Yazdır

Ölüm Ötesi Hayat

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori İman Esasları

Ölüm Ötesi Hayat-1 (11 Kasım 1977)

Her Yaş ve Her Seviyedeki Huzurun Kaynağı: Ahiret İnancı

 • Öldükten sonra dirilmeye inanma, imanın dört rüknünden birisidir...
 • Hesap düşüncesiyle yaşanan bir hayatın düzgün ve huzurlu olacağı...
 • Fertten aileye, aileden topluma kadar her seviyedeki huzurun kaynağının öldükten sonra dirilmeye inanma olduğu...
 • Ahiret inancının çocuklar için önemi...
 • Ahiret inancının ihtiyarlar için bir teselli kaynağı olması...
 • Ahiretten korkan genç ve Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem).
 • Beşerin büyük bir kısmını oluşturan hastalar, mazlumlar ve musibetzedelerin ancak ahiret inancıyla teselli olabileceği...
 • Dünya hayatının öldükten sonra dirilip Allah'a hesap verme anlayışı ve inancına göre tanzim edilmesi gerektiği... Peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzurunda hak için tartışan iki kişinin, kendilerine ahiret hayatı ve Allah'a hesap verileceği hatırlatılınca birbirlerinin haklarından vazgeçmeleri...
 • Allah'a (celle celaluhu) inanarak ölen ile inkar ederek ölenin ötedeki durumları.
 • Allah yolunda şehit olanların ölmediğinin Kur'ân'da bildirdiği... Amr b. Cemuh'un (ra) İslam'a girişi ve Uhud'da şehit oluşu...

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Ölüm Ötesi Hayat-2 (18 Kasım 1977)

Hayatı Tanzim Etme ve Haşrin İspatı

 • Haşre imanın bu dünyada kazandırdıkları.
 • Haşre inanmayanların perişaniyeti.
 • Haşre imanın veya imansızlığın ferde aileye millete faydaları veya zararları.
 • Hadiselerle ölüm anı.
 • Kur'anın ilmî olarak ve temsil suretinde haşri ispat metodu.
 • Mikro alemden makro aleme misaller.
 • İnsanın yaratılışındaki devreler.
 • Bu dünyanın ahirete nispetle durumu.
 • Ahiret için hazırlık ve Ebu Eyyube'l-Ensari'nin (ra) İstanbul yolculuğu.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Ölüm Ötesi Hayat-3 (25 Kasım 1977)

Kur'ân-ı Kerim'de Haşir İnancı

 • Toplum huzuru, haşir inancına bağlıdır.
 • Buradaki niyetlerin ve fikirlerin orada tartılması.
 • Ahiret'te mümin kafir ayrı mı?
 • Peygamberlerin gönderiliş hikmetleri?
 • İnsanın iç dünyası ve ahirette göreceği muamele.
 • İnananlara ahiret vaad edilenler.
 • İnançsızların ahiretteki durumları.
 • Kâinatta her hadise içindeki mucizeler.
 • Kâinata bakış açımız.
 • Ebediyet arzusu ve insan.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Ölüm Ötesi Hayat-4 (30 Aralık 1977)

Allah'ın (celle celaluhu) İzzet ve Merhametinin Haşri Gerektirmesi

 • Kur'an'ın üçte birinin haşirden (öldükten sonra dirilme) bahsettiği ve mü'min ile kâfirin, zalim ile mazlumun, ebrar ile füccarın öteki âlemde birbirinden ayrılacağı...
 • Sahib-i Kâinat her şeyi bir hedefe doğru götürmektedir.
 • Hz. Ebubekir'in (ra) Müslüman oluşu.
 • Baharda yaşanan haşir, neyin delilidir?
 • Zayıf mahlukların en güzel bir şekilde beslenmesi neye alâmettir?
 • Allah'ın (celle celaluhu) mümin oluşunun haşre bakan yönü.
 • Yaptığımız işlerde aradığımız hikmet ve misaller.
 • Haram bin Milhan'ın (ra) şehid oluşu.
 • Musab bin Umeyr'in (r.a) hayatından kesitler.
 • Günahkârların Kevser'den kovuluşu.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Ölüm Ötesi Hayat-5 (6 Ocak 1978)

Allah'ın (celle celaluhu) Şefkatinin Haşri Gerektirmesi

 • Dünya nimetleri, ahiretin mukaddimesidir.
 • Eşyalar arasındaki tenasüp ve Hz. Allah (celle celaluhu).
 • Dünyada yaşayış felsefemiz nasıl olmalıdır?
 • Nübüvvetin en ehemmiyetli meselesi.
 • İnsanın yakınlarına, dost ve ahbaplarına verebileceği en güzel hediye ne olmalıdır?
 • Değer hükümlerinin altüst edildiği günümüzde, dirilişi kimler gerçekleştirebilir?

