انتخاب طبیعی ویا (Natural Selection)

جانداران در مقابلافزایش سریع نفوس، جهت تأمین مواد غذایی خویش مجادله مینمایند. زندگی جانداران عبارت از همین مجادله و حتی جنگ و جدال میباشد. در این جنگ جانب نیرومند کامیاب گردیده و زندگی خود را ادامه میدهد، ضعیفان و مغلوب شدگان محکوم به نابودی هستند. همچنان آفات، بلایا و مصائب، بیتوانان را ازبین میبرد و در روی زمین انواع جدید نیرومند باقی میماند. این نظریه، به افکار اقتصادی مالتوس که در فوق تذکر داده شد، استناد میکند.

حال این چهار موضوع را که اساس داروینیسم را تشکیل میدهد با موضوعات مرتبط آن به تفصیل روی دست گرفته ارزیابی مینماییم.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 1401 صفحه انترنیتی فتح الله گولن. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
fgulen.com وب سایت رسمی فتح الله گولن است