Általános bevezető

Szeretném bemutatni az olvasónak Mohammed Próféta (s.a.w.)[i] példaértékű életét, és kivételes, kiemelkedő személyiségét. Szeretném megismertetni mindenkivel az emberisség boldogságához elengedhetetlen „élet vizét”.

Mohammed Próféta (s.a.w.) az emberiség büszkesége. Az elmúlt 14 évszázadban számtalan gondolkodó, filozófus, tudós, szellemi világunk megannyi csillaga állt mögé tisztelettel és csodálattal, és volt büszke arra, hogy az ő közösségéhez tartozik.

Nagyságát már abból is felismerhetjük és megérthetjük, hogy a vallást ért oly sok támadás dacára még mindig naponta ötször felhangzik a minaretekből az imára hívás részeként: „Tanúsítom, hogy Mohammed Allah Küldötte”. Örvendünk annak, hogy nevét a minaretekről hirdetik, ahogy örvendenek az egykor éltek lelkei és a többi spirituális lény is. Minden erőfeszítés ellenére, ami ifjaink megrontására és félrevezetésére irányul, a fiatalok még mindig hozzá sietnek, bár nem képesek felfogni Mohammed Próféta (s.a.w.) teljes valóságát.

Az eltelt idő dacára nem felejtettük el a vele kapcsolatos igazságot. Olyan frissen él elmémben, hogy ha áldott nevét kimondom, úgy érzem, mintha találkoznék vele. Egyszer, mikor zarándoklatom során az ő fényes városában, Medinában voltam, úgy éreztem, bármelyik pillanatban megjelenhet előttem és üdvözölhet. Az idő múlása sok gondolatot megfakít, de ő olyan frissen él szívünkben, mint a hajnalban nyílt rózsabimbó. Ezért bármikor is halljuk nevét a minaretből, azonnal abbahagyjuk munkánkat, és elfogadva meghívását, a mecsetbe sietünk.

Ha bemutathattuk volna őt úgy, ahogy másokat bemutattak, ha kihasználhattuk volna a szociális és oktatási intézményeket, akkor talán minden fiatal az ő útját követné. Tökéletlenségünk ellenére is sokan sietnek, hogy szívük poharát ebből a tiszta forrásból töltsék meg. A világ minden részén, az Egyesült Államokban, Angliában, Franciaországban vagy Németországban az Iszlám reneszánsza figyelhető meg. A muszlimok a boldog jövő magjaival vetik be ezeket a földeket. Az Iszlám ott van mindenhol, egészségesen és virulón, akár a Boldogság Korában – Mohammed Próféta (s.a.w.) idejében.

Ugyanez igaz a többségében muszlim lakta földekre. A muszlimoknak az a generációja, akik nagyrészt tudatosság és mélyebb megértés nélkül művelték az Iszlámot, átadta helyét egy olyan generációnak, akik tudatosan, a tudás és a tudomány fejlődésének fényében követik Mohammed Próféta (s.a.w.) útját. Még azok is, akik korábban a hitetlenég nevében használták ki az iskolákat és egyetemeket, még ők is hozzá sietnek. Még olyan híres emberek is, mint Maurice Bucaille és Roger Garaudy[ii] is felismerték rendszerük hibáit, és Mohammed Próféta (s.a.w.) útját választották.

Mohammed Próféta (s.a.w.), akit a szívek legjobban szeretnek

Nem tudom, megismerhetjük-e valaha is tökéletesen őt, akit a szívek legjobban szeretnek. Még én, aki ötéves korom óta imádkozom a napi öt imát, és arra vágyom, hogy az ő ajtaja előtt várakozó szolga lehessek, én is szeretném tudni, hogy megismerhetem-e őt. Képesek voltunk-e szeretetet és lelkesedést oltani a legújabb generáció szívébe azzal, hogy bemutattuk nekik a szeretet és lelkesedés forrását?

Ha az emberiség ismerte volna Mohammed Prófétát (s.a.w.), beleszerettek volna, ahogy Medzsnún beleszeretett Lejlába[iii]. Ha csak a nevét hallanák, reszketnének az örömtől és várakozástól, hogy beléphetnek abba a világba, amely őt és tiszta szívű követőit övezi.

Csak azokat szerethetjük, akiket ismerünk, és csak annyira, amennyire ismerjük őket. Az ellenségeink próbálják elfeledtetni velünk őt, próbálják elérni, hogy Mohammed Próféta (s.a.w.) neve soha többé ne említtessék. De mivel őt maga a Mindenható Allah támogatja, eltűntek az akadályok, és az ifjabb generáció olyan örömmel követi őt, amilyet csak a szomjúságtól haldokló vándor érezhet, ha végre egy korty vizet talál. És Mohammed Próféta (s.a.w.) végtelen gyengédsége és szeretetteljessége befogad minden szomjazó vándort, aki hozzá jön el.

