Let ptica kroz atmosferu

Let ptica kroz atmosferu

Kur'an-i Kerim govori o letu ptica kroz atmosferu, kao i o nivou do kojeg se mogu uzdizati. U tom kontekstu se koristi i pojam dževvi's-sema[1] (En-Nahl, 79) koji predstavlja biosferu, tj. okruženje u kome obitavaju živa bića. Treba reći i to da u Kur'anu pored pojma dževvi's-sema koristi i pojam sema. Prvi pojam predstavlja zračni omotač koji je pogodan za nastavak života, dok drugi označava ostale omotače koji, uprkos tome što sadrže gasove neophodne za život, ipak nisu podobni za opstanak živih bića.

Postoje određeni prostori čije granice ne može preći niti jedno biće koje živi u vodi i njenim dubinama, u zemlji i njenoj unutrašnjosti, te u zraku i njegovim prostranstvima... Prostor u kome se ptice sa lahkoćom kreću je isti onaj prostor koji je u Kur'anu obilježen pojmom dževvi's-sema. Sigurno da postoji neka mudrost i cilj u tom što je Allah, dž.š., u Kur'anu govorio o tim stvarima, usmjeravajući ljudski pogled prema pomenutim visinama. Očito da namjera nije bila da se opisuje život u atmosferi ili zraku, ili da se nabrajaju informacije o životinjama koje žive na kopnu ili u zraku.

Okreni se još jednom i pogledaj!

Kako bi otklonio ravnodušnost i naveo ljude na razmišljanje Allah, dž.š., je, govoreći o stvarima koje su naizgled poznate ljudima, njihovu pažnju usmjeravao prema stvarima koje bi oni trebali znati. Dakle, kada nam Uzvišeni Gospodar naređuje da svoj pogled usmjerimo prema određenoj tački, On ustvari želi da nam pokaže Svoja djela koja su rezultat neograničene mudrosti. Na taj način Allah želi da čovjeka izbavi iz ravnodušnosti i ustaljenosti, da ga učini uvijek svjesnim Božanske umjetnosti, i da ga navede da svoj emotivni i duhovni život razvije tako što će pažljivo izučavati kur'ansku objavu. To su mudrosti i ciljevi koji se kriju iza ovakvog obraćanja. Iz tog razloga je veoma važno da svaku rečenicu Kur'ana izučimo veoma pažljivo. Uzmimo za primjer ajet u kome se kaže: „...pa ponovo pogledaj (u nebesa), vidiš li ikakav nedostatak...“ (El-Mulk, 3) Ovdje se traži od čovjeka da dokuči namjeru i mudrost koja se krije iza ove naredbe jer čovjek jedino na taj način može iz Božije riječi crpiti ono što bi trebao da uzme za sebe. Kao da se ovim ajetom podstiče čovjek da istraži beskrajni svemir, kretanje zvijezda, putanje planeta, funkcioniranje Sunčevog sistema i kretanje Zemlje oko Sunca, poput nekog satelita, zatim osobine i sadržaj atmosfere kao i njen odnos sa živim i neživim svijetom...

Zato se u pomenutom ajetu prvo kaže „...vidiš li ikakav nedostatak...“ (El-Mulk, 3), a onda se nastavlja: „...zatim ponovo više puta pogledaj...“ (El-Mulk, 4), čime se naređuje da se iznova vraćamo svemiru i neprestano ga istražujemo. Ovim riječima kao da se želi reći: „Pogledaj ako želiš u nebo, ali ovaj put kroz prizmu hipoteza astronomije, fizike i matematike. To što ustanoviš razmotri u svojoj laboratoriji, a onda još jednom pogledaj. Nećeš primijetiti niti jednu neuravnoteženost, niti jedno kretanje koje kvari opću harmoniju ili neko stanje koje se kosi pozitivističkim naukama. Oni prije vas su to činili golim okom. Nisu imali na raspolaganju teleskope, dvoglede ili elektronske mikroskope. Vi pred sobom imate sve te mogućnosti, zato uočite sve te Allahove, dž.š., blagodati i svu Njegovu umjetnost i djela koja Mu pripadaju. Učinite to kako bi se uvećala vaša spoznaja, vaše znanje i vaša vjera. Na ovaj način vi ćete primijetiti ravnotežu koja vlada u milionima sistema, u toj ravnoteži vidjet ćete jednoću, a u jednoći ćete primijetiti jasno postojanje Allaha.“ Ovim riječima Kur'an je ohrabrio i naveo ljude da posmatraju i istražuju svemirska prostranstva.