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Ölüm Ötesi Hayat-6 (13 Ocak 1978)

Allah'ın (celle celaluhu) Haşri Vaat Etmesi

 • Dünya ile ahiret arasındaki tenasüp.
 • Kâinattaki eşsiz ahenk.
 • Sırların açığa döküleceği gün: Haşir
 • Hesap gününde amellerini gören insanın hali.
 • Sınırsız kuvvet ve kudret sahibi Hz. Allah .
 • Kâinatın idaresi ve tanzimi, kâinatı yaratan Zat'a mahsustur.
 • Yalan söylemeleri mümkün olmayan zatların ittifak ettikleri nokta
 • Basit gibi görünen amellere verilen mükafat.
 • Fertler inandıkları nispette fedakarlık yapar.
 • Bir avuç insanı dünyaya kafa tutar hale getiren güç nedir?
 • Milletimizin maddi ve manevi yönden ilerlemeyişinin temelinde ne vardır?
 • Suheyb b. Sinan ve fedakârlığı.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Ölüm Ötesi Hayat-7 (20 Ocak 1978)

Haşri Gerektiren Sebepler

 • Allah'ın (celle celaluhu) ismetinin, inayetinin, kâinattaki muvazenesinin, öldükten sonra dirilmeyi iktiza etmesi.
 • Kâinattaki hadiseler basireti olanlara kendi diliyle ne anlatmaktadır?
 • Kâinattaki renk uyumu, estetik güzellik ne anlatıyor?
 • Bizim bir elma bile yapamayışımızın yanında, kâinattaki her şeyin bol olması ne ifade etmektedir?
 • En küçük şeyler bile çok faydalı işler yapmaktadır. Buna dair verilen misaller...
 • İnsanı iç huzuruna erdiren faktör nedir?
 • İnsan ahirete inandıktan sonra bütün meşakkatlere katlanır.
 • Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) cemaati ile diğer insanlar arasındaki fark nedir?
 • Asrı Saadette insanlığın kaderini nasıl bir cemaat değiştirdi?
 • Değişik safhalarla Hz. Bilal'in hayatı.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Ölüm Ötesi Hayat-8 (27 Ocak 1978)

Bu Hayatın Devamı Olarak Haşir

 • Kâinattaki varlıkların kaç yüzü vardır?
 • Kâinattaki en küçük şeylerin bile değerlendirilmesi bize ne anlatmaktadır?
 • Eşyanın hakikatini bilme bize ne kazandıracaktır?
 • Kâinatta hiç boşluk olmaması ne ifade ediyor?
 • İnsan dünyaya gelirken idam fermanını alarak gelmiştir. Bu nasıldır?
 • İmanın erkanları da öldükten sonra dirilmeyi iktiza etmektedir? Buna dair deliller.
 • Hz. Muhammed'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) istikbale dair verdiği haberler aynen tahakkuk etmiştir. Buna dair misaller.
 • Bütün, parçaların sıhhatiyle sıhhatlidir. Buna dair misaller.
 • Efendimiz'in cemaatinin başarılı olmasının sırlarının bazıları.
 • Değişik safhalarıyla Amr b. As'ın (ra) hayatına ait tablolar.
 • Amr b. As'ın (ra) hayatının bize bakan yönleri.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Ölüm Ötesi Hayat-9 (3 Şubat 1978)