Valamennyien észrevettük, hogy a pénteki közösségi imákon résztvevők nagyrészt a fiatalok közül kerülnek ki. Vajon az olvasó feltette-e magának a kérdést, hogy a világban uralkodó tévelygés és zűrzavar közepette miért jönnek el ezek a fiatalok a mecsetbe, dacolva a téli hideggel vagy bármilyen más nehézséggel? Egyetlen dolog vonzza őket: Mohammed Próféta (s.a.w.) szellemisége. Akár tudatában vagyunk, akár nem, a szívünk és a lelkünk úgy repül felé, ahogy az éjjeli lepkék a fény irányába. És még azok is, akik eddig nem találták meg a hozzá vezető utat, hamarosan felé fordulnak. Tudósok és nagy gondolkodók fogják tanulmányozni az életét. Akik most még az ellenségei, hamarosan legközelebbi barátai lesznek, és az ő kedvességében keresnek menedéket. Hiszen életében még az ellenségei is csodálták őt.

Egyszer Mohammed Próféta (s.a.w.) elmesélte egy álmát: „Megmértek engem a közösségem tíz tagja ellenében, és nehezebbnek bizonyultam. Aztán megmértek száz és ezer ellenében, és én nehezebbnek bizonyultam valamennyiüknél[iv]. Más alkalommal pedig azt mondta: „Megmértek egész közösségem ellenében, és én nehezebbnek bizonyultam valamennyiüknél[v]. Igen, Mohammed Próféta (s.a.w.) súlya, jelentősége nagyobb minden más embernél, legyenek bármilyen bölcsek, jóravalók, legyen bármekkora hitük vagy tudásuk, mert minden más élőlény Mohammed Próféta (s.a.w.) miatt lett teremtve. A Mindenható Allah azt mondta neki: „Ha téged nem teremtettelek volna, nem teremtettem volna a világot sem”.[vi]

Mohammed Próféta (s.a.w.) válasz a teremtés értelmére

A Világmindenség egy hatalmas könyv. Ha Mohammed Próféta (s.a.w.) nem teremtetett volna, ezt a könyvet nem lehetne megérteni. Egy érthetetlen könyvet teremteni pedig felesleges és elpazarolt erőfeszítés. Mivel a Mindenható Allah messze felette áll az ilyesminek, megteremtette Mohammed Prófétát (s.a.w.), hogy megadja a teremtés értelmét az embereknek. A Mindenható Allah az ő tanítója, és a Föld és minden ékessége alárendeltetett neki. Megválaszolja az örök kérdéseket: „Ki vagyok én, és hol vagyok?”, „Miért lettem teremtve?”, „Mi a végső célom?”, és „Ki a vezetőm ezen az úton?”.

Mohammed Próféta (s.a.w.) értelmet ad a teremtésnek, és megválaszolja ezeket a kérdéseket. Ha igazán megismerhetnénk őt, akkor tudnánk a megfelelő teljességgel szeretni. Bár csak alig-alig ismerjük, mégis szeretjük.

Hadd meséljek el valamit, ami akkor történt velem, mikor Mohammed Próféta (s.a.w.) áldott városába látogattam. A város kisugárzása mindent elsöprő. Eszembe jutott valami. Minden reggel hétszer fohászkodom Uramhoz: „Ó, Uram, ments meg engem a Pokol tüzétől, és add, hogy a Paradicsomba léphessek az igazak társaságában!” Nincs olyan hívő, aki ne kívánna a Paradicsomba kerülni. De ebben a környezetben feltettem magamnak a kérdést: „Ha a Paradicsomba hívnának, hogy lépjek be hét kapuja közül bármelyiken, amit választok, vajon mit szeretnék jobban: belépni a Rawdah áldott területére, vagy belépni a Paradicsomba?” És, hidd el, kedves olvasó, Allahra esküszöm, ezt feleltem magamnak: „Jobban szeretem ezt a helyet. Itt vezetőm és tanítóm földjéhez szoríthatom az arcomat. Jobban szeretnék az ő ajtajában leláncolt rabszolga lenni, mint bármi mást a világom. Nem szalasztanám el ezt a lehetőséget.”

Hiszem, hogy ez minden hívő vágya. Amikor megáldattam azzal a lehetőséggel, hogy Medinába menjek, a török parlament egyik tagjával, Arif Hikmettel utaztam. Elmondta nekem, hogy megfogadta: ha Medinába léphet, a földre veti magát, és meghempergőzik Medina földjének porában. És ez a remek ember meg is tartotta az ígéretét. Ha erre emlékezem, még mindig könnyek futnak a szemembe.

Mohammed Próféta (s.a.w.) üzenete minden embernek és dzsinnek szól

Mivel Mohammed Próféta (s.a.w.) olyan törvénnyel küldetett el, amely sosem lesz eltörölve, olyan üzenettel, amely egyaránt szól minden embernek és dzsinnek, és csodák százait hajtotta végre, amelyek felülmúlták minden más próféta csodáit, ezért ő a próféták vezetője is. Csodáiban megvan az ő csodáiknak a lényege, és bírja egybehangzó megerősítésüket. Más szavakkal szólva, az összes többi próféta egybehangzó hirdetése ugyanarról a hitről, és csodáik tanúságtétele is Mohammed Próféta (s.a.w.) igazságát bizonyítja. És ő a feje és vezetője minden tudósnak és Allah minden barátjának is, akik az ő vezetése és mélységes tudása által, és az általa hozott Törvény fényében értek el mindent, amit elértek.

