8. Вярно ли е твърдението, че знаменията за война в Корана отменят знаменията за мир?

Вярно ли е твърдението, че знаменията за война в Корана отменят знаменията за мир?Знаменията в Свещения Коран, свързани с войната и мира, се прилагат в различни сфери. Това става ясно от причините за низпославането им. Доказателство за това е и фактът, че докато на единия фронт Пратеника на Аллах воювал със съдружаващите, на другия подписал споразумение с други съдружаващи. Това показва неоснователността на твърденията, че знаменията за война в Корана отменят знаменията за мир.

Трябва да признаем и още нещо, не се прави разграничение между знаменията за мир и война. Дори и в мезхебите (правни школи в исляма), между които от теоретична гледна точка понякога има противоположни мнения, различията, свързани с военно положение, са несъществени. Например при Ханефитите, отричането на Всевишния не е причина за война, докато имам Шафи е на противоположното мнение. Но по време на война приликите в мезхебите са много. Обяснението на този въпрос е, че правилата, обуславящи отношенията с другите, се разбират и тълкуват по еднакъв начин.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен