Falske argumenter om eksistensens oprindelse

Middelalderens europæiske opfattelse af universets natur og eksistens blev understøttet af den katolske kirkes autoritet. Kirken, der lænede sig op ad en Guddommelig Åbenbaring (Bibelen), der var blevet ændret gennem tiden, betragtede moderne videnskab som en trussel mod dens autoritet og så derfor på den med stor fjendtlighed. Den følgende videnskabeligt-religiøse revne blev stadigt dybere, indtil de to blev uforsonlige. Til sidst blev religion henvist til et område med blind tro og trøstende ritualer, der blev anset som fremmed for videnskaben. På denne måde behøvede videnskaben ikke længere at søge råd i den Guddommelige Åbenbarings autoritet. Darwinismens fortælling om, at udviklingen forseglede og populariserede tanken om, at eksistensen var opstået af sig selv og opretholdt af sig selv, en proces, der havde foldet sig ud af sig selv i henhold til love, der en skønne dag ville blive forstået fuldt ud (og derfor til en vis grad kunne manipuleres) af menneskeheden.

Det er ikke alle videnskabsmænd, der holder fast i, at naturlige årsager eller såkaldte naturlove kan forklare alle fænomener. Før vi diskuterer dette emne, bør vi understrege, at alle Profeter, uanset tid og sted, er enige om, hvordan eksistensen blev til og bliver opretholdt, og om alle andre væsentlige emner, der vedrører livet og eksistensen. Mens en stor del af videnskabsmændene er enige med Profeterne, er de videnskabsmænd og filosoffer, der dyrker naturalisme og materialisme, vildt uenige i deres forklaringer. Nogle tilskriver materien både evighed og skaberevne såvel som liv og bevidsthed. Andre holder på, at naturen er evigt selveksisterende, og alt kan forklares udfra naturlige årsager og love. Atter andre, der er ude af stand til at forklare livets oprindelse, falder tilbage til antagelser såsom tilfældigheder og nødvendighed.

Den næste sektion handler om umuligheden af at forklare eksistensen uden at bekræfte Guds Eksistens og Enhed.

Naturen, naturlove og årsager

 • Naturlove har en nominel, ikke reel, eksistens. De er forslag, der behandles som forklaringer på særlige begivenheder eller fænomener og henviser til imaginære kræfter, der påføres af andre begivenheders eller fænomeners bevægelser og relationer. Tyngdeloven, lovene for forplantning og vækst i levende organismer, magnetisk tiltrækning og frastødning og andre er ikke enheder, hvis eksistens kan verificeres af vore ydre sanser eller videnskabelige instrumenter. For eksempel, uanset hvilken sandhed, der ligger i tyngdeloven, kan vi da påstå, at det virkelige univers (det, hvori denne lov gælder) er (eller må være) frembragt på grund af den? Er det rimeligt at tilskrive eksistensen af noget som helst, for ikke at tale om intelligente og bevidste væsener, til forslag?
 • Naturlove og årsager er udsprunget af bevægelser eller relationer til begivenheder eller fænomener, observeret i universet. Derfor, fordi de er afhængige af ydre faktorer, er de hverken selv-afhængige eller selv-eksisterende.
 • Eksistensen af universet såvel som alle dets begivenheder eller fænomener er tilfældig. Så intet i det skal eksistere, for det er lige muligt for hver ting at eksistere som at ikke eksistere. Der er et næsten grænseløst antal celler i et foster, som en fødepartikel kan besøge. Alt, hvis eksistens er tilfældig, kan ikke være evigt, for nogen skal foretrække dets eksistens fremfor dets ikke-eksistens eller blot potentielle eksistens.
 • Da alle tilfældige enheder indeholdes i tid og rum, har de en begyndelse. Alt, der har en begyndelse, må med sikkerhed have en slutning, og kan derfor ikke være evig.
 • Naturlige årsager har brug for hinanden for at frembringe en virkning. For eksempel har et æble brug for en æbleblomst for at eksistere. en blomst behøver en gren, grenen behøver et træ og så videre, ligesom et frø har brug for jord, luft og fugtighed for at spire og gro. Hver årsag er også en virkning og medmindre vi accepterer ligeså mange guddomme som årsager, må vi kigge på en enkelt årsag udenfor kæden af årsag og virkning.
 • For at en enkelt virkning skal kunne vise sig, skal et uendeligt antal årsager samarbejde på en så koordineret og driftsikker måde, at de bliver til "naturlove". Tænk over følgende: For at kunne eksistere kræver et æble samarbejde mellem luft og jord, sollys og vand, de 23 graders hældning af jordaksen og de komplekse regler for bestøvning og vækst for frø og planter. Ville så mange døve og blinde, uvidende og ubevidste årsager og love kunne komme sammen af sig selv for at danne en levende organisme? Tror I virkelig på, at de kunne danne mennesker, som alle er levende og bevidste, intelligente og ansvarlige og i stand til at besvare spørgsmål vedrørende deres hensigter og handlinger?
 • Et lillebitte frø indeholder et vældigt træ. Et menneske, det mest komplekse væsen, vokser ud af et æg, der er befrugtet af en mikroskopisk spermatozo. Findes der en passende relation eller acceptabel proportionalitet mellem årsag og virkning her? Kan yderst svage og enkle, uvidende og livløse årsager medføre meget kraftfulde og komplekse, intelligente og sprællevende virkninger?
 • Alle naturlige fænomener og processer har modsætninger: nord og syd, positiv og negativ, varm og kold, smuk og grim, dag og nat, tiltrækning og frastødning, nedfrysning og optøning, fordampning og fortætning, og så videre. Noget, der har en modsætning, som behøver sin modsætning for at eksistere og blive erkendt, kan ikke være en skaber eller oprinder.
 • Selvom alle årsager til en virkning er til stede, bliver virkningen ikke altid virkeliggjort. Omvendt sker det, at noget bliver til uden nogen årsager, vi kan genkende eller forstå som sådan. Desuden bringer de samme årsager ikke altid den samme virkning. Det er derfor, at nogle videnskabsfolk forkaster kausalitet som en måde at forklare ting og begivenheder på.
 • Blandt årsager er menneskeheden den mest kapable og fremstående, for vi er udmærket med et intellekt, bevidsthed, viljestyrke og mange andre evner og indre og ydre sanser og følelser. Alligevel er vi så svage og hjælpeløse, at selv en mikrobe kan give os alvorlige smerter. Hvis selv vi ikke har nogen del i vores egen tilsynekomst, og ingen kontrol har over kroppens funktioner, hvordan skal så andre årsager have kreativitet?
 • Materialister betragter sammenfaldet af begivenheder som kausalitet. Hvis to begivenheder eksisterer sammen, forestiller de sig, at den ene er årsag til den anden. Idet de søger at fornægte Skaberen, kommer de med påstande som: "Vand får planter til at gro." De spørger aldrig om, hvordan vandet ved, hvad det skal gøre, hvordan det gør det og hvilke kvaliteter det besidder, for at få planter til at gro?