Beşer Tarihinde Haşir İnancı

 • Her esma-i İlâhî kendine göre haşri ispat eder muhtelif isimlerle misaller.
 • Değişik yönlerden yaklaşılarak çeşitli misallerle insanın bu dünyanın mahluku olmadığının izahı.
 • "İnsan bu dünyanın mahluku değildir" sözünün ispatı.
 • Felsefecilerin dilinden haşrin ispatına dair değişik misaller.
 • Firavunlarda dahi bulunan ebedi yaşama arzusu.
 • Dünyanın her tarafında insanlar haşrin varlığını iddia etmektedir. Bunlar külliyen haşri ispat etmektedir.
 • Kıymetli şeylerin yok olmaması ancak ahirete inanmakla kıymet kazanır.
 • Çok büyük hizmetler yapanlar vardır.Burada karşılığı görülmemektedir. Karşılıkları öbür tarafta görülecektir.
 • Efendimizin açlıktan oturarak namaz kılması.
 • Deşik tablolarla Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın (ra) hayatı.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Ölüm Ötesi Hayat-10 (10 Şubat 1978)

Haşir İnancının Önemi

 • Semavi dinlerin haşri ispat edişleri.
 • Beşer için en mühim mesele ebedi hayatı kazanmaktır. Buna dair söylenen bazı sözler.
 • Bütün peygamberler haşri ispata dair tahşidatta bulunmuşlardır. Buna dair misaller.
 • Hz. Ömer'in (ra) hayatını manastıra adayıp hayatını boşa harcayan ihtiyar için ağlaması.
 • Hz. İbrahim'in (a.s.) kalbin itminana ermesi için mucize istemesi ve hikmetleri.
 • Hz. Adem'den (a.s.) Hz. İsa'ya (a.s.) her peygamberin kitaplarından haşre dair mesajlar.
 • İncil'den haşre dair deliller.
 • Kur'an'da haşre dair tablolar.
 • Kur'an'da 115 yer 'ahireti' diyerek ahirete dikkat çekilmektedir.
 • İnsanın istikamet içinde bulunması bazı kayıtlara bağlıdır. Bunu genişletici, izah edici tahşidatlar.
 • Sıffin Savaşının değerlendirilmesi çerçevesinde bizim sahabeye bakış açımız nasıl olmalıdır?
 • Ammar b. Yasir'in (ra) hayatındaki tablolar ve Sıffin'de şehid edilişi.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Ölüm Ötesi Hayat-11 (17 Şubat 1978)

Öncesi ve Sonrasıyla Haşrin Safhaları

 • Birbirleriyle zıt fikirlere sahip olanlar bile haşre inanmaktadırlar. İnanmalarının misalleri.
 • Kıyametin kopuş şeklinin Kur'an ayetleri içinde anlatılması.
 • Cennet ve cehennemin nimet oluşları.
 • Kur'an'dan değişik ayetlerle Cennetteki güzellikler ve Cehennemdeki azap.
 • Anlatılan misallerin nazari, bir de ameli yönü vardır.
 • Tevbe edildiği takdirde günahların affedileceğine dair misaller.
 • Cehenneme giden bir kulun, Allah hakkındaki hüsn-ü zannından dolayı cehennemden kurtulması.
 • Allah'a (celle celaluhu) itimat etmek ve yönelmek.
 • Her halükarda tevbeden vazgeçmemenin gereği.
 • Hz. Adem, Hz. Musa, Hz. Süleyman'ın tevbe edişleri.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Ölüm Ötesi Hayat-12 (24 Şubat 1978)

Gözyaşları

 • Cennet ve Cehennem bu lemin bir neticesidir...
 • Mahşerde kurtuluşun salih amel ve Allah için gözyaşı dökmekle mümkün olacağı...
 • Gülünecek yerde gülmenin ve ağlanacak yerde ağlamanın önemi...
 • "O, delillerimizle onlara gidince onlar alay edip gülmeye koyuldular" (Zuhruf, 47) âyeti...
 • "Şimdi siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz, ama ağlamıyorsunuz..." (Necm, 59-61) âyetleri...
 • "Savaşa çıkmayıp Resûlullah'tan ayrılarak geride kalanlar... Öyleyse kazandıkları günahların cezası olarak az gülsün, çok ağlasınlar!..." (Tövbe, 81-82) ayetleri...
 • "Vallahi benim bildiğimiz bilseydiniz az güler, çok ağlardınız..." hadisi...
 • Bu dünyanın gülme dünyası olmayıp ağlama diyarı olduğu...
 • "Yine yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur'an, onların saygısını böyle anlatır." (İsra, 109 ) âyeti...
 • Hz. Ebu Bekir'in (ra) kendisine ikram edilen soğuk suyu içeceği anda ağlaması...
 • "Kur'ân hüzünle nazil oldu, onu okurken ağlayınız..." hadisi...

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...