Yazdır

Melekût Âlemi

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori İman Esasları

Melekût Âlemi-1 (3 Mart 1978, Bornova Merkez Camii)

 • Ahirete inanan insanın diğer insanlardan farkı ne olmalıdır?
 • Madde ötesine ve meleklere inanmanın önemi.
 • Meleklerin dereceleri.
 • Meleklerle insanların mukayesesi.
 • Meleklerin kulluğu mu, yoksa insanların kulluğu mu üstündür?
 • İnsanlar melekleri görüp bilebilirler mi?
 • Meleklerin özellikleri nelerdir?
 • Meleklerin insana faydası olabilir mi?
 • İnsanın her yaptığı melekler tarafından yazılıp tespit edilmektedir.
 • Her meseleye kendi yoluyla gidilir.
 • Her meselede bazı temel şartlar vardır ki onlar sız hiç bir iş halledilemez.
 • Dupduru bir gönülle Cenab-ı Hakk'a teveccüh.
 • Bunların ötesinde Allah'ın (cc) yardımı.
 • Allah melekleri insanlara yardımcı olarak gönderir.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Melekût Âlemi-2 (10 Mart 1978, Bornova Merkez Camii)

 • Her şey aklın terkib ve tahlilinden ibaret değildir.
 • Mümin fizikötesi hadiselere göre hayatına istikamet verebilir mi?
 • İnsan etrafında olup bitenleri nasıl değerlendirmelidir?
 • Melekleri inkârın neticeleri nelerdir?
 • Meleklerin varlığının ispat edilmesi.
 • Kur'an-ı Kerim'in 100 ayetinin haber vermesi.
 • İlim adamlarının medyumların vs müşahedeleri.
 • Ruhun misallerle ispatı.
 • Temessülat âlemi nedir?
 • Uzaktan kumanda ile tedavi mümkün müdür?
 • Allah'ın inayeti herşeyi kazandırabilir.
 • Kendinden geçme ve kendini aşma nasıl olur?
 • Allah'ın (cc) rızası tüm işlerin anahtarıdır.
 • Razı oldukları Allah, melekleri yardıma gönderir.
 • Bedir savaşında meleklerin yardımı.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Melekût Âlemi-3 (17 Mart 1978, Bornova Merkez Camii)

 • Melaike-i Kiram ve ruhanilerin mevcudiyetine inanmanın ehemmiyeti.
 • Melekler vefat ederler mi?
 • Melek ve ruh âlemlerine inanmanın, insana kazandırdığı faydalar.
 • Meleklerin dünyadaki değişikliklerde tesirleri olur mu?
 • Peygamberlerin, meleklerle ve ruhaniyatın mevcudiyetini ispat.
 • Medyumların verdiği haberler.
 • Batılı ilim adamlarının tecrübeleri.
 • Vefat eden insanın ruhu ne olur?
 • Ruhun varlığı laboratuarda tespit edilebilir mi?
 • Ruhların fotoğrafı çekilebilir mi?
 • İnsanlar melekleri görebilirler mi?
 • İnsan, hak ve hakikate teveccühü nispetinde teveccüh görecektir.
 • Sa'd b. Muaz'ın (ra) vefatında arzın sallanıp, cenazede meleklerin hazır bulunmaları.
 • Mus'ab b. Umeyr'in (ra) vefatı üzerine, bir meleğin onun yerine savaşması.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Melekût Âlemi-4 (24 Mart 1978, Bornova Merkez Camii)

 • Fizik ve tabiat, fizikötesi bir kuvvetin tesirindedir.
 • İnsanlar fizik ötesini bilebilir mi?
 • Mi'rac hadisesi, madde ile izah edilemez.
 • İşleri gören hep duyu organları mıdır?
 • Ruh, bedenden ayrılıp dolaşabilir mi?
 • Hadiseler olmadan önce hissedilebilir mi?
 • Gelecekten verilen haberlerden misaller.
 • Gelecekten haber vermek mümkün müdür?
 • Her şeyin anahtarı Allah'ın elindedir.
 • Allah yoluna girenlerin melekler dahi arkasında koşacaktır.
 • Üseyd b. Hudayr'ın (ra) Kur'an okuyuşuna meleklerin gelmesi.
 • Savaşa cünüpken koşan Hanzala'nın (ra) cenazesini meleklerin yıkaması.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Melekût Âlemi-5 (31 Mart 1978, Bornova Merkez Camii)

 • İnsanlığın boğulduğu maddi kıstaslardan sıyrılıp, vahyî kıstaslara bel bağlaması kurtuluşunun habercisidir.
 • Ruh çağırma mevzuu nasıl anlaşılmalıdır?
 • Görmediğine inanmama, ruhaniyete dair mevzuları inkar mümkün mü?
 • Ervah-ı habisenin bazı hastalıklara sebep olması mümkün müdür?
 • İyi ruhlar iyilerle kötü ruhlar da kötülerle uğraşırlar.
 • Her devirde insanlar kendi ruh haletlerine göre bazı haller müşahede edebilirler.
 • İslâmi fetihlerde asıl maksat ne idi?
 • Rüyay-ı sadıkalar insanlara bazı şeyleri ilham edebilir.
 • Bitmez tükenmez ihtiyaçlar karşısında insanın durumu.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Melekût Âlemi-6 (7 Nisan 1978, Bornova Merkez Camii)