Har vandet viden og magt til at få planter til at gro? Kender det til lovene eller proportionerne af planters dannelse? Hvis vi tilskriver plantevækst til lovene eller naturen, ved de så hvordan man danner planter? En eller anden slags eller mål af viden, vilje og magt er absolut nødvendigt for at gøre det mindste. Derfor; burde ikke en altomfattende viden og en absolut vilje og magt være nødvendig for at skabe dette komplekse, forbløffende, og mirakuløse univers, som vi stadig ved så lidt om?

Betragt en blomst. Hvor stammer dens skønhed fra, og hvem designede forholdet mellem den og vor lugtesans, synssans og evne til at påskønne? Kan et frø, muld eller solskin, som alle er ubevidste, uvidende og døve gøre sådanne ting? Har de den viden, magt eller vilje, der skal til for at lave bare en blomst, for ikke at sige at gøre den smuk? Kan vi, der er denne planets eneste bevidste og vidende væsener, skabe en eneste blomst? En blomst kan kun eksistere, hvis hele universet eksisterer først. Hvis man derfor vil frembringe en enkelt blomst, skal man kunne frembringe universet. Med andre ord skal dets skaber have absolut magt, viden og vilje. Alle disse er Guds egenskaber, alene.

Materie og tilfældighed

Vort argument mod naturlove og årsager, der på en eller anden måde eksisterer i kraft af sig selv, opretholder sig selv og endda i en vis forstand er evige, er sandt for de, som anser skabelse som tilfældighed og materie.

Hvadenten materien defineres udfra den klassiske fysiks principper eller den nye fysiks, er den åbenbart foranderlig og påvirkelig overfor ydre indgreb. Derfor kan den ikke være evig eller i stand til at være oprindelse. Desuden, eftersom materien er døv, blind, livløs og uvidende, magtesløst og ubevidst, hvorledes skulle den kunne være ophav til liv og viden, magt og bevidsthed? En ting kan ikke overføre til andre noget, den ikke selv har.

Der er en så overvældende mængde af beviser for formålstjenlige arrangementer, organisation og harmoni i universet, at det er irrationelt at tale om tilfældigheder eller slumpetræf som dets årsag. For eksempel indeholder et menneskes krop 60 millioner celler, og en enkelt celle indeholder cirka 1 million proteiner. Muligheden for at et protein opstår tilfældigt er uendeligt lille. Uden Én til at foretrække dets eksistens og at skabe det; som har en absolut og altomfattende viden til at forudarrangere dets forhold til andre proteiner, cellen og alle kroppens dele; og derpå placere det, præcis der hvor det hører til, kunne et enkelt protein ikke eksistere. Videnskaben vil først finde sin sande vej, når dens udøvere indrømmer, at denne Én -Gud- er Skaberen af alle ting.

Det følgende enkle videnskabelige eksperiment kan hjælpe os til at forstå dette betydningsfulde argument:

Overbeck og hans kolleger ved Baylor Medicinske College i Houston udførte nogle genetiske forsøg for at se, om de kunne gøre albino-mus til farvede mus. Forskeren sprøjtede et gen, der er afgørende for produktionen af pigmentet melanin, ind i det enkeltcellede foster af en albino-mus. Derpå avlede de videre på musens afkom, hvoraf halvdelen bar på genet i det ene kromosom af et kromosompar. Ifølge Mendels klassiske genetik burde omtrent en fjerdedel af børnebørnene bære på genet i begge kromosomer - i det sprog, genetikerne benytter, kaldes det homozygent- og de burde derfor være farvede.

Men musene fik aldrig chancen for at blive farvede. "Det første, vi bemærkede, var, at vi mistede omkring 25 % af børnebørnene indenfor deres første leveuge." Forklaringen:

Det melanin-relaterede gen, som denne gruppe injicerede i albino-musene havde indlejret sig i et fuldstændigt irrelevant gen. Et ukendt stræk i midten af et gen ødelægger dette gens evne til at læse de meddelser, det får. Så i musene syntes det at, hvad det end var for et protein, genet kodede for, blev ikke produceret, og hvad det end var for en funktion, dette protein havde, blev ikke udført, og maven, hjertet, leveren og milten endte alle på de forkerte pladser, På en eller anden måde var også bugspytkirtlen og nyrerne ødelagte, og det var den skade, der åbenbart dræbte musene.

Overbeck og hans medarbejdere har allerede lokaliseret genet på et særligt musekromosom, og prøver nu på at klarlægge dets struktur. Det vil fortælle dem om strukturen af det protein, genet koder for, hvorledes proteinet arbejder og hvornår og hvor det bliver produceret, når genet bliver "udtrykt" eller bliver tændt. "udtrykkes genet overalt, eller kun i fostrets venstre side eller kun i højre?" spekulerer Overbeck på, "og hvornår bliver det udtrykt?"

Disse spørgsmål vil føre Overbeck langt væk fra gen-overførsels forsøget. "Vi tror, der er mindst 100.000 gener," påpeger han, "så chancerne for at dette ville ske var bogstaveligt talt 1 til 100.000."[3]

Det vil kræve tusinder af eksperimenter og dermed tusinder af mus for at gennemføre et sådant eksperiment. Men i naturen findes der ikke sådan et system med forsøg og fejl og forsøg igen. Ethvert frø til et træ, der lægges jorden, spirer og bliver til et træ, medmindre et eller andet forhindrer dette. Et foster i livmoderen vokser ligeledes op til at blive et levende, bevidst væsen, udstyret med intellektuelle og åndelige evner.

Menneskelegemet er et mirakel af symmetri og asymmetri. Videnskaben ved, hvordan det udvikler sig i livmoderen. Men de kan ikke regne ud, hvordan byggestenene, partiklerne, kender forskel på højre og venstre, fastlægger det specifikke organs placering, indlejrer sig på de rette pladser og forstår de ekstremt komplicerede forhold og krav, der eksisterer mellem celler og organer. Denne proces er så kompliceret, at hvis en enkelt partikel, der kræves af højre øjes pupil, endte i øret i stedet for, kunne fosteret tage skade eller endda dø.

Derudover er alle levende væsener opbygget af de samme elementer, der stammer fra jord, luft og vand. De ligner også hinanden med hensyn til legemsorganer og -dele. Og alligevel er de næsten fuldstændigt unikke med hensyn til legemlige træk og ansigt, karakter, begær og ambitioner. Denne eneståethed er så pålidelig, at man kan blive positivt identificeret blot ved ens fingeraftryk.

Hvordan kan vi forklare dette? Der er to muligheder: Enten har hver partikel en næsten uendelig viden, viljestyrke og magt; eller Én, Der har sådan en viden, viljestyrke og magt, skaber og administrerer hver partikel. Ligegyldigt hvor langt tilbage vi går i vort forsøg på at tilskrive dette til årsag og virkning og arv, forbliver de to alternativer gyldige.

Selv hvis universets eksistens tilskrives det, som ikke er Gud (f.eks. evolution, kausalitet, naturen, materien eller tilfældigheder og nødvendighed), kan vi ikke nægte ét faktum: Ved at blive til og opretholde livet og dø fremviser alting både en altomfattende viden såvel som en absolut magt og beslutsomhed. Som vi så i Overbecks eksperiment, kan ét fejlplaceret eller vildført gen ødelægge eller afslutte livet. Den indbyrdes forbundethed af alle ting, fra galakser til atomer, er en realitet, som ethvert nyt væsen træder ind i, og hvori det skal kende sit unikke sted og funktion.

Findes der en bedre måde til at påvise eksistensen og operationsfriheden af en altomfattende viden, en absolut magt og vilje, end at partikler med samme biokemiske bestanddele, gennem de mest subtile justeringer i deres gensidige forhold, ville frembringe unikke væsener og organismer? Er det tilfredsstillende at forklare dette med arvelighed eller tilfældighed, når vi ser, at alle sådanne forklaringer hviler på den samme altomfattende viden, absolutte magt og vilje?

Vi må ikke lade os vildlede af den tilsyneladende kendsgerning, at alting sker ifølge et bestemt program, en plan eller proces af årsager. Sådanne ting er slør, der er bredt ud over universets strøm, den evigt flydende strøm af begivenheder. Naturlove kan udledes af denne proces af årsager; men de har ikke nogen virkelig eksistens. Medmindre vi tilskriver naturen (eller materien eller tilfældet eller nødvendigheden) det, vi normalt ville tilskrive dens Skaber, må vi acceptere, at den, i essens og realitet, er et trykkeapparat, ikke en trykker; et design, og ikke en designer; en passiv modtager og ikke en aktør; en orden og ikke en ordner; en samling af nominelle love, og ikke en magt.

