu kumandanlarının Raşid halifeler devrinde de kumandan olarak kaldıkları.
 • Resulü Ekrem (sav) kendi cemaatinin ve kıyamete kadar gelecek cemaatlerin müşküllerini peynir ekmek yeme kolaylığında halletmesi.
 • Hendek vakasında Nuaym ibni Mesud niçin Müslümanlığını gizledi?
 • Hz. Huzeyfe'nin (ra) düşmanın durumunu tetkik için görevlendirilmesi ve düşmanların durumu.
 • Efendimizin (sav) Kabe tamiri esnasında çıkan problemi halletmesi.
 • Übey ibni Selül'ün çıkardığı fitne ateşi ve Efendimiz.
 • Resulü Ekrem (sav) Medine'ye hicretinde, Ensar ve Muhacirin geçim ve barınmaya ait problemlerini nasıl çözdü?
 • Medine'de birbirine düşman 3-4 cemaatın meselelerini bir mukavele ile halletmesi.
 • Efendimiz Kurayza Yahudilerinin nifakını Sad ibni Muaz'ı hakem tayin ederek nasıl önledi?
 • Uhud savaşının arkada bıraktığı meseleler nelerdir?

Nübüvvet-16

 • Resul-i Ekrem fetanet insanı olmanın yanında...
 • Kisra, Yemendeki hakimi Bazan'a 'Resul-i Ekrem'i esir et ve bana gönder' demesi onunda 3 kişilik bir heyet göndermesi...
 • Münafıkların fitne ateşi olarak ihdas ettikleri Mescid-i Dırar (zararlı mescid) hadisesine karşı Efendimiz.
 • Çeşitli yönleriyle Hudeybiye...
 • Hudeybiye bir fetih midir?
 • Allah Resulü'nün (sav) yaptığı inkılaplar bütün insanlığı ilgilendiriyor.
 • Allah Resülü'nün (sav) getirdiği esasatın kıyamete kadar beşerin ayrı ayrı ihtiyaçlarına cevap verecek keyfiyette olduğu.

Nübüvvet-17

 • Efendimizin (sav) harp meydanlarındaki durumu ve askeri yanı.
 • Bir erkan-ı harpte bulunması gereken hususlar nelerdir?
 • Efendimizin (sav) verdiği her kararda süratli ve süratli olduğu kadar da isabetli olduğu.
 • Hayber'in fethinde verilen kararlar nelerdir?
 • Huneyn savaşında Efendimizin uygulamaya koyduğu taktikler.
 • Peygamber Efendimizin (sav) haber alma sistemi.
 • Devlete ait develerin çobanının öldürülme hadisesi üzerine Efendimiz.
 • Allah Resulü'nde gizlilik ve O'nun casus kullanmaya verdiği önem.
 • Hz. Abbas'ın Mekke'de Efendimizin şerefli bir casusu olduğu.
 • Resulü Ekrem (sav) ordusunu Bedir'e nasıl hazırladı?
 • Efendimizin (sav) erkanı harp olarak hayatında kullandığı taktiklerin değişikliği.
 • Enes b. Nadr'ın Uhud'da gösterdiği şecaat ve kahramanlık.
 • Yemame'de Ebu Akil destanı.

Nübüvvet-18

 • Peygamber Efendimizin (sav) mucizeleri.
 • Mucize nedir? Mucize gösterilmesinin hikmeti ve mucizenin gölgesi nedir?
 • Allah Resulü'nün duasıyla yağmurun yağması ve kesilmesi.
 • Efendimizin (sav) sinesinin iki veya üç kere ayrıldığı.
 • Mucizenin beşerin takatının fevkinde olduğu tabii hadiseler içinde izah edilemeyeceği.
 • Suların Efendimizin (sav) mübarek tükürüğünün içine girmesi, elinin temas etmesiyle veya içine bir şeyler okuyup üflemesiyle bereketlenmesi.
 • Hz. Cabir'in Efendimizin parmaklarından su aktığını anlatması.
 • Bera b. Azib'in anlattığı mucize.
 • Cansız eşyaların Efendimizi (sav) tanımaları.
 • Bir kütüğün Efendimizden (sav) ayrıldığı için ağlaması.
 • Peygamberimize taş ve ağaçların selam vermeleri.
 • Âlemlere rahmet olan Efendimizin (sav) rahmetinin şümulü.

Nübüvvet-19

 • Canlıların Efendimiz'le (sav) irtibat kurmaları.
 • Efendimizin (sav) Hz. Ali'yi (ra) Yemen'e göndereceği zaman yaptığı dua ve tesiri.
 • Efendimizin (sav) Hz. Enes'e mal ve evladının çok olması için yaptığı dua.
 • Abdurrahman bin Avf'ın Efendimizin dua etmesiyle çok zengin olması.
 • Efendimizin (sav) Sad ibni Ebi Vakkas'ın duasının kabul olması için dua etmesi.
 • Resulü Ekrem'in duası üzerine Ebu Hureyre'nin anasının Müslümanlığı kabul etmesi.
 • Hayvanların Resulü Ekrem'i (sav) tanımaları.
 • Devenin Efendimize (sav) sahibini şikayet etmesi.
 • Bir kurdun sürüye saldırması sonucu koyunu kapması üzerine çobanın kurtarmasından sonra kurdun 'Niye Allah'ın bana rızık olarak verdiğini elimden alıyorsun' demesi ve Efendimiz'den (sav) haber vermesi ve çobanın Medine'ye gitmesi üzerine de...
 • Hayvanların Resulü Ekrem'e çok şey borçlu olması ve onun sayesinde kıymet kazanmaları.
 • Beşerin büyük hakikatı Resulü Ekrem sayesinde tanıdığı, hakikate onun sayesinde aşina olduğu öyleyse...

Nübüvvet-20

 • Efendimiz (sav) yenilen içilen şeyler hakkında verdiği malumat.
 • Efendimiz (sav) neden ısrarla sütü tavsiye ediyor.
 • Efendimiz (sav) mucizelerinin çeşitleri.
 • Katade'nin (ra) gözü çıkınca ne oldu?
 • Hayber'de Hz. Ali'nin ağrıyan gözüne Efendimizin (sav) müdahalesi.
 • Bedir'de Hz.Ukkaşe İbni Mihsan'ın (ra) kılıcının kırılmasına mukabil, Efendimizin (sav) verdiği odunu eline alınca kılıç olması.
 • Hz. Cabir'in (ra) kımıldayamayacak kadar ağır hareket eden devesine Efendimizin (sav) sopasıyla dürtmesi ve...
 • Efendimizin (sav) Ebu Talha'nın çok tembel çok uyuşuk devesine binmesi ile neler oldu?
 • Efendimizin (sav) açlıktan bitkin ve sapsarı kesilen Hz. Fatıma'ya müdahalesi.

Nübüvvet-21

 • Kainatta en büyükten en küçüğüne kadar her şeyin mânâsını Hz. Muhammed'in (sav) gelmesiyle bulduğu.
 • Hz. Muhammed Allah'ın lütuf ve hareketlerinin membaıdır.
 • O bereket mucizesine Ebu Leheb'in sihir demesi.
 • Hendek ve Tebuk savaşlarındaki bereket mucizeleri.
 • Bir bedevinin Resulü Ekrem'in uyurken kılıcını alıp öldürmek istemesi.
 • Hayber'de Yahudi kadının Efendimizi (sav) öldürmek istemesi.
 • Efendimizin (sav) hicret ederken evini saran insanlar arasından sıyrılması.
 • Süraka'nın Efendimizî (sav) takip etmesi atının kumlara saplanması Allah Resulü'nün affetmesi.
 • Büyük doğumların büyük sancılara bağlı bulunduğu.
 • Kanun-u İlâhî'nin gereği bütün peygamberlerin çile çekmesi.

Nübüvvet-22

 • Miraç Efendimizin (sav) en büyük mucizesidir.
 • Miraca delil istenince Efendimiz ne dedi?
 • Miraç'ta cereyan eden bir kısım olaylar.
 • Miraç ruhani mi yoksa cismani midir?
 • Şakk-ı Kamer ile Miraç arasındaki münasebet.
 • Ayın iki parça olma mucizesi.
 • Kulluğumuzdaki derinliğe göre lütuf ve ihsanlar.

