چهار نظریه یی که داروینیسم به آن استناد نموده است

داروین، با حرکت از بعضی مشابهت های جانداران و همچنان دانشمندانی که بالای او تأثیر گذاشته اند، نظریه های خود را به این چهار ادعا استناد مینمایند.

شرایط بیرونی مربوط به محیط، گاهی هم تأثیر کنندگان درونی بالای جانداران تأثیر مینمایند و این تأثیرات سبب بعضی تغییرات (دگرگونی ها) در جانداران میشود.

این تغییرات به این ویا آن شکل قسماً به جانداران مفید تمام میشود.

این تغیرات کوچک، بشکل ارثی به نسل های بعدی نیز انتقال می یابد.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 1401 صفحه انترنیتی فتح الله گولن. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
fgulen.com وب سایت رسمی فتح الله گولن است