حفظ و محافظت موجود در دنیا، دلالت وقوع آخرت را دارد

حفظ و محافظت موجود در دنیا، دلالت وقوع آخرت را دارد

در جهان حفیظیتِ مكمل و دقيقى حكم فرماست. ماهيت انسان در سلولى بنام سپرم (نطفه) محافظه مي‌گردد. حتى دقيق‌ترين مشخصات آيندۀ شخصيت او دركروموزوم‌ها نگهدارى مي‌گردد. اگر شما بخواهيد تعداد كروموزوم‌هاى موجود در انسان را تغيير دهيد، در حقيقت ماهيت او را تغيير داده‌ايد. چنانچه كه به همه هويداست، همين كروموزوم‌ها هستند كه حالات روحى انسان، شخصيت و دنياى درونى وى را شكل مي‌دهند. اگر تعداد آن ها از 46 عدد، تغيير نموده 44 و يا 48 عدد گردند، انسان به كلي به موجود ديگري مبدل خواهد گرديد. از ملاحظۀ فوق به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين كروموزوم‌هاى خيلى ريزه و كوچك هم مي‌توانند در چگونگى تشكل انسان مانند ابزارى حكم كنند. پس معلوم است كه خداوند متعال، حتى به آن‌ها هم حق تقدیر عطا كرده است و نظامى مشخص را اين‌گونه رهبرى مي‌نمايد. و ما هم شاهد يك كيفيتى رياضيكى هستيم كه در اين عالم حكم فرماست.

انسان هیچگاه ضایع نمی‌شود. آنكه امروز به صفت انسان به دنیا آمده است، فردا به حیوان و روزی دیگر به نبات مبدل نمی‌گردد. بلی، آن انسانی که خلاصۀ کاینات است، در وجود کوچکترین موجود میکروسکوپی، نگهداری می شود. او به عنوان انسان عرض وجود می‌کند، می زیستد، می‌میرد و سرانجام باز هم به عنوان انسان حشر مي‌گردد و به حساب کشانیده مي‌شود.

درخت تنومند چنار، در هستة كوچك جاگزين مي‌شود و با همان آينده‌اش كه برفراز آسمان قد بلند مي‌كند، تحت محافظت قرار مي گيرد.

(S. James Jean) از بنيان‌گزاران فزيك اتوم مي‌گويد: «آنكه كاينات را آفريده است، مكمل‌ترين رياضي‌دان است.» او با اين سخنش، اشاره به معيارهاي رياضيكي حاكم در كاينات مي‌كند. هيچ حادثه‌اي، مخالف معيارهاي رياضيكيِ موجود در كاينات به وقوع نمي‌پيوندد. در واقع اين همه، اسم «مقدر» خداوند را براي ما گوشزد مي‌كند. در اين جا بايد ياد آور شد كه S.) James Jean) و امثال وى تمام اسماى خداوند را در پرتو همين اسم «مقدر» مى‌بينند. ما هم به عنوان اهل سنت و جماعت، از جهتى اين نظر را مى‌پذيريم. هر اسمى‌كه در دايره‌ای حاكم باشد، ديگر اسماء موجوديت خود را در سايۀ آن اسم دوام مي‌دهند و مى‌شناسانند. وقتى اين تقدير، معيار و قسطاس را كه در چشم حاكميت رياضى خلل و نقصانى وارد نمى‌نمايد، مشاهده مي‌كنيم و به حوادث و اشياء نظر مى‌افگنيم، به تمام بزرگى و احتشام اسم «مقدر» خداوند را حس و درك مي‌كنيم.

هويداست كه همه چيز از جانب خداوند محافظه مي‌گردد. اصليت نباتات را هم همين كروموزوم‌ها هستند كه نگهدارى مي‌كنند. آري! آن گونه كه انسان در سپرم (نطفه) و درخت در دانه نگهدارى مي‌گردد، اصوات نيز در فضا و يا هم در اجسام ديگرى محافظه مي‌گردد. شايد وقتى فرارسد كه انسان با وسايل پيشرفته قادر شود اين اصوات ذخيره شده در فضا را دوباره بتواند بشنود. آن گونه كه آواز در تارهاى يك نوار قابل محافظه است، آوازها و عملكردهاى ما هم ممكن است در اجسامى ثبت گردد كه ما از پهلويش رد مي‌شويم و يا هم در لابلايش زیست داریم و روزى هم فرا خواهد رسيد كه اين ذخيره‌هاى آواز يا به نفع و يا هم به علیه ما گواهى خواهند داد.

در نتیجۀ تجربۀ یک دانشمند، يكى از حادثه‌ها اين گونه نقل گرديده است: به جنايت قتلى‌كه در زير درختى صورت گرفته بوده، چند شخص متهم آن قتل را احضار مي‌نمايند. وقتى اشخاص معصوم زير درخت آورده مي‌شوند، در درخت تغييرى رونما نمى‌گردد، اما هنگامى‌كه شخص مجرم زير درخت مي‌آيد، درخت كم كم به لرزه مي‌شود و اين‌گونه قاتل تثبيت مي‌گردد. از اين‌كه درخت در اثناى قتل، آوازهاى تند شخص قاتل را در خود ثبت نموده، در هنگام احضار دوبارۀ مجرم، او را با لرزه‌هايش به چنگ محكمه مي‌سپارد.

وقتى علم امروزى اين را ثابت كند كه كوچك‌ترين حادثه‌ها و حركت‌ها قابل حفظ و ثبت است؛ مي‌توانيم جنبۀ انسانى اين مسأله را نيز مورد بررسى قرار دهيم: نگهبان و حافظى‌كه انسان را در سپرم (نطفه)، درختان را در هسته و مرغان را در رشتۀ حيات تخمى، نگهبانى مي‌كند؛ انسان را كه نقطۀ محراق كاینات و خليفۀ خداوند در روى زمين است، بعد از مردن بيهوده و مهمل نخواهد گذاشت و مانند بذرى در زمين افگنده، او را دوباره برخواهد انگيخت و در جهانى ديگر، زندگى شايسته‌ای برايش ارزانى خواهد نمود.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 1400 صفحه انترنیتی فتح الله گولن. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
fgulen.com وب سایت رسمی فتح الله گولن است