Nübüvvet-23

 • Hz. Muhammed'in (sav) getirdiği prensipler nelerdir?
 • Basiretli ibadet nedir?
 • İnsanın ideali Allah'a ulaşmak, Efendimizde fani olmak, Kur'an ruhuna nüfuz etmek olursa neler olur?
 • Istırap ve onun gücü.
 • Bedir ve Hudeybiye'de Efendimizin istişaresi.
 • Tebuk'e iştirak edemeyen Ka'b İbni Malik'e karşı boykot ilan edilmesi.
 • İçkiyi yasaklayan ayet karşısında Ashab-ı Kiram'ın durumu.
 • Amelin ruhu ve özü nedir?
 • İbni Huzeyfe'nin raiyetine kendinizi ateşe atın demesi ve ...
 • Halid b.Velid ile Hz.Ammar'ın münakaşası.

Nübüvvet-24

 • Gaybı kim veya kimler bilebilir?
 • Efendimizin (sav) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ile Uhud dağına çıkması ve...
 • Resulü Ekrem (sav) Ümmü Haram'ın Kıbrıs fethinde bulunacağını söylüyor.
 • Hz. Ömer'le fitne arasındaki kapı ve onun kırılışı.
 • Hz. Muhammed (sav); torunu Hz. Hasan (ra) hakkında ne dedi?
 • Efendimizin (sav) Ammar'a (ra) söylediği şeyde zamanın O'nu tasdik etmesi.
 • Hilafet kaç sene sürecek?
 • Allah Resulü'nün (sav) Deccal ve yalancı peygamberlerden haber vermesi.
 • Bize hayır, bereket ve fayda getirecek yolun sırat-ı müstakim olduğu.
 • Efendimizin (sav) Eris kuyusu başında Hz. Osman'ın maruz kalacağı belalarla cennetlik olduğunu müjdelemesi.
 • Hz. Osman'ın (ra) şehit edilişi.

Nübüvvet-25

 • Asrımızda zuhur edecek hadiselerden haber vermesi.
 • Bugün tezahürleri gözüken bir hadisin şerhi.
 • Sılay-ı rahim kalkacak mı?
 • Ahir zamanda kalemin gücü ve Efendimiz.
 • Yalan yere şehadetlerin ve mahkemede yalan beyanların hüküm ferma olması.
 • Kıyamet, Kur'an insanlar için ar mevzuu olmadıktan sonra kopmaz mı?
 • Allah Resulü buyuruyor ki ahir zamanda ilmi bir neşrediş olacak.
 • Ahir zamanda Kur'an okuyan çok olacak, onlar bir vadide Kur'an bir vadide olacak.
 • Ümmet-i Muhammed'in (sav) keler deliğine girmesi.
 • Kıyamete yakın, faiz ve Müslümanlar.
 • İnsan, hakikatı O'nun (sav) şerhiyle öğrendi.
 • Efendimiz (sav) ve İstanbul'un fethi.

Nübüvvet-26

 • Efendimizin (sav) beşere getirip takdim ettiği semereler.
 • Kâinata tevhid nuruyla bakılması ile şirk karanlığıyla bakılmasının muvazenesi.

Nübüvvet-27

 • Allah Resulü ve tevhid akidesi.
 • Tevhid ile beşer, beşere kulluktan kurtuldu.
 • Kalben mümin, fakat kafa ile kâfir olma nasıl olur?
 • Öldükten sonra dirilmeye inanmanın önemi ve nesilleri bu şuurda yetiştirme.
 • Allah Resulü'nün cübbesini çeken bedevi.
 • Hz.Ömer'in (ra) adalet anlayışı.
 • Feyruzu'd Dehlemi'nin, bir gence yumruk vurması üzerine Hz. Ömer (ra)...
 • Hz. Ömer'e bir yıl ızdırap çektiren neydi?
 • Takva ve takvanın kazandırdıkları.
 • Ve O'nun yolunda gidenlerden misaller.

Nübüvvet-28

 • Bütün peygamberlerin ahiret saadetini müjdelediği.
 • Ahirete imanla, sosyal hayata gelen denge.
 • 20. asır dalalet ve isyanının temelinde ne var?
 • Hz. Ömer, Resul-i Ekrem karşısında neden ağlıyor?
 • Ahirete iman, mümini hayatı istihkara sevk eder. Ona 'yaşamam hayırlıysa yaşat, yoksa emaneti al' dedirtir.
 • Amr ibni Cemuh'un şehid olma arzusu.
 • Yemame savaşında Ebu Akil...
 • Habbab b. Eret ve maruz kaldığı işkenceler.
 • Nebilerin insanlığa gönderilmelerindeki gayeler.
 • Milletleri ayakta tutan değerler.

