Yazdır

Bu Kitaplar Duaya Açılıyor

Yazar: Zaman Tarih: . Kategori 2010 Haberleri

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

"Allah vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi." Bu söz âlim ve mutasavvıflar arasında büyük bir hakikati ifade etmek için kullanılan âlî bir kelam. İhtiyaçları sınırsız ama buna mukabil ihtiyaçlarını karşılayacak gücü sınırlı olan insan, emellerini gerçekleştirebilmek için hiçbir şeye ihtiyacı olmayana, yani Allah'a yönelmek zorunda.

Bu İlahi hakikatin farkına varanlar da kulluğun özü 'dua'ya sarılır. İnsanoğluna istemeyi veren Allah da, nasıl isteneceğini öğretti insana. Gönderdiği İlahi kitap bu gerçeği haykırdı: "Sizin duanız olmasaydı Rabb'im size değer verir miydi?" (Furkan 77) "Kullarım, Beni sana soracak olurlarsa, gerçekten de Ben pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap veririm. Öyleyse onlar da Bana cevap versinler ve Bana inansınlar ki doğruya erişsinler (Bakara Sûresi 186). Gönderdiği peygamberler de anlattı bu 'Yüceler Yücesi'ne aidiyet şerefini: "Allah katında duadan daha hayırlı bir şey yoktur. Allah'tan iste; istediğin mutlaka verilir." Dua, Hakk'a dost olmanın da en önemli vesilesi. Bu nedenledir ki Allah dostlarını, açlığa, susuzluğa, esarete, zulme maruz kalmak değil, Cenab-ı Hakk'a duada bulunma aşkının azalması korkutmuştur. Duanın sırrını keşfeden dua âşıklarının gönüllerinden yansıyan kendi duaları da vardır. Duam 'yeterli değil' diyenler ve yüreğindeki coşkuyu kelimelere yansıtamamaktan yakınanlara günümüzde birçok eser yardımcı oluyor. Büyüklerin gittiği yoldaki ayak izlerini takip etmek, İlahi huzurun edebini bilenlerin diliyle varmak isteyenler için işte tavsiyelerimiz...

Hayatınızı kuşatacak dualar

Duanın ne demek olduğu, duanın, insana maddî-manevî kazanımlarını görmek için Peygamber Efendimiz'in (sas) hayatına bakmak yeterli. 'Hayatı Kuşatan Dualar' kitabı da bir an dahi duasız olmayan, Efendimiz'in (sas) öğrettiği dualarla dua etmek, O'nun kelimelerini kullanmak, O'nun istediklerini istemek için hazırlandı. Efendiler Efendisi'nin (sas) günlük hayata dair dualarından derlenen eser, otuz altı duadan oluşuyor. Kitapta; yemek yeme, yolculuğa çıkma, abdest alma, aynaya bakma gibi hayatın her anında edilebilecek, kısa ve ezberlenmesi kolay dualar yer alıyor. Duada Efendimiz'in yolundan gitmek isteyen, O'nun ellerinin arkasında ellerini açmak isteyenler için iyi bir rehber.

Yakaran gönül erlerinin duaları

Fethullah Gülen Hocaefendi, 'El-Kulûbu'd-Dâria (Yakaran Gönüller)' adlı eseri insanlığın istifadesine sunuyor. Osmanlı ulemasından Ziyaüddin Gümüşhânevî Hazretleri tarafından hazırlanan 'Mecmuatü'l-Ahzâb' isimli eserden derlenen kitapta, Efendimiz'in dualarının yanı sıra hulefa-i râşidîn ve bir kısım sahabe efendilerimizin duaları, İmam Gazalî, Abdülkadir Geylânî, Muhammed Bahâüddin Nakşibendî, Bediüzzaman Said Nursî gibi büyük zatların münâcatları bir araya getirildi. Hocaefendi, eserde insanları dua ikliminin eşsiz atmosferine çağırıyor.

Zırhtan daha emniyetli dua: Cevşen

Hz. Peygamber'e (sas) Cebrail tarafından, "Zırhını çıkar bunu oku. Bu dua hem sana hem de üm­metine zırhtan daha sağlam bir emniyet sağlayacaktır." dediği rivayet edilen bir duadır Cevşen. İmam Zeynelâbidin aracılığıyla Hz. Peygamber'e (sas) isnat edilen eşsiz dua Cevşen, Türkiye'de yaygın olarak Be­di­üz­za­man Said Nursi ile tanındı. Bu duayı her günün başında bir veya üç defa okuyan Üstad, Kur'ân-ı Ke­rim'­den süzülen ve Resûl-i Ekrem'e (sas) va­hiyle gelen bu duanın târifine erişilemeyeceğini söyler. Al­lah'ın kâinat üzerinde tecellî eden 1001 ismiyle Zâtı anılan Cevşen'de bütün mü'min ve Müslümanların kurtuluşu için du­ada bulunuyor.

