ការធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន

ការធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាភាសាតួកគី

១៧ មិនា ២០១៤               អ្នកការសែតហ្សាម៉ាន់ធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក អេកក្រម ដូម៉ាន់

១៨​ តុលា ១៩៩១                 អ្នកការសែតសហ្សាម៉ាន់លោក សាមសិតទីន ណូរី ធ្វើកិច្ចសម្ភាសអំពីការបោះឆ្នោត និងអនាគតនៃប្រទេសតួកគី

០២ មិនា ១៩៩២            អ្នកការសែតសហ្សាម៉ាន់ធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក ឡាទីហ្វ អេដូហ្គាន់(អំពីទ្រឹស្តី ផែនដីតូចចង្អៀត-១)

០៥ វិច្ឆិការ ១៩៩៣                      ការិយាល័យការសែតហ្សាម៉ាន់ភាគខាងកើត, ស្តីអំពីក្រុមភេរវករ និងក្រុមភីខេខេ

១៥ មិនា ១៩៩៥                  កិច្ចសម្ភាស STV និងកាសែតហ្សាម៉ាន់ ជាមួយលោក ហ៊ីដាយាត ការាចា

២៣​ មករា ១៩៩៥               ការសែត Sabah សម្ភាសលោក ណូរី អាក់មាន

២៣​ មករា ១៩៩៥               ការសែត Hurriyete សម្ភាសជាមួយលោក អេដូហ្គុល អូសកុក (៦ថ្ងៃ)

១៣ សីហា ១៩៩៥                 ការសែត Zaman  សម្ភាសជាមួយលោក អៃយ៉ូប ចាន់ (១២ថ្ងៃ)

២០ សីហា ១៩៩៥                 ការសែត Hurriyet សម្ភាសជាមួយលោក អូរាល់ ចាឡីសឡារ

១០​ តុលា ១៩៩៥                  ការសែត Zaman សម្ភាសជាមួយលោក សូឡៃម៉ាន់ កូត

១៦ សីហា ១៩៩៦                 អ្នកការសែត និងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ សម្ភាសជាមួយលោក អុកថាយ អេកស៊ី, អ្នកស្រី អៃសេល អេកស៊ី, លោក ហាលីត រីហ្វីត, និងលោក មីហាត់ បារាកីត

២៥ វិច្ឆិការ ១៩៩៦               ការសែត Zaman សម្ភាសជាមួយលោក ឡាទីហ្វ អេដូហ្គាន់ (អំពីទ្រឹស្តី ផែនដីតូចចង្អៀត-២) ៩ថ្ងៃ

២០ កក្កដា ១៩៩៧               ការសែត Yeniyuzyil សម្ភាសជាមួយលោកណាវវាល់ សេវីនលី (១០ថ្ងៃ)

១១ សីហា ១៩៩៧                 ការសែត Milliyet សម្ភាសជាមួយលោក ហាកាន់ យ៉ាវូស (៣ថ្ងៃ)

៣១ សីហា ១៩៩៧                ការសែត Milliyet សម្ភាសជាមួយលោកស្រី យ៉ាសេមីន កូនហ្គារ (៣ថ្ងៃ)

០២ កញ្ញា ១៩៩៧                 ការសែត Zaman សម្ភាសជាមួយលោក អាលី អាស់ឡាន់ (៣ថ្ងៃ)

១៣​ មិនា ១៩៩៨                 ការសែត Aksam សម្ភាសជាមួយលោក អូហាន់ យូសេវេន និងលោក ដេវរីម តូសុនអូឡូ

០៥ មេសា ១៩៩៨                ការសែត Milliyet សម្ភាសជាមួយលោក អុសខាន់ អេរចាន់

២១ មិថុនា ១៩៩៨              ការសែត Radikal សម្ភាសជាមួយលោក អាវនី អុសហ្គូរេវ

២២ មិនា ២០០៤                 ការសែត Zaman សម្ភាសជាមួយលោកស្រី ណូរីយេ អាក់ម៉ាន់ (៩ថ្ងៃ)

៣១ កក្កដា ២០០៤              ការសែត Tercuman សម្ភាសជាមួយលោក មេសមែត កូចា

០៨ មករា ២០០៥                ការសែត Milliyet សម្ភាសជាមួយលោក មេសមែត ហ្គូនដែម (២២ថ្ងៃ)

៣០ វិច្ឆិការ ១៩៩៩ អ្នកការសែតជនជាតិកាណាដាសម្ភាសជាមួយលោក លោក ហ្វ្រេត អេ រេត

កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តី

១៤ មករា ១៩៩៩                 ទស្សនាវដ្តី Aktuel ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោក ណេចដេត អាឆាន់

០៦ មិថុនា ១៩៩៨               ទស្សនាវដ្តី Aksiyon  ស្តីពី ការផ្តល់ចម្លើយទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់

១៤ កុម្ភៈ ១៩៩៨                  ទស្សនាវដ្តី Aksiyon  ស្តីពីការចូលជួបជាមួយសម្តេចប៉ាប

២២ វិច្ឆិការ ១៩៩៦              ទស្សនាវដ្តី Aksiyon ស្តីពីការរក្សាសន្តិភាពក្នុងសហគមន៍

១៩ កញ្ញា ១៩៩៦                  ទស្សនាវដ្តី Aktuel Para ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោក ហ្គូលឆិន តហ៊ីតអូឡូ

១៣ មេសា ១៩៩៦               ទស្សនាវដ្តី Aksiyon ស្តីពីការចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយលោក ផាត់ត្រេក បាតថូលូមេស

០១ កក្កដា ២០០៥               ទស្សនាវដ្តី The Muslim World ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោក ហ្សេកី សារឺតុបរាក់ និងលោកអាលី អូណាល់

១៨ តុលា ២០០៥                 ទស្សនាវដ្តី Aktuel ធ្វើបទសម្ភាសស្តីពី ស្ថានភាពចុងក្រោយនៃប្រព័ន្ធនយោបាយ

១៤ វិច្ឆិការ ២០០៥               ទស្សនាវដ្តី Aksiyon ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោក បាហើរ ពើក

០១ មិនា ២០០៩                  ទស្សនាវដ្តី Diyalog Avrasya Dergisi ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយជនជាតិរុស្ស៊ីលោក រុសទីសឡាវ រីបាកុវ, លោក ណាដាច់ដា អ៊ីមីលយាណូវា, និងលោក ណីណា ណាសីរូវា

កិច្ចសម្ភាសលើបណ្តាញទូរទស្សន៍

28 មករា ២០១៤                  ទូរទស្សន៍ BBC ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកហ្គូលែន

១៤ កក្កដា ២០០៤               ទូរទស្សន៍ Samanyolu ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោក កាម៉ាល់ ហ្គូលែន

២២ មិថុនា ១៩៩៩              ទូរទស្សន៍ Show TV ធ្វើបទសម្ភាសក្នុងកម្មវិធីពត័មានប្រចាំសប្តាហ៍ ជាមួយលោក រីហា មូសតើរ អំពី អំពើទុច្ចរិតនៃការសែត

១៥ មិថុនា ១៩៩៩               ទូរទស្សន៍ Show TV  ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោក រីហា មូសតើត

០៦ ឧសភា ១៩៩៨ កិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី ORT

27 កុម្ភៈ ១៩៩៨                   ទូរទស្សន៍ NTV ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោក តាហា អាក់យុល និង លោកចេងហ្គេស ចាន់ដារា

១៦ កក្កដា ១៩៩៧               ទូរទស្សន៍ Samanyolu TV ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោក អូស្មាន អុសសយ និង លោកមីម កាមាល់ អុកគេ

១៩ តុលា ១៩៩៥                  ទូរទស្សន៍ NMO នៃប្រទេសហូឡង់ ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកផ្ទាល់

០៦ កក្កដា ១៩៩៥               ទូរទស្សន៍ Interstar ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកផ្ទាល់

០៣ កក្កដា ១៩៩៥              ទូរទស្សន៍ TRT 1 ក្នុងកម្មវិធី Ates Hatti ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោក រីហា មូសតើត

១៣ មិនា ១៩៩៥                 ទូរទស្សន៍ Samanyolu TV ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកហ៊ីដាយេត ការាចា អំពីសួន Gazi  

កិច្ចសម្ភាសក្នុងសារព័ត៌មានបរទេស 

១៣ ធ្នូ ២០១៤                     លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន ផ្តល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានSuddeutsche Zeitung របស់ប្រទេសអាលឺម៉ង់។

២៨ មិនា ២០១៤ កិច្ចសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន La Republica របស់ប្រទេសអ៊ីតាលី ដោយលោក មារកូ អានសាល់ដូ

២៤ មិនា ២០១៤ កិច្ចសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Sark-ul Avsat ដោយលោក មាណូអែល អាល់មីដា

២០ មករា ២០១៤                កិច្ចសម្ភាសរបស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal របស់សហរដ្ឋអាមេរិច

១៥ តុលា ១៩៩៦                  កិច្ចសម្ភាសរបស់សារព័ត៌មាន Bulgar Trud ដោយលោក អ៊ីវាន់ ហ្គីនូវ

១៣ ឧសភា ១៩៩៨              លោកអាន់សា អ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិអ៊ីតាលី ធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Giulio Gealibter

28 មេសា ១៩៩៨                 សារព័ត៌មានបារាំង Le Monde ជាមួយលោក Nicole Pope

04 មិថុនា ១៩៩៧                សារព័ត៌មាន Time លោកValide អំពីភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គមតួកគី

៣០ កក្កដា ២០០៤ សារព័ត៌មានជាតិប្រចាំថ្ងៃនៃប្រទេសកេនយ៉ា ដោយលោក Hezron Mugambi

០៥ សីហា ២០០៨                 សារព័ត៌មាន Foreign Policy ធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន ស្តី “អ្នកប្រាជ្ញក្នុងពិភពលោក”

០១ មេសា ២០០៩                ទស្សនាវដ្តី Favorite នៃប្រទេសអុយក្រេន

០៤ មិថុនា ២០១០               Wall Street Journal ដោយលោក Joe Lauria

១២ មិថុនា ២០១០               New York Time ដោយលោក Brian Knowlto

០១​ មករា ២០១១                 Turkish Review ដោយលោក Brian Knowlto

១២ ធ្នូ ២០១០                      ទស្សនាវដ្តី Oasis របស់ប្រទេសអ៊ីតាលី ដោយលោក Michele Brignone

លើគេហទំព័រ

១០ មិថុនា ២០១០                         Deutsch Türkische Nachrichten (DTN) Michael Maier                                                               

  

Pin It
  • បានបង្កើតនៅលើ
រក្សាសិទ្ធិ © 2024 គេហទំព័រលោក ហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន ។ រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង ។
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ fgulen.com នេះជាគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន។