Imái és fohászai

Mohammed Próféta (s.a.w.) mindig fohászkodott a Mindenható Allahhoz, mielőtt bármit is tett volna. A hadíszgyűjtemények nem jegyeznek fel egyetlen olyan esetet sem, amikor ne így tett volna. Mint már korábban említettük, a fohász a Mindenható Allah szolgálatának misztériuma, és a legtökéletesebb szolga pedig Allah Küldötte (s.a.w.). Ezt egyértelművé tesszük a tanúságtétel minden kimondásakor: „Tanúsítom, hogy nincs más isten, csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohammed az Ő szolgája és küldötte”. Figyeljük meg, hogy először szolga, és csak aztán Küldött. Bármit szándékozott tenni, először Allah elé terjesztette fohászában.

A Mindenható Allah termett minket, és mindent, amit teszünk. Meg kell tennünk a szükséges óvintézkedéseket, és a megfelelő példát kell követnünk evilági cselekedeteinkben, de nem szabad elfelejtenünk, hogy végső soron minden a Mindenható Allahtól függ. Ezért a tetteket és fohászokat együtt kell alkalmaznunk. Ezt megkívánja a Mindenható Allah Egyedülvalóságába vetett hitünk is.

Senki nem ismerheti annyira Allahot, mint Mohammed Próféta (s.a.w.). Ezért ő is szerette és ő is félte Allahot a legjobban. Tökéletesen tudatában volt annak, hogy minden Allahtól függ, létezésében és fennmaradásában is. Amit Allah akar, az megtörténik: „Ha Ő akar egy dolgot, a parancsa az, hogy „Legyen!”, és az lesz” (Korán, 36:82). A dolgok a Mindenható Allah által elrendelt törvények szerint léteznek, és a világmindenség azok alapján működik. Ennek teljes tudatában Mohammed Próféta (s.a.w.) megtette, amit tennie kellett, és cselekedeteit fohászokkal kombinálva, tökéletes bizalommal Allahra hagyta a végeredményt.

Fohászai számunkra is fennmaradtak. Ha elolvassuk őket, láthatjuk, hogy mély jelentéssel bírnak, és mindig tökéletesen megfelelnek a körülményeknek. Tökéletes hitet, mély őszinteséget, teljes alávetettséget és bizalmat sugallnak. Néhány példa rájuk:

 • Mielőtt aludni mennél, végezd el a rituális mosdást, és mondd: „Ó, Allah, Neked rendelem alá magam, Rád bízom az ügyeimet, Feléd fordítom arcomat, tejesen Rád hagyatkozom, Tőled remélve és félve. Nincs máshol biztonság és menedék Előled, csak Nálad. Hiszek a Könyvben, amelyet kinyilatkoztattál, és a Prófétában, akit elküldtél.”[i]
 • Bűnök nélkül a lélek olyan, mint egy fényes tükör vagy tiszta, fehér vászon. A bűnök beszennyezik a lelket, és csak a bűnbánattal és a Mindenható Allahtól való bocsánatkéréssel lehet megszabadulni tőlük. Mohammed Próféta (s.a.w.) bűntelen volt, mégis így fohászkodott Urához: „Ó, Allah, távolíts el engem a bűneimtől, ahogy eltávolítottad a keletet a nyugattól. Ó, Allah tisztíts meg engem a bűneimtől, ahogy a fehér vásznat megtisztítják a szennytől.”[ii] Egész könyvet lehetne írni az itt használt szavak és hasonlatok jelentéséről.

A különleges helyzetekre vonatkozó fohászokon kívül Mohammed Próféta (s.a.w.) tanított nekünk átfogó, általános érvényű fohászokat is. Ezek közül néhány:

