Ruch wolontariuszy

Wprowadzenie

W dzisiejszym świecie jednym z najważniejszych kryteriów wskazujących na pozycję państwa w indeksie rozwoju jest istnienie oraz wpływ na organizacje pozarządowe. Stowarzyszenia oraz fundacje jakie powstały począwszy od 1960 roku w ramach Ruchu Wolontariatu Fethullaha Gülena w Turcji można określić jako organizacje pozarządowe. Wolontariusze zaangażowani w działalność ruchu nastawieni są na promowanie dialogu, który przybliży do siebie wszystkie klasy społeczne. Ponadto ruch kładzie szczególny nacisk na edukację. W dzisiejszych czasach tego typu działania podejmowane są w przeróżnych miejscach na całym świecie gdzie zostały utworzone instytucje oferujące nowe możliwości dla ludzi różnej narodowości, nie zważając na ich przynależność polityczną. Ruch ten odrzuca myśl o konflikcie cywilizacji. Jego celem jest dokadanie starań, by żyć w pokoju na świcie stawiając sobie za zasadę akceptacji innych takimi jakimi są. Dlatego, też w ty temacie zostały zorganizowane spotkania omawiające problemy dzisiejszego świata.

Każdy kto podejmuje się uczestnictwa w ruchu woluntariuszy dokonał jakiegoś poświęcenia w swoim życiu dla tej sprawy. W świecie, który staje się coraz bardziej zglobalizowany, działania ruchu są modelem koegzystencji oraz współżycia dla wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, języka, religii, koloru skóry, charakteru oraz narodowości. Miejmy nadzieję, że z pomocą edukacji oraz dialogu działania te zostaną zwiększone oraz bardziej rozpowszechnione.

Z perspektywy historycznej

W ciagu XX wieku ludność miała nadzieje, że odkrycia technologiczne oraz naukowe zdołają wyeliminować problemy duchowe oraz materialne dzisiejszego świata. Jednakże wraz ze wzrostem liczby wojen, klęski głodu oraz innych klęsk żywiołowych, ubóstwa, ludzkość stała się zdesperowana. Fakt, iż głód nie może zostać wyeliminowany, pomimo wzrastającej produkcji zbóż, a sytuacja niesprawiedliwego podziału względów politycznych oraz społecznych na świecie nie zmienia się pomimo licznych środków prawnych podjętych w tym temacie wskazuje na to, iż rozwiązań należy szukać nie w systemach lecz w edukacji. Na samym tylko początku XXI-wszego wieku liczba ofiar wojen, głodu i masakr przekroczyła 150 milionów. Ludzkość wchodząc w ten, tak bardzo wyczekiwany wiek musiała zmierzyć się z problemami, które spowodowały dezintegrację oraz wzrastającą przemoc. Świat popadł w swego rodzaju chaos poprzez zmianę porządku, a wyzysk stał się się zjawiskiem na porządku dziennym.

Nowy porządek tego świata postrzegany jest jako zwycięstwo cywilizacyjnej technologii. Jednakże to zwycięstwo zasiało ziarno niezadowolenia. Bezwzględna przewaga technologii, jej dominacja nad ludzkością, a także jej sporadyczne zagrożenia jakie ma do zaoferowania ludzkości zakłuciły harmonię środowiska, w którym ludzkość mogła by się odnaleźć.

Znaczenie edukacji

Pomimo wszystkich istniejących systemów, ludzkość nie jest w stanie odnaleźć spokoju którego szuka. Fakt, który wskazuje na to, iż współczynnik popełnianych zbrodni jest wysoki, sugeruje nawet ludziom wykształconym, iż reformy dokonywane w zakresie edukacji powinny jeszcze raz zostać poddane przeglądowi. Potrzeba nowej filozofii edukacyjnej, która nadaje znaczenie zarówno umysłowi jak i duchowi człowieka została podkreślona przez wielu badaczy. Najważniejszą kwestią w dzisiejszym systemie edukacyjnym jest dokonanie zapewnienia, iż nauka pojmuje życie jako całość i służy podstawowym wartościom człowieka podkreślając jego naturalną równowagę. Teraz gdy wszystkie problemy mogą być skierowane do człowieka głównym celem jest wychowanie go w możliwie najlepszy sposób. Ważnym celem edukacji jest zapewnienie rozwoju dla indywidualnych umiejętności człowieka, obrócenie potencjalych zachowań w dobre cechy charakteru. Ponadto głównym celem w tym procesie powinien być rozwój indywidualnej osobowości, tak aby nauczyć każdego człowieka umiejętności pracy w grupie. Aby przyjąć kulturę zmierzającą do współpracy oraz poczucia odpowiedzialności, wartości moralnych, gdyż sama wiedza bez przeżywania prawdziwego życia jest nieważna i bezużyteczna. Dlatego też, edukacja powinna wyposażyć człowieka w takie zachowanie, które ułatwi mu później intergrację ze społeczeństwem, a także umożliwi mu życie w pokoju ze światem.

