Věřím v krásu, kterou nalézám ve tvářích lidí

Vaše nejváženější Svatosti, přinášíme Vám nejupřímnější pozdravy od lidí země, která je známa jako kolébka tří velkých náboženství, lidu, který si je plně vědom posvátné mise, kterou v tomto světě vykonáváte, aby se stal lepším místem pro život. Děkujeme Vám z hloubi našich srdcí za to, že jste nám věnoval audienci a našel čas ve svém hektickém rozvrhu.

Jsme zde jako hosté Papežské rady pro mezináboženský dialog, zřízené Jeho Svatostí papežem Pavlem VI. Chtěli bychom, aby tato mise přinesla své ovoce. Přicházíme k Vám skromně, i když s jistou smělostí, abychom nabídli svou zanedbatelnou pomoc při plnění tohoto významného úkolu.

Islám byl, především vinou samotných muslimů, mylně vykládaným náboženstvím. Jen vhodná snaha je správnou cestou, jak tato nedorozumění redukovat. Muslimský svět by přivítal možnost dialogu, který by pomohl vykořenit mýty, které po staletí o islámu panují.

Lidstvo odmítalo náboženství ve jménu vědy i vědu ve jménu náboženství s argumentem, že představují neslučitelné pohledy. Všechno vědění náleží Bohu a náboženství pochází od Něj. Jak by tedy mohly být v konfliktu? Tak mohou naše společné snahy mířící k mezináboženskému dialogu, pochopení a toleranci mezi lidmi dojít velmi daleko.

V naší zemi jsme již navázali dialog s představiteli několika křesťanských církví. A můžeme skromně říci, že tyto snahy nebyly marné. Naším cílem je nastolit bratrství mezi třemi velkými náboženstvími skrze toleranci a pochopení. Můžeme se, vzájemnými setkáními, postavit proti zbloudilým duším a skeptikům a stát se bariérou proti těm, kteří chtějí, aby se takzvaný střet civilizací stal skutečností.

Minulý rok jsme pořádali symposium o míru a toleranci mezi civilizacemi, kterého se zúčastnili slavní mezinárodní intelektuálové. Podpořeni úspěchem této snahy bychom chtěli tuto událost zopakovat. Právě organizujeme konferenci o mezináboženském dialogu zaměřenou na posílení vazby mezi příslušníky tří velkých náboženství; akci, na níž bude, doufáme, zastoupen i Vatikán.

Budeme potěšeni a nanejvýš poctěni, kdybyste laskavě přijal pozvání, které vyslovil pan Süleyman Demirel[1], a navštívil naši zemi, aby mohla Vaše svatost spatřit posvátná místa v Turecku.

Lid Anatólie očekává s obrovskou nedočkavostí možnost dokázat Vám svou pohostinnost a vřele Vás přivítat. Po dohodě s palestinskými představiteli můžeme zajistit pozvání i k návštěvě Jeruzaléma; návštěvě, která může být významným krokem ve snahách prohlásit Svaté město mezinárodní zónou; místem, kde budou křesťané, židé a muslimové moci svobodně vykonávat poutě bez omezení, aniž by potřebovali například pouhé vízum.

Chtěli bychom navrhnout také ustavení série konferencí, které by se konaly v různých hlavních městech světa, zahajovací ve Washingtonu D. C., ve spolupráci vůdců velkých náboženství. Pro načasování druhé série může být dobrou příležitostí dvoutisící výročí narození Krista.

Prospěšný by byl i studentský výměnný program. Společné vzdělávání mladých lidí různých vyznání by prohloubilo jejich vzájemné sblížení. V rámci výměnného studentského programu může být založeno teologické lyceum v Harranu v provincii Urfa, známém jako rodiště proroka Abraháma, který je uznáván jako otec tří velkých náboženství. Pokračováním může být rozšíření programu na Harranskou univerzitu nebo založení samostatné vysoké školy s kurikulem, které by uspokojilo všechny tři víry. Tento návrh se však může ukázat problematický a narazit na překážky kvůli státní politice.

Navržený program se může zdát jako příliš ambiciózní, není ale nerealizovatelný. Na tomto světě existují dva druhy lidí: konformisté a nonkonformisté. Konformisté se snaží přijmout cokoli, co se ve společnosti děje. Nonkonformisté se na druhé straně snaží, aby společnost přijala trvalé hodnoty a nastoupila nový vývoj. Všechen pokrok se tak odehrává právě díky nim. Díky Bohu za ně.

M. Fethullah Gülen
skromný služebník Boží

[1] Turecký politik, v několika funkčních obdobích zastával úřad premiéra, v letech 1993–2000 úřad prezidenta.
Pin It
  • Vytvořeno dne .
Copyright © 2023 Fethullah Gülen webové stránky. Všechna práva vyhrazena.
fgulen.com je oficiální zdroj Fethullah Gülen, proslulý turecký učenec a intelektuální.