 • Berzah âlemi ile bu âlem arasındaki sıkı alâka.
 • Habis ruhların insanlar üzerindeki etkisi.
 • "Sözü kalbe dinletme" sözünden ne anlamalıyız?
 • "Ruh çağırma" habis ruhların veya cinlerin bir ameliyesidir.
 • Maddî-manevî problemler karşısında müminin tavrı nasıl olmalıdır?
 • Allah'a (cc) kul olma dışında bütün maksatlara sırt çevirmek.
 • Kadere rıza göstermek, zorluklar karşısında sabır kadem olmak.
 • Muvakkat yıkılışlar karşısında ruh bütünlüğünü muhafaza etme kararlılığı.
 • Allah hakkında ümitsizliğe düşmemek.
 • Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki sıkı bağlantı.
 • İç-dış münasebetinde hassas olunmalı mı?
 • Hz. Peygamber'in ahirete iritihalinden sonra Ashab-ı kiram'ın O'nu (sallallâhu aleyhi ve sellem) rüyada görmeleri.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Melekût Âlemi-7 (14 Nisan 1978, Bornova Merkez Camii)

 • Ruhlarla irtibat kurma, cinlerle uğraşma vs gibi mevzularla iştigal etmenin önemi var mı?
 • Temsil âlemine dair Kitap ve Sünnetten deliller.
 • Bakara ve Al-i İmran surelerinin temsil âlemine bakan yönü.
 • İşlenen her günahta küfre giden bir yol vardır.
 • "Cenab-ı Hakk'ın iclalinden korkmak" ne demektir?
 • Allah korkusundan titreyen bir kalbe sahip olmak ve bu haşyetle yaşamak.
 • Allah'a karşı en saygılı olanlar Allah'ı (cc) hakkıyla bilenlerdir.
 • Meleğin beşer ile sıkı münasebeti.
 • Allah'a giden yollar bütünüyle açıktır.
 • Allah yolunda sarf edilen hiçbir gayret boşa gitmeyecektir.
 • Hz. Ebu Bekir'e (ra) büyük müjde.
 • Meleklerin eliyle gömülmeye hak kazanan sahabi Amir ibni Fuheyr.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Melekût Âlemi-8 (21 Nisan 1978, Bornova Merkez Camii)

 • Gayba maneviyata inanmanın gerekliliği.
 • Görünen âlemle görünmeyen âlemlerin farkı.
 • Meleklerin vasıfları ve Allah'a (cc) karşı yakınlıkları.
 • Meleklerin insanla münasebetleri ve muhafazası.
 • Meleklere inanma ve yakinen onları hissetme.
 • Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) arz ve semadaki vezirleri kimlerdir?
 • Meleklerde vazife, Rabb'e karşı ubudiyetleri.
 • Cennet ve Cehennem; Hâzin meleklerin durumları.
 • İnanan insanın imanında ve hayatında hasbi olması nelere bağlıdır ve vazifesi nedir?
 • Asım bin Ebi Ehvel'in hasbiliği.
 • Bedir'e çıkış ve sahabenin hasbiliği, Sa'd b. Muaz'ın (ra) hitabı.
 • Hasbilikte itaat ve nasıl olunması gerektiği.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Melekût Âlemi-9 (28 Nisan 1978, Bornova Merkez Camii)

 • Ayetler ve hadisler ışığında melekler ve vazifeleri.
 • Melek ve şeytan dünyevi işlerde nereye kadar müdahale edebilir?
 • Ayetlerle hesap gününe ait enteresan tablolar.
 • Hak hesabına kurulan meclislere meleklerin ve Allah'ın (cc) bakış açısı buna dair misaller.
 • Cuma günü salat-ü selam getirmenin ehemmiyeti.

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...

Melekût Âlemi-10 (5 Mayıs 1978, Bornova Merkez Camii)

 • Meleklerin vazifeleri nelerdir?
 • Seyyar meleklerin yeryüzünde teveccüh ettikleri yer.
 • Melekler insanın yaratılışını nasıl karşıladılar?
 • Cenab-ı Hakk'ın insana melekten daha çok değer vermesi.
 • Meleklerin girip girmeyeceği yerler, hoşlandığı veya hoşlanmadığı şeyler nelerdir?
 • İnsanın teheccüd namazıyla meleklerle muhatap olması.
 • Cihad yolunda gidenlere meleklerin yardımı ve Bedir'e katılmalarının ayrıcalığı.
 • Ölüm meleklerinin mümin ve kafire muameleleri.
 • Mümin yeryüzünde nasıl muvazene unsurudur?
 • Zamanımıza kadar 124 bin peygamber geldiğine göre Konfiçyüs ve Buda gibi kimseler peygamber olabilirler mi?

Bu dosyayı indirmek için tıklayın...