Lad os sige at du tager ti mønter og mærker dem med tallene fra 1 til 10. Læg dem derpå i lommen og ryst den godt. Nu skal du forsøge at tage dem op af lommen i rækkefølgen 1 til 10 og lægge hver mønt tilbage i lommen efter hvert træk. Chancen for at den første, du trækker, er nummer 1, er 1:10. Chancen for at du trækker 1 og 2 i rækkefølge er 1:100. Din chance for at trække 1, 2 og 3 i rækkefølge vil være 1:1000; chancen for at trække 1, 2, 3 og 4 i rækkefølge er 1:10000 og så fremdeles, indtil din chance for at trække alle ti i rækkefølge når op på det utrolige, én chance ud af 10 milliarder forsøg.

Hensigten med at behandle dette lille problem er at vise hvor enormt antallet multipliceres i forhold til chancen.

Der er så mange væsentlige betingelser, der er nødvendige for livet på Jorden, at det er matematisk umuligt, at de alle skulle eksistere i de rette forhold ved en tilfældighed på nogen Jord på et givet tidspunkt. Derfor må der i naturen eksistere en slags intelligent styring. Hvis det er sandt, må der være et formål.[4]

For bedre at forstå, hvorfor disse ikke kan have nogen del i eksistensen, lad os da analysere formålet, harmonien og de gensidige relationer i skabelsen ved at iagttage nogle simple kendsgerninger. Morrison gør os atter engang opmærksom på nogle af disse:

Jordens legeme er nu blevet reduceret til meget permanente dimensioner, og dens masse er blevet fastslået. Dens hastighed, mens den rejser rundt om solen, er ekstremt konstant. Dens rotation om sin akse er fastlagt så nøjagtigt, at en variation på et sekund på et århundrede, ville omstøde de astronomiske beregninger. Hvis Jordlegemet havde været blot en lille smule større eller mindre, eller dens hastighed en anden, ville den have været tættere eller længere fra solen, og disse ændrede forhold ville have påvirket al slags liv, inklusive mennesket, på det kraftigste.

Jorden drejer sig om sin akse en gang i løbet af 24 timer, har en fart på ca. 1600 km./t. Forestil jer at den drejede med 160 km/t i stedet for. Hvorfor ikke? Så ville vore dage og nætter være ti gange så lange som nu. Den hede sommersol ville så brænde vor vegetation op i løbet af hver lange dag, og hver en spire ville fryse i sådan en nat. Solen, kilden til alt liv, har en overfladetemperatur på ca. 6000 grader Celcius, og vor Jord befinder sig lige tilpas langt nok væk til at denne "evige ild" luner os tilstrækkeligt og ikke for meget. Hvis temperaturen på Jorden ændrede sig med så meget som 30 grader gennemsnitligt på et år, ville alt planteliv samt menneskeliv være dødt, ristet eller frosset.

Jorden har en hældning på 23 grader. Dette er ophav til vore årstider. Hvis ikke den havde en hældning, ville polerne ligge i et evigt tusmørke. Oceanernes vanddamp ville bevæge sig mod nord og syd og dynge kontinenter af is op og sandsynligvis efterlade en ørken mellem ækvator og isen.

Månen befinder sig 380.000 km borte, og de daglige tidevand minder os sædvanligvis om dens tilstedeværelse. Oceanernes tidevand kan nogle steder nå op på 18-20 meter, og selv Jordens kerne buler flere tommer udad på grund af Månens tiltrækning. Hvis nu Månen befandt sig, lad os sige, 80.000 km væk i stedet for dens nuværende respektable afstand, ville vore tidevande være så enorme, at alle kontinenters lavtliggende områder ville blive oversvømmet to gange dagligt med en skylle af vand så kolossal, at selv bjergene snart ville blive eroderet bort, og sandsynligvis ville intet kontinent have rejst sig fra dybderne hurtigt nok til at kunne eksistere i dag. Jordkloden ville krakelere i tumulten, og tidevandsbølgerne i luften ville skabe daglige orkaner.

Hvis Jordens skal havde været 3 meter tykkere, ville der ikke være noget ilt, og så ville dyreliv være en umulighed; og havde havene været nogle få meter dybere, ville kultveilte og ilt blive absorberet og planteliv på land kunne ikke eksistere. Havde atmosfæren været meget tyndere, ville nogle af de meteorer, der nu brænder op i den ydre atmosfære i millionvis hver dag, ramme alle dele af Jorden.

Ilt udgør almindeligvis 21 % [af atmosfærisk luft]. Hele atmosfæren trykker imod Jorden med en vægt på ca 1,03 kg/cm2 ved havoverfladen. Ilten, som findes i atmosfæren, er en del af dette tryk og udgør ca. 200 g/cm2. Al den resterende ilt er låst fast i bestanddele af Jordens skorpe og udgør 8/10 af al verdens vand. Ilt er livets ånde for alle landbaserede dyr og er af denne grund fuldstændigt utilgængeligt undtagen fra atmosfæren.

Spørgsmålet opstår om hvordan dette yderst aktive kemiske stof undgik at kombinere sig med andre stoffer og blev efterladt i atmosfæren i næsten præcist det forhold, der var nødvendigt for praktisk taget alle levende væsener. Hvis, for eksempel, de 21% ilt var 50% eller mere af atmosfæren, ville alle brændbare genstande i verden blive så letantændelige, at det første lynnedslag i et træ ville antænde hele skoven, der næsten ville eksplodere... Hvis den frie ilt, der blot er en del af Jordens mange millioner substanser, skulle blive absorberet, ville alt dyreliv ophøre med at eksistere.

Når et menneske ånder, drager det ilt til sig, som optages af blodet og fordelt ud i kroppen. Denne ilt forbrænder hans/hendes mad i hver celle, meget langsomt ved en relativt lav temperatur; men resultatet bliver kultveilte og vanddamp, så når man siger, at en mand stønner som en ovn, er der noget om snakken. Kultveilten frigøres i hans/hendes lunger og er ikke godt at indånde, undtagen i små mængder. Dette sætter hans lunger i gang, og han tager næste åndedræt ved først at smide kultveilten ud i atmosfæren. Alt dyrisk liv absorberer derfor ilt og udskiller kultveilte. Derudover er ilt livsvigtigt på grund af dens virkning på andre stoffer i blodet, ligesom andre steder i kroppen, og uden den ville livsprocesserne høre op.

På den anden side afhænger alt planteliv, som bekendt, af et næsten ubetydeligt indhold af kultveilte i atmosfæren, som de så "ånder". For at udtrykke denne komplicerede fotosyntetiske kemiske reaktion på den simplest mulige måde, så er bladene træets lunger, og de har evnen til, i sollys, at spalte den genstridige kultveilte til kul og ilt. Med andre ord, ilten slippes fri og kullet beholdes og kombineres med brint fra det vand, plantens rødder har pumpet op. Ved magisk kemi fremstiller "naturen" ud fra disse bestanddele sukker, cellulose og talrige andre kemikalier, frugter og blomster [alle med forskellig duft, smag, farve og form i henhold til træets eller plantens art. Kan denne uendelige forskellighed tilskrives bittesmå frø, blinde og uvidende og uden bevidsthed?] Planten ernærer sig selv og producerer tilstrækkeligt mere til at ernære hvert dyr på Jorden. Samtidigt frigør planten ilt, som vi ånder, og uden det ville livet dø i løbet af fem minutter. Så alle planterne, skovene, græsserne, enhver stump mos og alt andet vegetabilsk liv bygger deres strukturer principielt set ud af kulstof og vand. Dyrene udskiller kultveilte, og planterne udskiller ilt. Hvis ikke denne udveksling fandt sted, ville enten dyrelivet eller plantelivet i sidste ende opbruge praktisk taget al ilten eller al kultveilten, og ligevægten ville blive fuldstændigt forstyrret, den ene ville visne hen og dø, og den anden ville følge hurtigt efter.

Brinten skal vi have med, selvom vi ikke indånder den. Uden brint kunne vand ikke eksistere, og vandindholdet i vegetabilsk og animalsk væv er overraskende højt og absolut nødvendigt. Ilt, brint, kultveilte og kul, enkeltvis og i deres forskellige kombinationer med hinanden, er biologiens fremmeste elementer. De er den egentlige basis, hvorpå livet hviler.

Vi hælder en uendelighed af forskellige substanser ned i det kemiske laboratorium -fordøjelsessystemet, der er verdens største laboratorium- næsten uden hensyntagen til hvad vi indtager, afhængigt af hvad vi anser nødvendigt for at den automatiske proces med at holde os i live kræver. Når disse fødeemner er blevet nedbrudt og atter er blevet tilberedt, bliver de afleveret i en konstant strøm til hver af vore milliarder af celler, et antal, der er større end samtlige mennesker på Jorden. Leveringen til hver enkelt celle skal være konstant, og kun de særlige stoffer, som cellen skal bruge for at danne knogler, negle, kød, hår, øjne og tænder, bliver optaget af den passende celle. Her finder vi et kemisk laboratorium, der producerer flere stoffer end noget laboratorium, menneskelig opfindsomhed har udtænkt. Her finder vi et leveringssystem, der er bedre end nogen transportmetode, verden nogensinde har kendt, alt bliver ledet i fuldkommen orden. Fra barndommen til, lad os sige, mennesket er i 50-års alderen, laver dette laboratorium ikke nogen alvorlige fejltagelser, selvom selve de substanser, det arbejder med, bogstaveligt talt kan danne millioner af forskellige slags molekyler -mange af dem dødelige. Når distributionskanalerne bliver lidt træge efter lang tids brug, finder vi svækkede evner og til sidst alderdom.

Når den rette føde absorberes af hver celle, er det stadig kun den rette føde. Processen i hver celle bliver nu en slags forbrænding, der er skyld i kropsvarmen. Man kan ikke få forbrænding uden tænding. Ild skal tændes, og således er [I forsynede med] en lille kemisk forbindelse, som tænder for en kontrolleret afbrænding af ilten, brinten og kulstoffet i hver celles føde, derved produceres den nødvendige varme og ligesom fra enhver anden brand opstår der vanddamp og kultveilte. Kultveilten bæres bort med blodet til lungerne, og der bliver den til det, der får dig til at trække livets ånde ind. Et menneske producerer ca. et kilo kultveilte om dagen, men ved hjælp af vidunderlige processer slipper man af med det. Ethvert dyr fordøjer føde, og ethvert må have de specielle kemikalier, det individuelt har brug for. Blodets kemiske sammensætning, er, selv i små detaljer, forskellig for hver art. Derfor er der en speciel formativ proces for hver af dem.

I tilfælde af en infektion af fjendtlige sporer har systemet også hele tiden en stående hær klar til at møde og sædvanligvis overvinde de indtrængende og redde hele menneskets struktur fra en for tidlig død. Ingen sådanne kombinationer af undere finder sted eller kan finde sted, i fravær af liv. Og alt dette bliver gjort i perfekt orden, og orden er en absolut modsætning til tilfældighed.[5]

Kræver alt dette og peger det mod, Én, Som kender os grundigt -alle vore behov, omgivelser og legemlige mekanismer- Én, Som er Alvidende og gør som Han vil? Med Morrisons ord: "Formål synes at være fundamentalt i alle ting, fra de love, der styrer universet til kombinationen af de atomer, der opretholder vore liv. Atomer og molekyler i levende skabninger gør vidunderlige ting og bygger vidunderlige mekanismer; men sådanne maskiner er ubrugelige, medmindre intelligens sætter dem i objektiv bevægelse. Der findes den styrende Intelligens, som videnskaben ikke forklarer, ej heller tør videnskaben sige, at den er væsentlig."[6]

Hvorfor Gud skabte naturlove og årsager?

I den næste verden, Magtens Rige, vil Gud udøve Sin Vilje direkte. Da der ikke vil være nogle "årsager", vil alt ske øjeblikkeligt. Men her, i Visdommens Rige, kræver det Guddommelige Navn, den Al-Viise, at den Guddommelige Kraft arbejder bag årsagernes og lovenes slør af flere grunde, blandt disse er følgende:

 • I denne verden er modsætningerne blandet sammen: sandhed med løgn, lys med mørke, godt med ondt og så videre. Eftersom vor menneskenatur trækkes både mod godt og ondt, bliver vi prøvet for at se om vi vil bruge vor frie vilje og andre evner, eller ej, i det godes og sandes sag. Den Guddommelige Visdom kræver, at årsager og love skal skjule den Guddommelige Magts virke. Hvis Gud havde villet det, kunne Han have ført planeterne rundt med Sine "hænder" på en måde, vi kunne se, eller Han kunne have dem administreret af synlige engle. Hvis dette var tilfældet, ville vi ikke have behov for at tale om de love og årsager, der var involveret. For at meddele Sine Befalinger, kunne Han tale til hvert enkelt menneske direkte uden at sende Profeter. For at få os til at tro på Hans eksistens og Enhed, kunne Han skrive Sit Navn med stjerner på himlen. Men så ville vor jordiske tilværelse ikke være en prøvelsens skueplads. Siden Adam og Evas tid har resultatet af denne prøvelse været, at godt og ondt strømmer gennem denne verden ind i den næste for at fylde dens to mægtige bassiner, Paradis og Helvede.
 • Ligesom et spejl, har også tilværelsen to sider eller aspekter: en synlig og materiel, modsætningernes rige og (i de fleste tilfælde) ufuldkommenhedernes; og et åndeligt rige, der er transparent, rent og perfekt. Der kan findes -og findes rent faktisk- situationer og fænomener i den materielle dimension, som vi ikke bryder os om. De, som ikke kan opfatte den Guddommelige Visdom bag alle tingene, kritiserer måske den Almægtige for sådanne begivenheder og fænomener. For at imødekomme dette har Gud skabt naturlove og årsager, der slører Hans aktiviteter. For eksempel for at vi ikke skal kritisere hverken Gud eller Hans Dødsengel for vor egen eller andres død, har Han anbragt sygdom og naturkatastrofer (blandt andre midler eller årsager) mellem Ham Selv og døden.På grund af denne verdens essentielle ufuldkommenhed oplever vi mange fejl og mangler. I absolutte begreber er enhver begivenhed og fænomen god og skøn i sig selv og i sine konsekvenser. Hvad end Gud gør eller befaler, er godt, skønt og retfærdigt. Uretfærdighed, hæslighed og ondt er blot tilsyneladende eller overfladisk og opstår på grund af menneskelig fejl og misbrug. For eksempel kan en domstol dømme uretfærdigt imod os; men vi bør vide, at Skæbnen tillod det på grund af en skjult forbrydelse, der tilhører os. Hvad end der sker os, er det sædvanligvis, fordi vi selv har båret os forkert ad eller har gjort noget ondt. Under alle omstændigheder vil de, der ikke forstår den Guddommelige Visdom bag begivenheder og fænomener, måske give skylden for den følgende hæslighed eller onde, ufuldkommenhed og mangel direkte til Gud, selvom Han ikke har nogen fejl eller mangel.

For at forhindre sådan en fejltagelse kræver Hans Stråleglans og Storhed, at naturlige årsager og love skjuler Hans handlinger, mens tro på Hans Enhed kræver, at de årsager og love ikke tilskrives nogen skabende kraft.

 • Hvis Gud, den Almægtige, handlede direkte her, ville vi ikke have udviklet videnskab, kendt til glæde eller været fri for frygt og ængstelse. Takket være at Gud handler bag naturlige årsager og love, kan vi iagttage og studere mønstre i fænomenerne. Ellers ville hvert fænomen være et mirakel. Begivenhedernes og fænomenernes jævne strøm og gensidighed gør dem fattelige for os og vækker således vort begær efter at undres og reflektere, hvilket er en grundlæggende faktor i videnskaben. Af de samme grunde kan vi, til en vis grad, planlægge og arrangere vore aktiviteter. Hvordan ville vore liv blive, hvis vi ikke var sikre på, at solen ville stå op i morgen?
 • Enhver, der har sådanne egenskaber som skønhed og fuldkommenhed ønsker at kende dem og gøre dem kendte. Gud ejer absolut skønhed og fuldkommenhed og, da Han er uafhængig af alle ting, behøver Han intet. Han ejer også en hellig og transcendent kærlighed og har et helligt begær efter at manifestere Sin Skønhed og Perfektion. Hvis Han manifesterede Sine Navne og Egenskaber direkte, ville vi ikke kunne tåle dem. Derfor manifesterer Han dem bag årsager og love og ved gradvist indenfor tidens og rummets grænser, så vi kan bygge en forbindelse med dem og reflektere over og sanse dem. Den gradvise manifestation af Guddommelige Navne og Egenskaber er også en grund til vor nysgerrighed og undren over dem.

