Rugăciunile Profetului

Aş dori să vă reţin atenţia asupra unor rugăciuni ale Domnului nostru. Cu-vintele folosite în rugile Lui şi profunzimea acestor rugăciuni, oferă o sublimă şi cu totul deosebită bogăţie, la care alţii nu ajung. Putem spune fără ezitare că, fiecare rugă a Mesagerului lui Allah este voluminoasă cât o carte.

Cuvintele care îi aparţin sunt superioare cuvintelor omeneşti, iar rugile Lui sunt mai profunde decât toate rugile oamenilor. Deoarece, Mesagerul lui Allah este cel care îl ştie cel mai bine pe Cel Drept, se teme cel mai mult de El. De aceea, El este cel care va face cea mai profundă şi mai înaltă rugă. Rugăciunile Lui erau foarte plăcute.

Domnul Domnilor ne învaţă următoarea rugăciune:

"Înainte de culcare, faceţi o abluţiune ca la namaz, apoi spuneţi următoarea rugăciune: "Allah al meu! Nădăjduind milostenia Ta, temându-mă de pedeapsa Ta, mă las în voia Ta, îmi întorc faţa către Tine, Ţie ţi-am încredinţat truda mea, Tu îmi eşti spijin. Nu există alt refugiu şi reazem decât Tine. Am mărturisit credinţa în cartea pogorâtă şi în Profetul pe care l-ai trimis."[1]

Cuvintele folosite în această rugă sunt aşa de tulburătoare încât, nu mai este posibil să adaugi ceva.

Într-un capitol precedent amintisem de rugăciunile Mesagerului lui Allah, iar acum doresc să renunţi la detalii şi să atrag atenţia asupra aforismelor.

O altă rugă este următoarea:

"Allah al meu! Să faci deosebire între rugăciunile mele, aşa cum faci deosebire între răsărit şi apus. Allah al meu! Înlătură-mi greşelile, aşa cum este înlăturată murdăria de pe o haină albă."[2]

Explicaţiile din aceste rugăciuni se pot da numai în cărţi şi nu mai găsesc alte cuvinte. Da. El este Sultanul Rugăciunilor.

Iată altă rugă:

"Allah al meu! Doresc toate faptele bune pentru care Te-am rugat şi te voi ruga.Găsesc ocrotire în Tine în faţa tuturor relelor de care ştiu sau nu ştiu că ne lovesc acum şi caea vor mai veni."[3]

Iată încă câteva nestemate din rugăciunile Domnului nostru:

"Nu există piedici în calea binefacerilor Tale. Nimeni nu doreşte ca Tu să le împiedici. Nici un om avut nu este folositor, toate avuţiile vin de la Tine."[4]

"Allah al meu! Nu există un cuvânt spus, un jurământ depus, un legământ făcut, o acţiune îndeplinită, pe care Tu să nu fi cerut dinainte. Tot ceea ce ai ce-rut, s-a îndeplinit; lucrul pe care nu l-ai dorit, nu s-a făcut. Forţa şi puterea sunt numai ale Tale şi fără îndoială că puterea Ta ajunge oriunde. Allah al meu! Toate rugile mele să se reverse asupra celui de care Te-ai milostivit, iar orice blestem al meu să cadă asupra celui pe care Tu l-ai blestemat. Tu eşti apropiatul şi oblăduitorul meu; ia-mi viaţa ca musulman şi pune-mă alături de robii Tăi."[5]

"Allah al meu! Îţi cer să nu am parte de lucruri păguboase, de intrigi şi uneltiri, toate să se facă după voia Ta, după moarte să fiu lângă Tine. Şi cer oc-rotire împotriva tiraniei, duşmâniei, greşelilor şi păcatelor."[6]

"Dacă mă laşi faţă în faţă cu propria mea persoană, mă vei împinge spre slăbiciune, spre nevoi, păcate şi greşeli. Eu găsesc sprijin numai în milostenia Ta. Iartă-mi toate păcatele, căci numai Tu ierţi păcatele. Primeşte-mi căinţa, căci Tu eşti cel care primeşti căinţa şi eşti milostiv."[7]

"Allah al meu! Se cuvine ca Ţie să-ţi fie amintite numele. Ţie ţi se cuvine să ne rugăm. Tu eşti cel care îi ajuţi pe cei care ţi-o cer, eşti cel mai generos, cel mai darnic cu cei care îţi vin la uşă. Tu eşti stăpânul şi judecătorul tuturor. Tu nu ai asociat. Tu eşti unica existenţă care nu are pereche şi egal. În afară de Tine, totul este condamnat la pieire. Ne supunem Ţie numai cu voia Ta, iar nesupunerea este cu ştiinţa Ta. Dacă Ţi se arată supunere, vei recompensa, iar nesupunerea o vei ierta. Tu eşti cel mai apropiat martor, dar şi cel mai apropiat apărător. Preîntâmpini egoismul şi patimile. Ai consemnat faptele oamenilor şi ai estimat sfârşitul lor. Inimile curg spre Tine. Tot ceea ce este ascuns, pentru Tine este vizibil. Tu ne arăţi ce este permis şi ce nu este permis. Credinţa este porun-ca Ta legiferată, hotărârea Ta este poruncă, făpturile sunt creaturile Tale, robul este robul Tău. Tu eşti Allah Preabunul, Milostivul. În onoarea luminii chipului Tău care face să strălucească cerurile şi pământul, în onoarea dreptăţii Tale, îţi cer să mă ierţi şi să mă fereşti de foc."[8]

"Allah al meu! Cerem de la Tine tot binele pe care Ţi l-a cerut profetul Tău, Măritul Muhammed (s.a.s) şi căutăm ocrotire în Tine, aşa cum a căutat şi Măritul Muhammed (s.a.s)."[9]

"Allah al meu! Ocroteşte-mă de ştiinţa care nu aduce foloase, de inima ca-re nu se înfioară, de patima nesătulă, de ruga neacceptată.[10]

"Allah al meu! Îţi cer să fiu statornic, hotărâre de a merge pe calea dreap-tă. Voiesc să-Ţi mulţumesc pentru binefacerile Tale şi să-mi arăt credinţa faţă de Tine. Voiesc o limbă adevărată şi o inimă sănătoasă. În Tine caut ocrotire în faţa tuturor relelor. Cer ca tot ce ştiu să fie bun şi cer iertare pentru tot ceea ce şti. Fără îndoială, Tu eşti Atoateştiutorul."[11]

"Allah al meu! Îţi cer să aduci numai bine, să înlături lucrurile rele, să iu-beşti nevoiaşii, să mă ierţi, să ai milă faţă de mine, iar când oamenii devin intri-ganţi şi calomniatori, să mă sfârşesc înainte de a îndura calomnia lor. Cer să am iubire faţă de Tine, cer iubirea celor care Te iubesc pe Tine şi iubirea a tot ceea ce mă apropie de Tine."[12]

"Allah al meu! Îţi cer ca orice faptă bună să înceapă şi să se sfârşească cu bine, binele să cuprindă începutul şi sfârşitul, ceea ce se vede şi ceea ce nu se vede. Amin!"[13]

"Allah al meu! Ajută-ne să Te pomenim, să-Ţi mulţumin şi să ne rugăm!"[14]

"Allah al meu! Îţi cer să ne călăuzeşti pe calea cea dreaptă, spre fidelitate, să ne fereşti de păcate."[15]

"Allah al meu! Tot ceea ce facem să se sfârşească cu bine, fereşte-ne să ne facem de răs în lume."[16]

Nu este posibil să omiţi nici un cuvânt din aceste expuneri. Consecvenţa curgerii cuvintelor este un adevăr. A cuprinde dimensiunile rugăciunilor este im-posibil. Da, Mesagerul lui Allah nu are pereche în rostirea rugilor.

Toţi sfinţii, în rugăciunile şi implorările lor, s-au străduit să adauge culoare şi suflu prin împrumuturi de la Mesagerul lui Allah şi au sunat la uşa Celui Drept, prin rugăciunile lui. În rugăciunile Domnului nostru există o asemenea exprimare, un asemenea stil şi o asemenea luminozitate încât, imediat se deosebesc de cu-vintele altora şi se spune: "Acesta este un cuvânt ce aparţine Măritului Muhammed Mustafa."

Atunci când citesc rugăciunile unor persoane ca: Hasan Şazelî, Ahmed Bedevî, Ahmed Rufâî şi Şah-I Geylânî, mă pierd, şi citind unele părţi, îmi pierd răbdarea. Rugăciunile lor sunt teribile! Dar toţi s-au inspirat din rugile Domnului nostru şi adăugând propriile exprimări la rugăciunile lor, le-au îmbogăţit.

Şi noi facem din rugăciunile acestor mărimi protectori ai rugilor noastre şi sunăm la uşa MiIostivului, în speranţa că vor fi primite.

În concluzie zicem că, totalitatea exprimărilor Mesagerului lui Allah repre-zintă o dovadă a generozităţii sale. Cuvintele şi rugăciunile Lui arată logica Lui de profet, adică dimensiunile gândirii şi puterea inspiraţiei. Datorită acestui lucru, El nu este altceva decât un Profet şi Sultanul Profeţilor…

[1] Buhârî, Deavât, 6; Müslim, Zikr, 56, 57
[2] Buhârî, Ezân, 89; Müslim, Mesâcid, 147
[3] Müsned, 6 / 147
[4] Buhârî, Ezân, 155; Müslim, Salat, 205; Ebu Davud, Salat, 139
[5] Müsned, 5 / 191
[6] Nesai, Sehv, 62; Müsned, 5 / 191
[7] Müsned, 5 / 191
[8] Mecmeu'z-Zevâid, 10 / 117
[9] Tirmizi, Daavât, 88
[10] Müslim, Zikr, 73; Ebu Davud, Vitr, 32
[11] Tirmizi, Daavât, 23; Nesai, Sehv, 61
[12] Tirmizi, Tefsirü Sure (38), 2; Muvatta, Kur'an 40; Müsned, 4 / 243
[13] Müstedrek, 1 / 520
[14] Müstedrek, 1 / 499
[15] İbn Mace, Dua 2; Müslim, Zikr, 72; Tirmizi, Daavât, 72; Müsned, 1 / 416-434-437
[16] Müsned, 4 / 181; Müstedrek 3 / 591
Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.