Peygamber Yolu

Islam jest zgodny z demokracją, mimo niedawnych problemów w Turcji

Turcja została okrzyknięta przykładem nowoczesnej muzułmańskiej demokracji  w 2000 roku. Obecna partia rządząca, która doszła do władzy w 2002 r., wprowadziła reformy zgodne z demokratycznymi standardami Unii Europejskiej.Niestety, demokratyczne reformy okazały się  krótkotrwałe. W 2011, ówczesny premier, aktualny prezydent ,Erdogan dokonał całkowitego zwrotu. Wprowadzony autorytaryzm sprawił,  że Turcja przestała być przykładem dla innych państw muzułmańskich. Warto zauważyć, iż reżim Erdogana stoi w kontrze do wartości muzułmańskich. Te podstawowe nie dotyczą wizerunku, obejmują jednak poszanowanie zasad państwa prawa i niezależność sądownictwa i zachowanie niezbywalne prawa i wolności każdego obywatela. Ostatnie problemy z reżimem demokratycznym w Turcji  nie wynikają z przynależności do wartości islamskich, ale z powodu ich zdrady.Tureckie społeczeństwo pozostaje niezwykle heterogeniczne, obywatele tureccy stosują się do wielu różnych ideologii, filozofii i wierzeń. W takim społeczeństwo, wysiłek, aby wszyscy byli tacy sami, jest zarówno bezowocny, jak i pozbawiony sensu. W Turcji i innych państwach autorytarni władcy wykorzystali różnice wewnątrz społeczeństwa, aby spolaryzować różne grupy przeciwko sobie. Jakiekolwiek przekonania lub światopoglądy mają, obywatele powinni się skupiać na  uniwersalnych prawach  człowieka oraz być w stanie demokratycznie się przeciwstawić tym, którzy naruszają te prawa.

Oswobodzenie się z  opresji jest demokratycznym prawem, obywatelskim obowiązkiem i religijnym obowiązek dla wierzących. Koran mówi, że ludzie nie powinni milczeć przeciwko niesprawiedliwość:

"O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się stale sprawiedliwości - zaświadczając to przed Bogiem - również względem was samych albo względem waszych dzieci i krewnych, czy to będzie bogaty, czy biedny! - bo Bóg jest im bliższy. Przeto nie idźcie za namiętnością, abyście nie naruszyli sprawiedliwości. Jeśli lawirujecie i odwracacie się, to, zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie! "(4: 135)

Żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami, światopoglądem, pod warunkiem, że nie wyrządzana jest szkoda innym , i realizując podstawowe wolności ludzkie, w szczególności wolność słowa, czyni człowieka naprawdę człowiekiem. Wolność jest prawem nadanym przez Miłosiernego Boga, i nikt - i żaden przywódca - nie może tego odebrać. Osoba pozbawiona podstawowych prawi wolności nie można powiedzieć, że żyje prawdziwie ludzkim życiem.

W przeciwieństwie do twierdzeń politycznych, islam nie jest ideologią polityczną, jest religią. Ma pewne zasady odnoszące się do zarządzania, ale te stanowią najwyżej pięć procent wszystkich zasad islamu. Zmniejszenie islamu do ideologii politycznej to największą zbrodnię przeciwko jej etosowi. W przeszłości ci, którzy studiowali lub mówili o islamskiej perspektywie polityki i państwa popełnili trzy błędy:

Po pierwsze, pomylono historyczne doświadczenia muzułmanów z podstawowymi źródłami islamskiej tradycji.

Po drugie, niepotrzebnie tłumaczono i selekcjonowano pojedyncze wersety oraz cytaty Proroka, ze względu na fakt, iż duch Koranu i tradycja prorocka (Sunna) może być zrozumiany jedynie holistycznie i ze szczerą intencją poszukiwania

Po trzecie, niektórzy stwierdzili, niesłusznie, że demokracja jest zasadniczo przeciwna doktrynie islamu. Osoby te uważają tak, ponieważ  islam deklaruje Boga jako jedynego suwerena, podczas gdy demokracja jest oparta na  suwerenności ludu.

"Państwo" to system stworzony przez istoty ludzkie w celu ochrony ich podstawowych praw i wolności oraz zachować sprawiedliwość i pokój. "Stan" nie jest celem samym w sobie, ale pomaga ludziom dążyć do szczęścia. Dlatego też fraza "państwo islamskie" jest oksymoronem. Skoro nie ma klasy duchowieństwa w islamie, teokracja jest obca duchowi islamu. Stan jest wynikiem umowy między ludźmi, nie może być ani "islamska", ani "święta". Demokracje mają różne kształty i rozmiary. Ideał demokratyczny, który leży u podstaw tych formy, że żadna grupa nie ma dominacji nad innymi, jest także islamskim ideałem. Zasada równego obywatelstwa jest w zgodzie z uznaniem godności każdej istoty ludzkiej i szanuje je jako dzieło sztuki, które zostało stworzone przez Boga. Forma rządów, niezależnie od tego, czy jest to demokracja czy republika.

Obecny obraz przywództwa Turcji przypomina raczej oligarchię niżd emokracja. Co poszło nie tak?

Prezydent Erdogan zepsuł niegdyś obiecującą demokrację Turcji, prywatyzując  firmy i nagradzając znajomych. W celu obarczenia winą za obecny stan rzeczy oskarżył moja osobę oraz związany ze mną ruch Hizmet. Jest to podręcznikowy przykład kozła ofiarnego. Siły policyjne na wniosek  prezydenta Erdogana ścigały mnie, a także tysiące innych ludzi. Protestujący dziennikarze, naukowcy, Kurdowie, Muzułmanie i niektóre sunnickie grupy muzułmańskie, odczuły konsekwencję stawiania oporu władzy Erdogana. Życie było zrujnowane przez liczne zwolnienia, konfiskatę dóbr, więzienia i tortury. Ze względu na trwające prześladowania tysiące wolontariuszy z Hizmet złożyło wniosek o azyl na całym świecie, w tym we Francji. Wydarzenia w Turcji odbiły się szerokim echem w państwach Unii Europejskiej, które wspierają azylantów. Aktualnie w Turcji ponad 150 000 osób utraciło swoją pracę, ponad 200 000 zostało zatrzymanych i ponad 80 000 aresztowanych. Osoby ścigane przez prokuraturę zostały pozbawione szansy opuszczenia Turcji z chwilą anulowania ważności ich paszportów.  Erdogan pogarsza reputację, jaką Republika Turecka zdobyła na arenie.Klika rządząca wykorzystuje stosunki dyplomatyczne, mobilizując rząd personel i zasoby, aby nękać, nachodzić i porywać wszystkich wolontariuszy ruchu Hizmet dookoła świata.W ostatnich latach, w obliczu takich prześladowań,  obywatele tureccy pozostali stosunkowo bierni. Troska o stabilność ekonomiczna jest jedną z możliwych przyczyn takiego zachowania. Mimo, że demokratyczne rządy były ideałem Republiki Tureckiej, wartości demokratyczne nigdy nie były systematycznie zakorzenione w społeczeństwie tureckim.Posłuszeństwo silnemu przywódcy i państwu zawsze było cechą charakterystyczną obywateli Turcji. Przewroty wojskowe, zdarzyły się niemal co dziesięć lat. Obywatele zapomnieli, że państwo istnieje dla ludzi, a nie na odwrót. Można sądzić, że Erdogan wykorzystał zbiorowy marazm narodu.

Turecka demokracja może być w śpiączce z powodu obecnego przywództwa, ale ja pozostaję optymistyczny. Ucisk nie trwa zbyt długo. Wierzę, że Turcja pewnego dnia powrócić na demokratyczną ścieżkę. Aby demokracja zakorzeniła się i była długotrwała, należy podjąć szereg działań. Przede wszystkim należy ponownie zmienić szkolne programy nauczania. Tematy takie jak równe prawa dla wszystkich, podstawowe prawa i wolności człowieka powinny być nauczane w pierwszych lata szkoły, aby uczniowie mogli stać się strażnikami tych praw. Po drugie, istnieje potrzeba nowelizowania  konstytucji, która nie dopuszczałby ani dominacji mniejszości ani większości i chroniłabym w każdej sferze fundamentalne prawa człowieka, o których mowa w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.Społeczeństwo obywatelskie i wolna prasa powinny być chronione konstytucją. Po trzecie, liderzy opinii powinni podkreślać wartości demokratyczne w swojej retoryce i działaniu.Turcja osiągnęła teraz punkt, w którym demokracja i prawa człowieka są odrzucane. Wydaje się, że utraciła historyczną szansę na osiągnięcie demokracji według standardów Unii Europejskiej.Mam nadzieję, że niedawne smutne doświadczenia większości muzułmańskiej doprowadziły do przebudzenia zbiorowej świadomości.  Modlę się o wyłonienie demokratycznie nastawionych liderów i rządów, które utrzymają nie tylko wolne uczciwe wybory, ale także wszystkie podstawowe prawa i wolności.

Artykuł Fethullaha Gülena opublikowany w gazecie Le Monde, dnia 25 lutego 2019 roku

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2024 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.