Основи на диалога в Корана

Основи на диалога в КоранаРазбира се, че нещата, които се вършат в името на религията, трябва да бъдат съобразени с повелите и забраните й. Свещеният Коран е основният източник на исляма. Затова, ако в него не се разрешава някакво действие или идея, те не може да се приемат и одобрят сред мюсюлманите, независимо кой, кога, и как ги е изложил.

В Свещения Коран има много знамения свързани с диалога, които трябва да се пояснят. Много от противниците на диалога излагат като доводи знаменията на Корана, в които се споменава, че християните и юдеите са хора на Писанието, както и знамението, в което се споменава за убийството на неверниците, че християните и юдеите не могат да се избират за ближни, а всъщност тези знамения трябва да се тълкуват по-правилно. Други аргументи на противниците на диалога са терминът ислям, който означава мир, спокойствие и толерантност; повелята за джихад и историческите събития.

Всъщност тези коранични знамения регламентират взаимоотношенията между мюсюлманската общност, хората на Писанието и съдружаващите. Но освен тези знамения има и много други, които определят правилата и границите на войната, мира и поверяването на имущество. Ако изследваме всички знамения, низпослани в Мека и Медина по този въпрос, ще разберем, че останалите общности се класифицират в различни групи – тези, които създават интриги срещу мюсюлманите, такива, които не спазват политическите, религиозните и военните споразумения и групата на двуличниците и съдружаващите, с които мюсюлманите трябва да се борят.

Тези положения са свързани с различни повели в знаменията. Затова, ако не познаваме подробно повелите и напътствията в знаменията, бихме се объркали. Ако не познаваме добре кои знамения се отнасят за действия по време на война, кои регламентират взаимоотношенията в мирно време с останалите хора, и ако смятаме това за пречка в общуването с другите, тогава ние не обръщаме достатъчно внимание на низпосланите с Корана напътствия и пренебрегваме опита на ислямската история. Следователно за да можем да анализираме правилно подробните детайли, имаме нужда от достоверни източници и исторически опит. Противниците на диалога обикновено разбират кораничните знамения в буквален смисъл, пренебрегват различните положения и не обръщат внимание на много важни детайли. С помощта на коментарите на Корана в тази част се постарахме да поясним смисъла на кораничните знамения, които на пръв поглед сякаш забраняват диалога. Опитахме се да обясним на хората, които нямат достатъчно познания за исляма и четат кораничните знаменията без да се интересуват от причините и положенията, в които те са низпослани, че вървят в посока обратна на посочената ни от Всевишния.

Освен това, споменахме и знаменията, които насърчават мюсюлманите да водят диалог с останалите хора.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен