Заключение

От първите до последните редове се опитах да изложа следната истина.

Както в миналото, така и в настояще и в бъдеще, колкото и упорито да се твърди в някои научни центрове, в книгите на част от учените и в техните изказвания, не съществува нито една опорна точка и достоверно доказателство в подкрепа на еволюционната теория. Не са намерени вкаменелости, които показват връзката между човека и маймуната. Някои вкаменелости са фалшифицирани, други са събрани от различни места, а липсващите им части били монтирани така, както авторите им си ги въобразявали. Генетиката отхвърля тази практика.

Структурата на ДНК, която изисква великолепно знание и мощ, напълно изключва случайностите и несъзнателните намеси от сферата на вероятностите. Нещата, които досега се излагаха като доказателства, се състоят, или пак от хипотези, или от пресилени интерпретации и всички празноти в теорията се запълват с измислени фантазии. А твърденията, които се изтъкват, като се изхожда от някои прилики представляват оценки, поставящи на преден план структурата на съществата без да се взимат предвид техните функции и предназначението им в живота и нито едно от тях не притежава доказателствена стойност.

Най-фрапиращото в случая е, че онези, които твърдят, че са извършили горните открития и ги привеждат като доказателства са кръгове, които напълно вярват в еволюцията и всичките им твърдения се нуждаят от анализ. Както случайностите нямат място в битието, така не е възможно и живия организъм да възникне от самосебе си. Детайлните и мащабни експерименти на тази тема, подобно на опитите на Пастьор, отхвърлят самосъздаването, т.е. абиогенезата. Например дори да са възможни някои промени у даден биологичен организъм в резултат на определени условия, те никога няма да създадат основа за образуване на нов вид. От друга страна, досега такова явление не е срещано и съответните промени се дължат на факта, че структурата на дадения организъм позволява това. Фактори като структурата на биологичния организъм, хромозомите, защитните функции на клетката и противодействието й на външни интервенции, всъщност, категорично не допускат вероятността за видоизменение. Освен това всички предходни религии, пророци, свещени книги ясно заявяват, че всяко нещо, в това число и човекът, са сътворени от Всевишния и изключват еволюцията.

Изложената тема е извън моята област, в повечето случаи се опитах да изтъкна само основните линии и някои изпускани от поглед положения по дадени въпроси, които може да се развият подробно и задълбочено. Въпреки моето безсилие и безпомощност, привличам за застъпник важността на проблема и се моля на Всевишния упоритите и привързани към истината учени подробно и задълбочено да изследват темата и да изпълнят дълга, който лежи на плещите им за предпазване на поколенията от заблуждение с тази догма, която постоянно се държи на дневен ред в името на богоотрицанието. Убеден съм, че на Запад отминава времето за написване на трудове, които се основават на истината и отразяват истината, вместо книгите, написани от поддръжниците на еволюцията.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен