De pijlers van de dialoog: Liefde, Medeleven, Tolerantie, en Vergevingsgezindheid

Religie vraagt liefde, medeleven, tolerantie en vergevingsgezindheid. Daarom  zou ik een paar woorden betreffende deze fundamentele universele waarden willen zeggen.

Liefde is het meest essentiele element in elk bestaan, een stralend licht en een grote macht die alle weerstanden kan overwinnen. Het verheft elke ziel die de liefde in zich opneemt en bereidt haar voor op de reis naar de eeuwigheid. Zij die kontakt maken met de eeuwigheid door het werk van de liefde nemen alle andere zielen in zich op door wat zij van de eeuwigheid ontvangen. Zij wijden hun leven aan deze heilige plicht en verdragen alle ontberingen voor dit belang. Zoals zij liefde uitspreken met hun laatste adem, zo ademen zij ook ‘liefde' op de Dag des Oordeels.

Onbaatzuchtigheid, een verheven menselijk gevoel, brengt liefde voort. Diegene die het grootste aandeel in deze liefde heeft, is de grote held van het mensdom, die gevoelens van haat en wrok heeft uitgeroeid. Zulke helden blijven leven, zelfs na hun dood. Deze verheven zielen, wiens dagelijkse licht een nieuwe toorts van liefde in hun innerlijke wereld brengt en hun harten een bron van liefde en onbaatzuchtigheid zijn, worden verwelkomd en zijn geliefd bij mensen. Zij ontvangen het recht van het eeuwige leven van een dergelijk verheven Hof. Zelfs de dood of de Dag Des Oordeels kan hun sporen niet wissen. Liefde, de meest directe weg naar iemands hart, is de weg van de Profeet. Diegenen die deze weg volgen, worden niet afgewezen. Ook al wordt hij door sommigen afgewezen, de meeste anderen verwelkomen hem. Als zij eenmaal welkom zijn door de liefde, weerhoudt niets hen ervan hun doel te bereiken.

Alles spreekt van en belooft medeleven. Daarom kan het heelal worden beschouwd als een symfonie van mededogen. Een menselijk wezen moet mededogen tonen aan alle levende wezens, want dit is een vereiste van het menszijn. Hoe meer mensen mededogen tonen, hoe meer verheven zij worden: hoe meer zij hun toevlucht zoeken in onderdrukking en wreedheden, hoe meer zij te schande worden gemaakt en vernederd. Zij worden de schande van de mensheid.

Profeet Mohammed vertelt dat een prostituee naar het Paradijs gaat omdat zij een van de dorst stervende hond te drinken heeft gegeven, terwijl een andere vrouw naar de Hel gaat omdat zij een kat die verhongerde, liet sterven.

Vergeven is een grote deugd. Vergiffenis kan niet afzonderlijk van deugd worden beschouwd en deugd niet los van vergiffenis. Iedereen kent het spreekwoord ‘Jonge ensen maken fouten, het is aan de ouderen om hen te vergeven'. Hoe waar!

Vergeven worden betekent herstel, een terugkeer naar de essentie en opnieuw zichzelf vinden. Om deze reden is de meest aangename aktie in de mening van de Oneindige Genade, de activiteit die tussen de hartkloppingen van deze terugkeer en dit onderzoek wordt nagestreefd.

Alle wezens, bezield en onbezield, werden geleid naar vergiffenis door de mensheid. Zoals God zijn eigenschappen van vergiffenis toont individuele menselijke wezens, legt hij de schoonheid van het vergeven in hun harten. Terwijl Adam, de eerste mens, een slag aan zijn essentie toebracht door te vallen, iets wat op de een of andere manier een menselijke eigenschap is, gaf Gods vergiffenis aan hem en verhief hem op tot de Profeetschap.

Wanneer mensen zich vergissen, beslag leggen op de magische verrukking van het streven naar vergiffenis en het overwinnen van de schande van persoonlijke zonde en de resulterende wanhoop, dan bereiken zij de oneindige genade en overzien zij de zonde van anderen.

Jezus zei tot een menigte mensen die enthousiast een vrouw wilden stenigen: “Als iemand van jullie zonder zonden is, laat hem de eerste steen gooien”. Kan iemand die deze uitspraak begrijpt iemand anders stenigen ook al is hij of zij zelf een kandidaat om gestenigd te worden? Als alleen al diegenen die anderen vragen een bepaalde test te ondergaan dit zouden begrijpen!