Ruch wolontariuszy

Odchodząc od tych rozważań, nowy ruch został zainspirowany oraz zainicjowany przez Fethullaha Gülena, osobę która pobierała edukację na wielu poziomach, równocześnie będąc osobą świadomą problemów dzisiejszego świata. Ruch zaczął działać w 1968 roku w Turcji. Podstawowym założeniem tego ruchu było podkreślenie dialogu ze wszystkimi ludźmi oraz akceptowanie innych ludzi takimi jakimi są. Podstawowym celem ruchu jest zapewnienie szacunku dla objektywnych wartości ludzkich, tak aby rzadne ukryte motywy nie stały się powodem poszukiwania dróg w celu zdobycia korzyści materialnych a co za tym idzie przejęcia ideologi lub siły politycznej w danym kraju. Od czasu powstania tego ruchu prawie przez 40 lat, w rzadnym miejscu na świecie gdzie działa ruch nie doszło do rzadnego aktu sprzeciwiającemu się tym zasadom . Władze państw są świadme tego faktu, dlatego też wspierają ten ruch.

Aspekty międzynarodowe

Po upadku Związku Radzieckiego biznesmeni, a także nauczyciele nie tracili czasu, tylko jechali do nowo utworzonych republik z wielkim poczuciem odpowiedzialności. Instytucje edukacyjne mające siedziby w tych krajach uzyskując ogromny dorobek, zaskarbiły sobie zaufanie u wysoce postawionych rangą urzędników, w ten sposób utworzone zostały instytucje, które kontynuowały swoją działalność działając na poziomie edukacyjnym nauczając języków. Językiem edukacji był angielski, rosyjski, turecki oraz język narodowy danego kraju. Należy zaznaczyć, iż przy zakładaniu ośrodków edukacyjnych nie miała miejsca żadna propaganda religijna ani nacjonalistyczna.

Minęło 10 lat od powstania tych instytucji, w tym czasie niektóre z działających osób ukończyły uniwersytety, a teraz jako młodzi ludzie pracują na innych ziemiach z miłością, szacunkiem, tolerancją oraz z otwartością na akceptacje innych ludzi takimi jakimi są. W ten sposób również w innych krajach (w Europie, w Afryce, na Pacyfiku oraz na innych obszarach) pokolenie młodych ludzi integruje się ze światem. Ci młodzi ludzie dokładają starań aby uczynić świat spokojnym miejscem dla przyszłych pokoleń a ich wysiłki z pewnością przyniosą wspaniałe owoce w najbliższej przyszłosci.

Dzięki instytucjom edukacyjnym stworzonym przez wolontariuszy należących do tego ruchu w krajach europejskich, szczególnie patrząc przez pryzmat młodych Turcji młode pokolenia zostały uchowane przedz alienacją i życiem z dala od własnej kultury i historii. W ten sposób stali się oni dobrze przystosowanymi społecznie ludźmi, którzy będą pomocni w budowaniu przyszłości europy.

Uczęszczajacy na uniwersytety młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, iż oczekuje się od nich poważnej pracy, bez żadnego ryzyka ani wątpliwości, że mogą popaść w uzależnienia np: takie jak branie narkotyków. Te instytucje pomogły wielu młodym osobom w ukończeniu ich studiów licencjackich, magisterskich czy też podyplomowych, pomogły im także w aktywnej integracji z resztą społeczeństwa w którym żyją. Widząc tych młodych ludzi jako ludzi trzeciej generacji, możemy być z nich dumni i patrzeć z nadzieją na w przyszłość.

Filozofia

W świecie pełnym, nienawiści, zła i przemocy ruch ten koncentruje się na ludzkiej miłości, odgrywającej ogromną rolę w tworzeniu atmosfery pokoju i tolerancji, która będzie rozszerzała się w przyszłości na cały świat. Wychowawcy pracujący w instytucjach założonych przez ruch patrzą na każdego ucznia jak na odrębny świat, uważając jednocześnie, że taki sposób patrzenia na każdą z osób indywidualnie jest podstawowym narzędziem edukacji. W ten sposób nauczyciele przeznaczają więcej czasu dla swoich studentów.

Te działania edukacyjne są udoskonalane poprzez nowe wyzwnia, należy tu wziąć pod uwagę nowinki technologiczne, a także specyfikę kultur. Bez wątpienia można stwierdzić iż, każdy mógłby się przyłączyć do tego ruchu,co sprawiło by iż rozkwitnął by on w pełni. Brak narodowych, rasowych oraz religijnych czy też różnych innych spraw kulturowych sprawia, że system ten działa sam sprawnie i bez rzadnych przeszkód.

Oprócz działań edukacyjnych w ruchu podejmuje się próby ustalenia dialogu na wszystkich szczeblach. Wszystko to w celu zapewnienia, że ludzie w Turcji oraz na całym świecie dążą do wzajemnego poznania i zrozumienia się.

Dialog

Fundacja Dziennikarzy oraz Pisarzy na czele z Fethullahem Gülenem jako honorowym przewodniczącym organizuje spotkania o nazwie Platforma Abant, na których omawiane są różnego rodzaju idee oraz pomysły dotyczące ważnych kwestii. Podczas rozmów ważną kwestię stanowią sprawy dotyczące społeczeństwa. Poszczególne idee są omawiane a następnie wyłaniane są wśród nich te najlepsze tak aby można było podzielić się nimi z resztą społeczeństwa. Platforma Abant pozyskała międzynarodową tożsamość poprzez swoich zwolenników i członków z całego świata, w szczególności z USA, Europy oraz Rosji. Z fundacją związana jest także Platforma międzykulturowa, która zapewnia wymianę poglądów pomiędzy różnymi kulturami. W ramach tejże wymiany fundacja oraganizuje spotkania dziennikarzy artystów, bez względu na ich poglądy religijne czy też polityczne.

Dzięki tej Fundacji organizowane są również przez Fethullaha Gulena różne spotkania religijne z przywódcami wyznań, w tym: katolickiego, protestanckiego, prawosławnego, żydowskiego, a także asyryjskiej społeczności w Turcji. Spotkania te pomogły wyeliminować niektóre długotrwałe napięcia między różnymi grupami społecznymi. W związku z tym również wizyta Fethullaha Gülena u papieża Jana Pawła II miała duży wpływ na podjęcie wspólnych projektów. Gülen spotkał się również z przywódcami państwa w Turcji, jak to sam określił, zrobiło to : „jako zwykły obywatel”. Te spotkania stały się także bardzo cenne z perspektywy póniejszych przedsięwzięć innych obywateli.

Finanse

Ruch wolontariatu utrzymuje się z dobrowolnych składek osób przynależących do niego. Działa bez rzadnego wsparcia meterialnego, czy też niematerialnego ze strony rządu lokalnego bądź zagranicznych organów. Strona finansowa ruchu jest w głównej mierze ugruntowana poprzez zobowiązania biznesmenów, którzy zdecydowali się wspierać ruch oraz z czesnego płaconego przez studentów. Fakt, iż istnienie ruchu nie ma pokładu w rzadnych źródłach finansowych jest znany urzędnikom w obcych krajach. Jeśli chodzi o zarządzanie poszczególnymi sprawami to każda z utworzonych instytucji ma swoją osobowość prawną i jest niezależna, tym samym zarządzana jest przez ludzi zawiązanych w ideę ruchu wolontariuszy. Nie ma żadnych zasad ograniczających związek instytucji edukacyjnych z innymi instytucjami zarówno wewnątrz jak i tymi poza granicami kraju. Jedyną rzeczą jaka łączy insytucje jest wymiana pozytywnych myśli, oraz pięknych idei, które wynikają z przywiązania do tych samych uczuć.

Fethullah Gülen

Rola Fethullaha Gülena w samym ruchu jest taka, iż to on zainicjował całą myśl, dając bodziec do jego stworzenia. Jego inspiracja nadal trwa. Jego poglądy na temat podstawowych zasad są dostępne dla wszystkich w postaci ponad 20-stu książek, z których niektóre składają się z kilku tomów, są dostępne także w formie kaset magnetofonowych, gazet, nagrań wideo, płyt CD w internecie, z których większa część została przetłumaczona na wiele języków. W tym czasie Fethullah Gülen przez 30 lat dawał wykłady na różne tematy społeczne, w formie kazań w meczetach ponadto Fethullah przedstawił swoje poglądy w jasny sposób na wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencjach. Obecnie kontynuuje on ujawnianie swoich poglądów na niekóre tematy udostępniając swoje wypowiedzi przetłumaczone na wiele języków szczególnie na stronie internetowej www.fethullahgulen.org. Gülen awsze podkreśla, że wszelkie spory, duże czy małe powinny być rozstrzygane w drodze pojednania, że wojna i zabijanie powinno być wyeliminowane a także, że każdy powinnien starać się żyć w pokoju na świecie.