Prostranstvo nebesko

Skrećući pažnju na ptičiji let koji se odvija na određenoj visini, Allah, dž.š., kaže: „Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, njih samo Allah drži. To su, zaista, dokazi ljudima koji budu vjerovali.“ (En-Nahl, 79) Veoma je interesantna činjenica da se kroz izraz dževvi's-sema (prostranstvo nebesko) ljudima pružila (tada) skrivena informacija kojom im je stavljeno do znanja da ptice lete u okviru jednog određenog prostora. I ne vjerujem da mnogi muslimani posvećuju potrebnu pažnju značenju koje ovaj ajet nosi u sebi. Možda smo, kojim slučajem, vjerovali da su atmosfera i biosfera koje nas okružuju sačinjene od samo jednog sloja. No, kada se spustite u srž ovog pitanja i detaljno istražite kompletnu stvar, shvatit ćete da je atmosfera sačinjena od različitih slojeva i da svaki od njih posjeduje različita svojstva.

Ovi slojevi, koje se razlikuju prema načinu širenja toplote, su sljedeći:

  1. troposfera (biosfera uključuje ovaj sloj)
  2. stratosfera
  3. mezosfera
  4. termosfera
  5. egzosfera

Prostor kojim ptice lete

U gore navedenom 79. ajetu sure En-Nahl koristi se pojam „bez muke“, koji dolazi od glagolskog oblika if'al i koji nam pojašnjava da je Allah, dž.š., prije „prostranstva nebeskog“ uredio određeni prostor i učinio da ptice mogu letjeti tim zračnim prostorom. Zato možemo zaključiti da je upravo ta Božija zakonitost omogućila pticama da lete. Dakle, na nebu postoji određeni zračni prostor kojim ptice mogu letjeti. To je prostor koji je pogodan za kretanje živih bića. Ukoliko izađete izvan tog prostora, postojeća ravnoteža se uvijek mijenja na štetu živih bića. Ista stvar važi i za druga živa bića, s tim što treba imati u vidu da se kroz ovaj ajet stavlja do znanja da će čovjek jednog dana, uz pomoć sredstava koja će mu biti na raspolaganju, imati mogućnost da se uzdigne do tog prostora i zaista otkrije da je riječ o jednom prostoru koji je veoma zahtjevan za održavanje života. Naravno, veoma je jasno da se to uzdizanje neće desiti odjednom. Čovjek će stalno pokušavati i mučiti se, i tek kada uspije da prevaziđe probleme koje mu uzrokuju gravitacija, trenje i atmosferski uslovi taj san će biti ispunjen.

Pogledajmo sada ajet u kome se kaže: „Onome koga Allah želi da uputi - On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi da u zabludi ostavi - On srce njegovo stegne i umornim učini kao da čini napor da na nebo uzleti...“ (El-En'am, 125) U ovom ajetu se daje poređenje vjernika i nevjernika, dakle, čovjeka koji je pronašao Pravi put i onoga čije srce ostaje tvrdo prema Pravom putu, tj. onoga u čijem srcu gori plamen vjere i spoznaje i onoga ko se guši u nevjerstvu i zabludama koje mu pritišću pluća i oduzimaju dah...

Čovjek ispunjen voljom

Kada čovjek na pravi način iskoristi volju i stavi je u službu Božije spoznaje, ukoliko Allah, dž.š., poželi da on nađe Pravi put, onda će njegovo srce učiniti raspoloženim prema islamu i proširit će njegova njedra. Doduše, volja je jedan aspekt kojeg sam ja dodao na ovom mjestu, i to iz razloga što su naši velikani odvajkad, govoreći o ovoj temi, obavezno uključivali i pitanje volje i izbora. Drugim riječima, smatrali su da Allahovo davanje uvijek prati ljudsku volju. Doduše, Božije davanje i Božija volja ne zavisi od ljudske volje. Allah, dž.š., je Vlasnik svega i On može da raspolaže stvarima kako želi. Iz tog razloga sam naveo ljudsku volju kao jedan od važnih činilaca. Dakle, čovjek mora poći u potragu za onim što priželjkuje da bi Allah, ukoliko poželi da ga usmjeri na Pravi put, prosvijetlio njegovo srce. Čovjek treba da poželi, a Allah će mu prosvijetliti srce i učiniti da uživa u svojoj vjeri i da živi kao da je u Džennetu.

[1] Prostranstvo nebesko

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2022 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.