Disse fire punkter udgør bare nogle af grundene til, hvorfor Gud handler gennem naturlove og årsager.

[3] Rapporteret i Discover, 20. August 1993.
[4] Morrison, Man Does Not Stand Alone, 13.
[5] Ibid., 14, 16-19, 22, 24-27, 76-77.
[6] Ibid., 65.

* A.C. Morrison skriver:

Livet er en skulptør og formgiver alle levende ting; en kunstner, der designer hvert et blad på hvert et træ, der giver farve til blomsterne, æblet, skoven og fjerdragten hos paradisfuglen. Livet er en musiker og har lært hver fugl at synge dens kærlighedssange, og insekterne at kalde på hinanden i deres mangfoldige lydes musik.

Livet har givet mennesket, som det eneste, herredømmet over kombinerede lydvibrationer og har fremstillet materialerne til frembringelse af dem.

Livet er en ingeniør, for det har designet græshoppens ben og loppens, og koordineret muskler, løftestænger og led, det utrætteligt bankende hjerte, det elektriske nervesystem i ethvert dyr og det fuldkomne kredsløbssystem i hver eneste levende ting.

Livet er en kemiker, der giver smag til vore frugter og krydderier og duft til rosen. Livet syntetiserer nye stoffer, som Naturen endnu ikke har stillet til rådighed for at afbalancere dens processer og at ødelægge indtrængende liv... Livets kemi er sublim, for ikke alene får det solens stråler til at ændre vand og kulsyre til træ og sukker; men ved at gøre det frigøres ilt, så dyrene kan få livets ånde.

Livet er en historiker, for det har skrevet sin historie side efter side gennem tidsaldrene og efterladt sine optegnelser i klipperne, en selvbiografi, der blot venter på den rette fortolkning.

Livet beskytter sine skabninger med en overflod af føde i ægget, og forbereder mange af dets små børn til det aktive liv efter fødselen, eller ved at bevidst moderskab samler føde som forberedelse for ungen. Livet tillaver livgivende mælk for at imødekomme øjeblikkelige behov og har forudset denne nødvendighed og forbereder til de ting, der kommer.

Materien har aldrig gjort mere end dens love dikterer. Atomerne og molekylerne adlyder diktaterne for kemisk affinitet, tyngdekraften, temperaturens indflydelse og elektriske impulser. Materien har intet initiativ; men livet frembringer beundringsværdige nye designs og strukturer.

Hvad livet er, har intet menneske fattet; det har ingen vægt eller dimensioner... Naturen skabte ikke livet; ildsvedne klipper og saltfrie oceaner levede ikke op til de stillede krav. Tyngdekraft er en egenskab ved materien; nu mener vi, at elektricitet er selve materien; solens og stjernernes lys afbøjes af tyngdekraft og synes at være beslægtet med den. Mennesket er ved at lære atomets dimensioner at kende og måler dets indespærrede energi; men livet er flygtigt, ligesom rummet. HVORFOR?

Livet er grundlæggende og er den eneste metode, hvorved materien kan opnå forståelse. Livet er den eneste kilde til bevidsthed, og det alene gør en viden om Guds værker mulig, som vi, stadigt halvt blinde, ved, er gode. [A.C. Morrison, Man Does Not Stand Alone (New York: 1945), 31-6.]

** A.C. Morrison skriver endvidere:

Den rødkælk, der byggede rede udenfor din dør, rejser sydpå om efteråret; men vender hjem til sin gamle rede næste forår. I september flyver de fleste fugleflokke sydpå, ofte over tusinder kilometer åbent hav; men de farer ikke vild. Brevduen, der er blevet forvirret af nye lyde på sin lange rejse i en lukket æske, kredser et øjeblik, før den næsten ufejlbarligt vender hjemad. Bien finder sin kube, mens vinden bølger i græsset, og træerne blokerer for ethvert synligt kendingsmærke, som kunne fortælle den, hvor den er. Denne sans for hvor hjemmet er findes i en svag udgave hos mennesket; men det supplerer sine ringe evner på dette punkt med navigationsudstyr. De bittesmå insekter må have mikroskopiske øjne, hvor perfekte, ved vi ikke; og høgene, ørnen og kondoren må have teleskopisk syn. Igen overhaler mennesket dem med sine mekaniske instrumenter.

Hvis du lader gamle Dobbin (en hest) i fred, vil han finde vejen selv i den mørkeste nat. Uglen kan se den dejligt varme mus, mens den løber i det køligere græs i den sorteste nat.

Den almindelige kammusling, hvis muskel vi spiser, har adskillige dusin smukke øjne meget lig vore egne, som gnistrer fordi hvert øje har utallige små reflektorer, som siges at gøre den i stand til at se tingene omvendt. Disse reflektorer findes ikke i menneskets øjne. Blev disse reflektorer udviklet for at kompensere for mangelen på overlegen hjernekraft i kammuslingen? Da antallet af øjne hos dyrene varierer fra to til tusinder, og alle er forskellige, ville Naturen have haft et vældigt arbejde med at udvikle den optiske videnskab, medmindre [Gud, den Alvidende, Alt-Bestemmende og Al-Kraftfulde havde forudbestemt og forudvillet alting].

Honningbierne bliver ikke tiltrukket af de prunkende blomster, som vi ser dem, men ser i det ultraviolette område, hvilket gør dem endnu mere skønne for bierne. Fra strålerne fra langsommere vibrationer til den fotografiske film og videre, findes riger af skønhed, glæde og inspiration. Honningbiens arbejdere laver kamre af forskellig størrelse i kuben, beregnet til opdræt. Små kamre konstrueres til arbejderne, større til dronerne og særlige kamre til de vordende dronninger. Dronningen lægger ubefrugtede æg i de celler, der er beregnet til hanner; men lægger befrugtede æg i de rette kamre for de mandlige arbejdere og de mulige dronninger. Arbejderne, der er de modificerede hunner, har i lang tid set frem til den nye generations komme og er også beredt til at lave mad til de unge bier, ved at tygge og for-fordøje honning og pollen. De afbryder tyggeprocessen, indbefattet forfordøjelsen, på et bestemt trin af hannernes og hunnernes udvikling, og giver dem derefter kun honning og pollen. De hunner, der får den behandling, bliver til arbejderne.

Hunden med den undersøgende næse kan mærke det dyr, der er gået forbi. Ingen menneskelig opfindelse har tilføjet noget til vor dårlige lugtesans, og ved knap nok, hvor vi skal begynde at undersøge dens udvidelse.

Alle dyr kan høre lyde, hvoraf mange befinder sig udenfor vort høreområde, med en nøjagtighed, der langt overgår vor begrænsede høresans.

Den unge laks tilbringer årevis i havet, vender så tilbage til sin egen flod og, hvad der er endnu mere forbløffende, svømmer den op ad den side, hvor dens egen biflod munder ud, der hvor den selv blev født. Hvis en laks, der er på vej op ad floden, bliver flyttet til en anden biflod, vil den kæmpe sig vej ned til hovedstrømmen for så at gå op imod strømmen for at afslutte sin skæbne. Imidlertid er der et endnu større problem, blot nøjagtigt omvendt, at løse i ålens tilfælde. Disse forbløffende skabninger udvandrer, som modne individer, fra alle damme og vandløb overalt -dem fra Europa rejser mange tusinde kilometer i havet- og alle drager de til de afgrundsdybe vande syd for Bermuda. Der formerer de sig og dør. De små, tilsyneladende uden nogen midler til at vide meget andet, end at de er i et vildnis af vand, begynder at rejse tilbage og finder vej til den kyst, deres forældre kom fra og derfra til hver eneste flod, sø og lille dam, således at hvert eneste vandhul altid er befolket med ål.

Dyrene synes at besidde telepatiske evner. Hvem har ikke med beundring iagttaget rylen, der flyver og kredser, indtil hvert hvide bryst viser sig i sollyset i samme øjeblik? Et hunmøl, der anbringes på loftet nær et åbent vindue udsender et slags subtilt signal. Hanmøllene vil, i et utroligt stort område, se signalet og læse det og reagere på trods af vore anstrengelser på at frembringe laboratoriedufte for at forvirre dem.

Plantelivet benytter subtile måder med ufrivillige mellemmænd til deres fortsatte eksistens insekter, til at bære pollen fra blomst til blomst, og vindene og alt, der flyver eller går, til at sprede deres frø. Til sidst har planteriget fanget det mesterlige menneske. Det har forbedret naturen og den har belønnet mennesket generøst. Men mennesket har mangfoldiggjort sig så overvældende, at det nu er lænket til ploven. Det skal så, høste og opbevare; avle og krydsavle; beskære og pode. Hvis det forsømmer disse hjemlige arbejder, ville hunger blive dets skæbne, civilisationen ville forkrøble og jorden vende tilbage til sin oprindelige tilstand. [A.C. Morrison, Man Does Not Stand Alone (New York: 1945), 49-57].

Er alle disse vaner eller afgjort "instinktive" handlinger, som må have deres oprindelse dybt i begyndelsen af livet på Jorden, resultatet af tilfældigheder eller af en intelligent forordning? Burde vi tænke over, hvorfor visse dyr er mere udviklede end menneskene med hensyn til nogle evner eller egenskaber? Blandt alle levende væsener, der har vandret her på Jorden, er der ingen, der har nogen opdaget tænkeevne, der kan sammenlignes med menneskets. Det, vi kalder naturen, er blindt og sanseløst, ubevidst og uvidende. Mænd og kvinder, der er de eneste intelligente væsener på Jorden, kan ikke gøre meget mere end at forsøge at forklare alle disse mirakuløse fænomener; de kan ikke engang kontrollere deres egne kroppe. Fremviser alt dette ikke en overlegen beslutsomhed, alt-omfattende viden og en absolut magt, og dermed Én, Som har disse?

Pin It
 • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.