 • Uram, Tőled kérek minden jót, most és később, amiről tudok, és amiről nem tudok. Nálad veszek menedéket minden rossztól, ami most vagy később bekövetkezhet, amiről tudok, és amiről nem tudok.[iii]
 • Uram, semmi nem akadályozhatja meg, amit Te megadsz, és senki sem adhatja meg, amit Te visszatartasz. Senki nem adhat gazdagságot, mert minden gazdagság a Tiéd.[iv]
 • Uram, nem mondtam semmit, nem tettem esküt, nem ígértem semmit és nem tettem semmit, amit Te nem akartál előtte. Amit Te akarsz, az van, és amit Te nem akarsz, az nincs. Nincs erő és hatalom máshol, csak Nálad, bizony, Te vagy a mindenek felett hatalmas.[v]
 • Uram, bármilyen fohászt mondtam, legyen azért, aki iránt Te kegyelemet akarsz tanúsítani, és bármi átkot mondtam, legyen azért, akit Te meg akarsz átkozni. Bizony, Te vagy az én Védelmezőm ezen a világon és a következőn. Add, hogy muszlimként haljak meg, és végy engem az igazak közé.[vi]
 • Uram, tőled kérek elégedettséget a nehézségek után, békés életet a halál után, a Te Arcod látványának boldogságát, és a vágyat arra, hogy Veled találkozzam. Nálad veszek menedéket attól, hogy ártsak másoknak, vagy hogy mások ártsanak nekem, hogy ellenségességet mutassak vagy ellenségességet mutassanak irántam, és a hibáktól és a megbocsátatlan bűnöktől. Ha saját magamra hagysz, gyengeségben, szükségben, bűnben és tévedésben hagysz engem. A Te kegyelmedtől függök, bocsásd meg hát a bűneimet, mert nem bocsáthat meg Rajtad kívül senki. Fogadd el a bűnbánatomat, Te vagy a Megbocsátó, az Irgalmas.[vii]
 • Uram, Téged illet a dicséret, és Rajtad kívül nem méltó más az imádatra. A te segítséged a legjobb segítség, szeretetteljesebb vagy minden uralkodónál, nagylelkűbb, mint bárki, akitől kérni lehet, és nagylelkűbb, mint bárki más, aki ad. Te vagy az egyetlen, akinek nincs társa, az Egyedülvaló, akihez nincs hasonló. Minden el fog múlni, kivéve Te. Senki nem engedelmeskedhet neked, csak a Te engedélyeddel, és senki nem lehet engedetlen irántad, csak a Te tudtoddal. Ha valaki engedelmeskedik, Te jutalmazod, és ha engedetlen, Te bocsátasz meg neki. Te vagy a Tanú mindenre, közelebb vagy, mint bármely más tanú, Te védelmezel mindent, és közelebb vagy, mint bármely védelmező. Te rendelted el az emberek cselekedeteit és a haláluk idejét. Te tudod, hogy mi van a szívekben, és nincs titok, ami rejtve lenne előled. Az a megengedett, amit Te tettél megengedetté, és az a tilos, amit Te megtiltottál. Az a vallás, amit Te kijelöltél, és az a parancs, amit Te elrendeltél. A teremtés a Te teremtésed, és a szolgák a Te szolgáid. Te vagy Allah, a mindent Tudó, a Kegyelmes. Téged kérlek, a Te Arcod fényére, amellyel az egeket és a földet bevilágítod, minden jogod kedvéért, azok kedvéért, akik Hozzád fohászkodnak, hogy bocsáss meg nekem, csak még ma reggel és ma este, és védelmezz meg engem a Te hatalmaddal a Pokol tüzétől.[viii]
 • Ó, Allah, Nálad keresek menedéket a tudástól, aminek nincs haszna, a szívtől, ami nem fél Téged, a vágytól, amit nem lehet kielégíteni, és a fohásztól, amely nem fogadtatik el.[ix]
 • Ó, Allah, Tőled kérek állhatatosságot az ügyeimben, kitartást a vezetésben, hálát a kegyeidért és elfogadott istenszolgálatot, igaz nyelvet és ép szívet. Nálad keresek menedéket a gonosztól, amit Te ismersz. Tőled kérem a jót, amit Te ismersz, és bocsánatot azért, amit már tudsz. Bizony, Te vagy a láthatatlan Ismerője.[x]
 • Ó, Allah, tőled kérek képességet a jótettekre, tartózkodást a rossztettektől, a szegények szeretetét, és a Te megbocsátásodat és irgalmadat. Ha a bűn és lázadás elterjedt lesz a világban, vedd el az életemet, mielőtt részt vehetnék benne. A Te szeretetedet kérem, és azoknak a szeretetét, akiket Te szeretsz, és azoknak a tetteknek a szeretetét, amelyek közelebb visznek hozzád.[xi]
 • Uram, Tőled kérek jót az elején és a végén, a legátfogóbb formájában a kezdetével és az eredményével, megnyilvánult és rejtett formában, és a legmagasabb rangot a Paradicsomban.[xii]
 • Uram, segíts, hogy megemlékezzem Rólad, hálás legyek Neked, és a legjobban szolgáljalak Téged.[xiii]
 • Uram, Tőled kérek vezetést, istenfélelmet, erényességet, és a teremtményektől való függetlenséget.[xiv]
 • Uram, add, hogy az ügyeinknek jó kimenetele legyen, védelmezz meg minket a megaláztatástól ebben a világban, és a kínoktól a Túlvilágon.[xv]
 • Urunk, Tőled kérünk minden jót, amit a Prófétád, Mohammed kért tőled, és Nálad keresünk menedéket minden rossztól, amitől a Prófétád, Mohammed menedéket keresett nálad.[xvi]

A fohászkodás Mohammed Próféta (s.a.w.) életének alapjait képezte. Az említett fohászok, és még számos másik, kulcsok voltak Allah barátainak kezében, mint Abu Hasszán al-Shadhili, Ahmad Badawi, Ahmad Rifai vagy Abdul Kadir Geilani, akik Allah kegyelmének ajtaján kopogtattak velük.

[i] Bukhari, „Da’awat,” 6; Muslim,, „Dhikr,” 56.
[ii] Bukhari, „Adhan,” 89; Muslim,, „Masajid,” 147.
[iii] Ibn Hanbal,Musnad, 6:147.
[iv] Bukhari, „Adhan,” 155; Muslim,, „Salat,” 205; Abu Dawud, „Salat,” 139.
[v] Ibn Hanbal,Musnad, 5:191.
[vi] Nasa’i, „Sahw,” 62; Ibn Hanbal, 5:191.
[vii] Ibn Hanbal, 5:191.
[viii] Haythami, Al-Majma’al-Zawa’id, 10:117.
[ix] Muslim,, „Dhikr,” 73; Abu Dawud, „Witr,” 32.
[x] Tirimidhi, „Da’awat,” 23; Nasa’i, „Sahw,” 61.
[xi] Tirimidhi, „Tafsir al-Qur’an,” 39; Imam Malik, Muwatta’, „Qur’an,” 73.
[xii] Hakim, Mustadrak, 1:520.
[xiii] Ibid., 1:499.
[xiv] Ibn Maja, „Du’a,” 2; Muslim,, „Dhikr,” 72; Tirimidhi, „Da’awat,” 73.
[xv] Ibn Hanbal, 4:181; Hakim, 3:591.
[xvi] Tirimidhi, „Da’awat,” 89.

Pin It
 • Készítés ideje: