گوشه اي از زندگاني استاد فتح‌الله گولن

مربوطات ولسوالي « كوروجك » علامه محمد فت حالله گولن در سال ۱۹۳۸ در قريه ولايت ارضروم ديده به جهان گشود. و در يك خانواده متدين پرورش « حسن قلعه » يافت. علم و ادب و ديانت پدر بزرگوارش (رامز أفندي) زبانزد خاص و عام بود. و مادرش (رفيعه خانم) هم با عشق و ايمان عميقي كه به خداوند داشت، فرزندش محمد را كه بيش از چهار سال سن نداشت، با آموزش و تعليم قرآن تربيت كرد و در نيم ههاي شب او را از خواب بيدار نموده و قرآن مي آموخت.

پدرش زبان عربي و فارسي را به او ياد داد و خانة آنها در آن منطقه مهمانخانة علما و متصوفين مشهور بود. از اين رو، محمد فتح الله از كودكي همنشين علما و بزرگان شد و به شنيدن سخنان آنها عادت داشت.

آموزش ابتدائی او:

در طفوليت و كودكي در مدرسه ديني درس خواند و همزمان به حلقات ذكر و تزكية نفس نيز مي رفت و در پهلوي علوم ديني، تربيت روحي را هم فرا مي گرفت، او نحو و بلاغت و فقه و اصول فقه و عقايد را از (عثمان بكتاش) كه يكي از بارزترين فقهاي منطقه بود فرا گرفت. و آموختن علوم وضعي و فلسفه را نيز اهمال نكرد. در دوران تحصيل با (رسائل نور) و با حركت طلاب نور آشنا شد و به شدت تحت تأثير آن قرار گرفت، چون اين حركت، يك حركت تجديدي و اصلاحي فراگير بود كه علامه بديع الزمان سعيد نورسي مؤلف رسائل نور آن را آغاز و رهبري كرد.

و با پيشرفت عمرش بينش و مطالعات او افزونتر و گسترد هتر گشت و بر علاوة فلسفه شرق، از فرهنگ، افكار و فلسفة غرب هم آگاهي يافت و خواندن علوم وضعي (علوم مثبته) همچون فزيك و كيميا و علم افلاك و طبيعت و ... را تعقيب نمود..

خطيب محمد فتح الله:

مقرر گرديد و « ادرنه » در شهر « اُچ شَرَفلي » در بيست سالگي به حيث امام در مسجد در آنجا دو سال و نيم را در فضايي از زهد و رياضت نفس سپري كرد. تا جايي كه تصميم گرفت در مسجد بخوابد و بدون ضرورت به كوچه و بازار بيرون نشود.

در مدرسة تحفيظ القرآن كه در جوار مسجد « أزمير » كار دعوتش را در شهر قرار داشت آغاز نمود. سپس به صفت واعظ و مبلّغ سيار، دعوتش را « كستانه بازاري » ادامه داد و به تمام مناطق غرب اناتولي سفر كرد. و در سال ۱۹۷۰ كار تنظيم كمپها براي جوانان را آغاز نمود و در اين كمپها و در سخنران يهايش به تربيت دلها پرداخت. و انسان را با پروردگارش مأنوس و مرتبط ساخت. چون در آن دوران، قلب و روح انسانها تشنة چنين مرشدي بود. مرشدي كه راه رسيدن آنها را به خدا و رسولش هموار و پرنور مي ساخت.

۱۹۷۱ به اتهام تلاش براي تغيير اساسات اجتماعي، .۳ . علامه فت حالله در تاريخ ۱۲ سياسي و اقتصادي نظام با استفاده از شعور ديني مردم و تشكيل جمعيت سرّي، به زندان انداخته شد. او مدت شش ماه را در زندان به سر برد و همة اين مدت در محاكمة او سپري گرديد و سپس آزاد شد و به وظيفه اش بازگشت.

انتقال دادند و از آنجا به « مانيسا » فرستادند و سپس از آنجا به « ادرميت » او را به شهر بردند. و تا سال ۱۹۸۰ در آنجا به سر برد.

در اين سالها به حيث واعظ سيار، شهر به شهر م يگشت و در مساجد مردم را وعظ و نصيحت م يكرد. و همزمان، جلسات و سمينارهاي علمي و ديني و اجتماعي و فلسفي و فكري را ترتيب م يداد. و در كنفرانس ها و نشس تها و ديدارهايش به پرسش هاي شگفت انگيزي كه در اذهان مردم به ويژه جوانان خطور مي كرد و نفهميدن جواب آن باعث سقوط آنها در دره هاي شك و الحاد مي گرديد، جوابهاي قانع كننده مي داد.

اين جواب ها همچون داروي شفابخشي بود بر عق لها و قل بهاي جوانان و مردم را شيفته و فرهيخته مجلس و ارشادات و شنيدن اشعار او ميساخت.

اين جوانان و ساير ارادتمندان شان بدون در نظرداشت كوچ كترين نفع مادي ويا دنيوي و در چارچوب قوانين تركيه، مكاتب و دانشگا هها و ليليه هاي زيادي را تأسيس نمودند و جرايد و مجلات و كتاب هاي سودمندي را به نشر سپردند و با گشودن مطبعه ها و كانال هاي راديو و تلويزيون، خدمات ارزنده اي را تقديم بشريت كردند. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، اين مكاتب مرزهاي تركيه را در نورديد و به سراسر جهان به ويژه به كشورهاي آسياي ميانه كه هفتاد سال رنج اشغال و اسارت را متحمل شده بودند، گسترش يافت.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 1403 صفحه انترنیتی فتح الله گولن. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
fgulen.com وب سایت رسمی فتح الله گولن است