Kwaadaardigheid en haat zijn de zaden van de hel die door het kwaad onder mensen wordt verspreid. In tegenstelling tot diegenen die dergelijk kwaad aanmoedigen en het land in een kuil van kwaad veranderen, zouden wij vergiffenis schenken aan diegene wiens problemen hem de afgrond in duwen. Degenen die noch vergeven noch anderen tolereren, hebben de afgelopen een of twee eeuwen de meest afschuwwekkende van allemaal gemaakt. Als dergelijke mensen over onze toekomst moeten beslissen, zal het inderdaad een vreselijke tijd zijn. Het grootste geschenk dat de huidige generatie kan geven aan haar kinderen en kleinkinderen is hen te leren hoe te vergeven, zelfs in aanwezigheid van het wreedste gedrag en bij schokkende gebeurtenissen. Wij geloven dat vergiffenis en tolerantie de meeste van onze wonden zullen genezen, maar alleen als dit hemels instrument in handen is van hen die haar taal begrijpen.

Onze tolerantie zou zo breed moeten zijn dat we onze ogen kunnen sluiten voor de fouten van anderen, respect kunnen tonen voor verschillende ideeën  en alles vergeven wat vergeeflijk is. Zelfs wanneer onze  onvervreemdbare rechten worden overtreden, zouden we de menselijke waarden moeten eerbiedigen en proberen rechtvaardigheid te stichten. Zelfs vóór de grofste gedachten en de wreedste ideeën, met een voorziene voorzichtigheid en zonder over te koken, zouden wij moeten antwoorden met een mildheid wat in de Koran ´zachte woorden´ wordt genoemd. Wij zouden dit zo moeten doen dat wij de harten van anderen kunnen raken door een methode te volgen die bestaat uit een teder hart, een zachte benadering en mild gedrag.

Wij zouden een dergelijke brede tolerantie moeten hebben dat wij van tegenstrijdige ideeën kunnen profiteren. Ook al wordt ons niets gezegd, wij meten ons hart, onze geest en ons bewustzijn in goede gezondheid houden.

Tolerantie, wat wij soms in plaats van respect en genade, vrijgevigheid en verdraagzaamheid gebruiken, is het meest essentiële element van morele systemen. Het is ook een zeer belangrijke bron van geestelijke discipline en een hemelse deugd voor mannen en vrouwen.

Onder het oog van tolerantie, bereiken de gelovigen een nieuwe diepte en strekken zich uit naar oneindigheid, vergissingen en fouten krimpen in tot onbeduidendheid. Zowaar de behandeling van Hem die is voorbij tijd en ruimte, passeert altijd het prisma van tolerantie, en wij wachten op de omhelzing.

Deze omhelzing is zo breed dat een prostituee die water aan een dorstige hond gaf, de kloppers van de "Deur van Genade" raakte en zichzelf vond in een gang die tot Hemel reikte. Wegens de diepe liefde die hij voor God en Zijn Boodschapper heeft gevoeld, bevrijdde een alcoholist zich en werd plotseling een metgezel van de Profeet. En, met de kleinste der Goddelijke gunsten, werd een moordenaar gered van zijn monsterlijke psychose, en veranderde naar de hoogste rang, welke ijn natuurlijke capaciteit verre overtrof.

Wij willen dat iedereen ons door deze lens bekijkt, en we verwachten dat de winden van vergiffenis en gratie constant om ons heen blazen.

Wij willen allemaal ons verleden en ons heden naar  het klimaat van tolerantie en verdraagzaamheid verwijzen, wat ons transformeert en zuivert, zodat wij zonder angst de toekomst tegemoet kunnen zien. Wij willen niet dat ons verleden wordt bekritiseerd of onze toekomst duister vanwege het heden. Wij verwachten liefde en eerbied, hoop op tolerantie en vergiffenis, en willen met een gevoel van vrijheid en affectie worden omhelsd.

Wij verwachten tolerantie en vergiffenis van onze ouders in antwoord op ons kwalijk gedrag thuis, van onze leraren in antwoord op onze misdragingen op school, van de onschuldige slachtoffers van onze onrechtvaardigheid en onderdrukking, van de rechter en de aanklager in het hof en van de Rechter der Rechters (God) in de hoogste rechtbank.

Evenwel is verdienen wat wij verwachten zeer belangrijk. Wie niet vergeeft kan geen vergiffenis verwachten. Wij zien respectloosheid in de mate waarin wij zelf oneerbiedig zijn geweest. Wie niet liefheeft, is het niet waardig om van te houden. Wie de mensheid niet met tolerantie en vergiffenis omhelst zal geen vergiffenis en gratie ontvangen. Wie anderen vervloekt kan slechts vloek in ruil daarvoor verwachten.

Zij die vloeken, zullen vervloekt worden, zij die slaan, zullen geslagen worden.

Als ware Moslims op hun manier zouden verder gaan en het vloeken tolereren met dergelijke principes, zegt de Qur'an:

Wanneer zij lege woorden of onbehoorlijk gedrag ontmoeten, gaan zij hen grootmoedig voorbij en als u zich verdraagzaam gedraagt en hun fouten overziet, zullen anderen verschijnen om de rechtvaardigheid van de Lotsbestemming op de vervloekten over te brengen.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2022 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.