شجرهء موجودات و ادعای شجرهء نسل

سرانجامهء شجره نسل که تکاملیست ها بخاطر فرضیه خویش با اصرار بر آن تأکید دارند نیز خیلی ها پیچیده است. اکتشافات جدید در مولیکولر بیالوژی مشکلات بزرگی را به میان آورده است که تکامل نمیتواند از عهده آن برآید، در این حالت تکامل را در حال محاصره قبول کرده میتوانیم. بخاطریکه در "شجره های نسل" که بنابر اساس گرفتن گروپهای مختلف مولیکولها ساخته شده بود، نتایج مختلف بدست آمد که معلوم نبود کی از کی و چی از چی بوجود آمده و یک وضعیت لاینحل را بخود گرفته بود. علی رغم این موضوع تکاملیست ها ادعا مینمایند که "نظر به واحدهای مولیکولهای بیالوژیکی مختلف که از گروپ های مختلف حیوانات بطور اساس گرفته میشوند، شجره های مختلف نسل را ترسیم نموده میتوانیم" که در اصل تکاملیست ها با این کار، اولاً تکامل را به حیث یک واقعیت ثابت قبول نموده و بعداً اعتراف مینمایند که مواد دست داشته خویش را به روی همین اساس تصنیف نموده یک شجره تکامل خیالی ترسیم نموده اند. همچنان ادعای تکاملیست ها در مورد متفرق بودن ریشه، تنه، شاخه و میوه های شجره موجودات نیز درست نمیباشد. برعکس تحقیقات نشان داده است که ریشه با تنه و تنه هم با شاخه ها و میوه ها یکجا زندگی مینمایند.

مثلاً یکتعداد زیاد جانداران دورهء کامبریَن که تکاملیست ها بعضی از آنها را جد دیگر آنها میشمارند، به صورت آنی بوجود آمده و یکجا زندگی نموده اند. همچنان یک واقعیت ثابت است که یکتعداد جانداران دارای ساختمان بسیط و کمپلکس (پیچیده) در عین دوره ها با هم یکجا زندگی نموده اند که این هم به معنی قبول زندگی باهمی نواسه صد هزار 100000 سال بعد و جد صد هزار 100000سال قبل بوده و در عین زمان قبول امکان زیست باهمی حیوانات دارای ساختمان بسیط که قرار ادعا ملیاردها سال قبل زندگی نموده اند با حیوانات دارای ساختمان پیچیده که تخمیناً ملیاردها سال بعد از آنها زندگی نموده اند، میباشد. بغیر از این، از حیوانات بی زناخ دارای پوست برگ برگ دورهء دیونین تا به سگ ماهی ها و یکتعداد زیاد جانداران امروزی در همین دوره به صورت آنی بوجود آمده و صده های زیادی را پشت سر گذشتانده تا به امروز رسیده اند که با ادعای تکامل توضیح وضعیت یکی از آنها هم ممکن نمیباشد. مثلاً، ماهی های گروپ Crossopterygi که از جانداران همین دوره بوده و نظر به ادعای تکاملیست ها پدر بقه شمرده میشود، ادعا میگردید که نسل این موجودات 70000000 (هفتاد ملیون) سال قبل از بین رفته است. در حالیکه در سواحل افریقای جنوبی به صورت گله ها مشاهده گردیده است. کشف زندگی یکجایی بقه ها و خزندگان در دورهء کاربونیفر نیز از دیدگاه نظریه تکامل قابل درک نمیباشد که هر یک از این موضوعات ضربهء شدیدی را به ادعای "خزندگان از بقه ها بوجود آمده اند" وارد مینماید.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 1401 صفحه انترنیتی فتح الله گولن. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
fgulen.com وب سایت رسمی فتح الله گولن است