Her bir harfi binlerce sevap ve cennet meyvesi kazandıran dua

Bediüzzaman Said Nursi tarafından Kur'ân'daki bazı ayetlerin bir araya getirilerek oluşturulan 'Hizbü'l-Kur'âniyyü'l-Ekber', bir zikir ve duâ mecmuası olma özelliği taşıyor. Bizzat Üstad tarafından, Kur'ân'ın en sevaplı âyet ve sûreleri derlenerek oluşturulan dua mecmuasında tevhid, nübüvvet, haşir gibi imanî bahislerle ilgili ayetler ağırlıkla yer alıyor. Eseri, Bediüzzaman 'Risale-i Nur'un üstadı ve kaynağı' ola­rak anlatıyor. Kitabı, kendisine vird edinen Bediüzzaman, "Her bir harfi binlerce sevap ve cennet meyvesi kazandıran bir hizb" şeklinde niteliyor. Dua, Kur'ân'ın tamamını her zaman okuyamayanlar için de büyük önem taşıyor.

İlahi dergâha sunulan bir kırık dilekçe

"Benim öyle inancım var ki; bir insan gönlünü açsa ve kâmil imanıyla bir kere 'Allah!' dese sonra kendini onuncu kattan aşağı atsa, betonlar paramparça olur da ona bir şey olmaz. Bilhassa âlem-i İslam'ın kan kustuğu şu günlerde göğsünü çatlatırcasına dua etmek lazım, buna ihtiyaç var." diyen Fethullah Gülen Hocaefendi'nin İslam âleminin, bilhassa ülkemizin dertlerinin yakıp kavurduğu anlardaki niyazlarından derlenen bir eser. Fethullah Gülen'in herkul.org sitesinde haftalık olarak yayımlanmış dualarından oluşan 'Bir Kırık Dilekçe' kitabı farklı zamanlarda değişik sahalara serpiştirilmiş dua ve yakarışları içinde barındırıyor.

Dua âşığı Bediüzzaman'ın günlük evradı: Büyük Cevşen

Asıl adı Hizb-i Envari'l-Hakaikı'n-Nuriye olan, bilinen ismiyle Büyük Cevşen, bizzat Bediüzzaman Said Nursi'nin Mecmuâtü'l-Ahzab'dan ve Risâle-i Nur'daki hakikatlerden derlediği bir duâ mecmuâsı. Birkaç bölümden oluşan eserde, okunması çok faziletli olan surelerin yanı sıra Cevşen duası, Şâh-ı Nakşibend Hazretleri'nin tanzim ettiği 'Evrâd-ı Kudsiye', Peygamber Efendimiz'e (sas) mânâ yönünden en mükemmel salâvâtların bulunduğu 'Delâili'n-Nur', İsm-i A'zam duası, bazı âyetlerin yer aldığı 'Sekîne' duası, Veysel Karanî Hazretleri'nin münâcâtı, Hazreti Osman'ın (ra) tanzim ettiği "Münâcâtü'l-Kur'ân", Hz. Peygamber'in nazım şeklinde Hz. Ali'ye yazdırdığı Celcelûtiye kasidesi yer alıyor.

Dua âşıklarından örnekler

Bu Kitaplar Duaya Açılıyor"Allahım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan Sana sığınırım.

Allahım! Doğu ve batının arasını uzaklaştırdığın gibi beni de günahlarımdan uzaklaştır. Allahım! Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi, beni de günahlarımdan temizle.

Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru! Ey kalpleri çekip çeviren Rabb'im! Kalbimi dinin üzere sabit kıl." Hz. Muhammed (sas)

Allahım! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli istiyorum. Allahım! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl. (Hz. Davud)

Allahım! Sadece tertemiz bir kalple Allah'ın huzuruna çıkan hariç, mal ve evlatların insana hiçbir yararı olmadığı o günde Senden aman diliyorum. Zalimin hasretle ellerini ısıracağı ve "keşke ben Resulullah'a itaat yolunu tutsaydım" diyeceği o günde Senden aman diliyorum. Günahkârların yüzlerinden tanınacağı, saçları ve ayaklarından tutulacağı günde Senden aman diliyorum. (Hz. Ali)

Allahım, kalbimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Allahım, Sana karşı fakrımızla bizi zengin kıl; Senden istiğna ile bizi fakir düşürme. Biz kendi havl ve kuvvetimizden teberrî edip Senin havl ve kuvvetine iltica ettik. Sen de bizi, Sana tevekkül edenlerden eyle. Bizi nefsimize terk etme. Bizi hıfzınla koru. Erkek ve kadın bütün mü'minlere rahmet et. (Bediüzzaman Said Nursi)

Benim şimdiye kadar bütün duam ve ıstırabım, insanların Allah'ı (celle celâluhû) bulması, O'na inanması yolunda oldu. Her gün yana yakıla dua ediyorum: 'Allahım ne olur bahtına düştüm' diye sızlanıyor ve 'Ne olur Allahım, insanlar seni tanısın, Sana inansın' diyorum. O kadar ki, bunun için her gün birkaç defa ölüp ölüp dirilmeye razıyım. (Fethullah Gülen)