Cel

Najważnieszym celem tego ruchu nie jest poprzez dołączenie do parti politycznej przejęcie jakiegokolwiek rodzaju władzy, czy to politycznej, czy to kuluralnej. Działalność w ruchu skupia się raczej na poświęceniu dla innych nie oczekując niczego w zamian. Na pytania zadawane Fethullhowi Gülenowi o partie polityczną, przed wyborami w 2003 roku,Gülen dał taką odpowiedź: „Podobnie jak w przeszłości jestem w tej samej odległości od wszystkich partii politycznych”. Nawet jeśli cała władza nad światem była by mi dana jako prezent byłbym gotów odrzucić ją z pogardą”

Osoby zatrudnione

Członkowie ruchu wolontariuszy zajmują się nie tylko sprawami edukacyjnymi, a co za tym idzie pracują nie tylko w szkołach. Pracują oni poza instytucjami (jako doktorzy, prawnicy, biznesmeni, urzędnicy, robotnicy i w tym podobnych zawodach) Wspierają oni działania edukacyjne finansowo, fizycznie, duchowo tak jakby wykonywali własną pracę.

Organizacje pozarządowe

Istnieją liczne organizacje pozarządowe na całym świecie które mają podobne cele (są to np : stowarzyszenia ludzi którzy nie palą, fundacje zdrowotne, stowarzyszenia walczące o prawa dla kobiet, organizacje ekologiczne itp.) Każdy docenia oraz podziwia tego rodzaju organizacje, a także w miarę możliwości wspiera je finansowo. W taki sam sposób ruch wolontariuszy ma na celu świadczenie usług dla całej ludzkości, w sposób podobny do innych organizacji pozarządowych, które promują wartości humanistyczne takie jak: poszanowanie ludzkiej godności, praworządność, ochrona środowiska, czy demokracje i tym podobne. Działający z wielkim poświęceniem wolontariusze należący do ruchu nie oczekują niczego w zamian. Co ciekawe, że nawet długoletni członkowie ruchu nie mają wyższego statusu wobec nowych osób przyłączających sie do ruchu. Nie ma stopniowania wewntątrz ruchu (członkowie ruchu oczekuja tylko nagrody od Boga w przyszłym życiu) Główną motywacją dla członków ruchu w ich działaniu jest wewnętrzne zadowolenie oraz Boże błogosławieństwo. Dlatego też praca napędzana powyższymi motywami wciąż postępuje.

Dzielenie się oraz poświęcenie

Model nowoczesnych instytucji edukacyjnych, który został zainicjowany przez tureckich przedsiębiorców zarówno w kraju jak i za granicą doprowadził do dzielenia się tą filozofią edukacyjną na całym świecie i stał się swego rodzaju przepisem na sukces dla reszty instytucji działających na całym świecie.

Struktura materialna zbudowana jest z poświęcenia przedsiębiorców, rzemieślników, nauczycieli, urzędników i pracownikow. Przepełniona jest ona altruizmem i poświęceniem pochodzącym od menedżerów, nauczycieli, studentów i rodziców. Są to prawdzie motywy leżące u podstaw sukcesu instytucji: wzmocnienie duchowe oraz etyczne, altruizm, poświęcenie oraz miłość.

Pomosty zbudowane przez tureckie instytucje edukacyjne pomogły tureckim biznesmenom, naukowcom oraz nauczycielom bardziej otworzyć się na świat. Relacje pomiędzy państwami zostały wzmocnione co pomagło im we wzajemnym poznawaniu się. Społeczeństwa, które poznają siebie nawzajem moga żyć w harmonii, pokoju i tolerancjji.

Instytucje utworzone są na kształt korporacji, które zarządzane są przez prawdziwych ludzi. Jednakże pomimo tego, iż osoby te zostały wyznaczone jako osoby do zarządzania to nie mogą one wykorzystywać instytucji do czerpania wlasnych korzyści.

Ci, którzy nie są w stanie aktywnie działać dla ruchu, przekazują pochodnię młodym ludziom, którzy niosą altruistyczną służbę dla ruchu.

Konkluzja

Osoba, która żyje w pełnym pokoju oraz szczęsliwym świecie jest lekarstwem przeciwko terroryzmowi, konfliktom oraz innym zagrożeniom. „Wspólne kulturowe przesłanki”, które zostały stworzone dzięki tolerancji oraz przyjaźni osób mówiących różnymi językami, będących wyznawcami róznych religii, należących do innych ras, kultur, są gwarancją dla przyszłości tego świata.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2024 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.