Nübüvvet-29

 • İnsanlık, insanlık semasına nasıl yükseltildi?
 • İslâm öncesi Ceziretü'l-Arab.
 • Kainat Efendisi'nin zuhur ettiğinde dünya devletlerinin durumu.
 • Allah niçin insanları kabile kabile şube şube yarattı?
 • Allah nezdinde en hayırlı olan kimlerdir?
 • Rical-i devlet ile idare edilenler arasındaki eşitlik.
 • Kadının ruhu var mı yok mu münakaşasının yapıldığı bir devirde kadına verilen değer.
 • Hz. Ömer'in (ra) halife seçildiği gün söyledikleri.

Nübüvvet-30

 • Mesuliyet mefhumu ve O (sav)...
 • O dehşetli günde sizin için bir şey yapamam diyen Allah Resulü ve ...
 • Sa'd İbni Muaz'ı kabrin sıkıştırması.
 • Hz. Ömer'in, 'İbni Abbas şehadet ederse kurtulurum' diye düşünmesi.
 • Hz. Muhammed'in (sav) Arafat'ta ümmetinin şehadetine başvurması.
 • Hayat-ı içtimaiyedeki muvazene nasıl sağlanır?
 • Mekke fethindeki umumi af ve hakkında ölüm fermanı çıkarılan Ikrime'nin Müslüman oluşu.

Nübüvvet-31

 • İtaatın semereleri.
 • Efendimizin (sav) bütün hayır ve şerleri tek tek sayması.
 • Şerlerin hayır, hayırların şer kabul edilir hale gelmesi.
 • Efendimizin (sav) haber verdiği 'emir'ler kimlerdir?
 • Münker hangi yollarla def' edilir?
 • Maneviyata ait hastalıkları giderecek insanlara duyulan ihtiyaç.
 • Harun Reşid'in Medine'de kendine bir mürşid araması.
 • Bir insan, dinden nasıl istifade eder?

Nübüvvet-32

 • Peygamberimiz'in (sav) dünyaya gelmeden önce hakkında söylenenler.
 • Efendimizin namesini Antakya'ya götüren zata İbni Natur ne gösterdi?
 • Efendimizin (sav) şemaili.
 • Rahip Bahira ve Efendimiz.
 • Tevrat ve İncil'de Efendimizin (sav) geleceği beşaretini veren ayetlerden misaller verilmesi ve ümmetinin özellikleri.

Nübüvvet-33

 • Hz. Adem'in (as) cennetten yeryüzüne indirilmesi ve duası.
 • Tevrat, İncil, Zebur ve Efendimiz.
 • Selman-ı Farisi'nin hak Nebiyi araması.
 • Süfyan ve Hiraklius arasındaki konuşma.
 • Safiyye binti Hüyey ve Allah Resulü (sav).
 • Ebu Cehil'in, Hz. Muhammed'in (sav) peygamber olduğunu bildiği halde peşin fikrinden kendini alamayışı.
 • Yahudi âlimi Abdullah ibni Selam'ın Müslüman oluşu ve...
 • Necaşi'nin Müslüman olması.
 • Allah kalplere mi, suretlere mi bakar?
 • Uhud savaşında Allah Resulünü arayan bir kadın ve...

Nübüvvet-34

 • Bütün kâinat tarafından 'hoş amedi' edilen Efendimiz ve misaller.
 • Tevrat, Zebur ve İncil'den Efendimiz hakkında ayetler.
 • O'nun geleceğine müjde verenler.

Nübüvvet-35

 • Efendimiz doğmazdan 90 sene evvel papaz Gligauz hangi kitapların okunmasını yasaklamıştır neden?
 • Barnaba İncilini diğer İncillerden ayıran özellikler nelerdir?
 • Barnaba İncili nasıl ele geçirildi?
 • 'Sen olmasaydın eflakı yaratmazdım' sözünün tasavvufî mânâsı.
 • Nimetleri değerlendirip, daha büyük nimetlerden istifade etme kapısının aralanması.
 • Hz. Muhammed'in nimet oluşu.