Ezen kívül az övé csodáik lényege, egybehangzó megerősítésük és igazolt eredményeik minden ereje. Mivel azon az úton érték el az igazságot, amelyet ő nyitott meg és hagyott nyitva számukra, minden csodájuk és eredményük alapos kutatáson és intuíción, valamint az egy hitben való egyetértésükön, a Prófétaság és igazság megerősítésén alapszik. Ezért van az is, hogy minden előtte elküldött próféta megígérte Mohammed Próféta (s.a.w.) eljövetelét. A Mindenható Allah szerződést kötött az összes prófétával, hogy hinni fognak benne, és támogatni fogják őt.

„És emlékezz, mikor Allah szerződést kötött a prófétákkal: „Vegyétek, amit nektek adtam a Könyvből és a Bölcsességből, aztán eljön majd utánatok egy Küldött, megerősítve azt, ami nálatok van, és hinnetek kell benne, és támogatnotok kell őt.”. Azt mondta: „Beleegyeztek ebbe, és felvállaljátok az Én egyezségemet?” Azt felelték: „Beleegyezünk”. Allah azt mondta: „Legyetek hát tanúi, és Én is veletek vagyok a tanúk között.” (Korán, 3:81)

Minden próféta az ígéretéhez tökéletesen hűen élte le életét. Amikor Mohammed Próféta (s.a.w.) felment a Mindenható Allah színe elé a hetedik égbe, ő vezette az összes többi prófétát az imában.[vii] És valamennyien, Ábrahám, Mózes, Noé, Jézus és a többiek (béke legyen mindegyikkel) arra vágytak, hogy a müezzinje lehessenek.

A Bibliában Jézus próféta (a.s.) többször is átadta tanítványainak Mohammed Próféta (s.a.w.) eljövetelének jó hírét. János evangéliuma szerint (14:16, 26, 30; 16:7) azt mondta: „Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.”

Vajon tudjuk-e, értjük-e, hogy milyen tökéletes családapa volt Mohammed Próféta (s.a.w.)? tudjuk-e, hogyan nevelte gyermekeit és unokáit, akik közül bármelyik nagy vezető lehetett volna bármelyik későbbi korban? Olyan szépen bánt a feleségeivel, hogy nem volt köztük soha komolyabb vita. Összehasonlíthatatlanul tökéletes apa, férj, ember volt.

Olyan magasabb rendű erényei voltak áldott személyiségének, olyan magasztos tulajdonságai prófétaságának, és olyan érdemei a vallásban és törvényben, amelyet hirdetett, hogy még legmegátalkodottabb ellenségei sem találtak benne hibát. Mivel személyisége magába foglalja a tökéletes szerepeket, vallás és legszebb erényeket, kétségkívül ő a megtestesítője, tanítója és képviselője mindazoknak az erényeknek, amelyek a teremetésben megtalálhatók.

Ez a tökéletes hadvezér mindössze néhány követőjével hívta ki az egész világot. Elriasztotta mindazokat, akik ellenezték a tanításait, és soha nem szenvedett vereséget, pedig nem voltak tanítói a halandó emberek között, és soha nem tanulta a hadviselést. Annyira tájékozott volt a tudományokban, hogy társainak elmondta szinte az összes fontosabb eseményt, ami az Ítélet Napjáig be fog következni – mintha csak egy előtte pergő filmen látta, vagy egy láthatatlan tábláról olvasta volna.[viii]

Nemrégiben egy barátomtól kaptam egy videokazettát. A filmen Keith Moore, egy kanadai gyermekorvos jelentette ki, hogy felveszi az Iszlám vallást, miután elolvasta, hogy hogyan írja le a Korán az emberi embrió fejlődését az anyaméhben. Ugyanezen a filmen egy japán pszichológus, aki felfedezte, hogy hogyan magyaráz meg az Iszlám számos olyan problémát, amely előtt a modern tudósok értelmetlenül állnak, szintén az arab szavakat próbálta a lehető leghelyesebben kiejteni, amelyek kimondásával az ember felveszi az Iszlámot.

Vajon ki tanította mindezeket a tudományos tényeket Mohammed Prófétának (s.a.w.)? bizonyos, hogy nem magától beszélt. Bármit is mondott, az kinyilatkoztatás volt, amelyet Tanítója küldött le neki, Aki mindent tud. A tudomány fejlődésével az emberek Mohammed Próféta (s.a.w.) személyiségének új vetületét fedezik fel, és sajnálják, hogy nem ismerték meg őt már korábban.

Kortársai ismerték őt, és jobban szerették, mint saját magukat. Kész voltak az életüket is feláldozni védelmében. Például egyszer megtörtént, hogy az egyik arab törzs kérésére tanítókat küldött hozzájuk, akik az Iszlámra taníthatják őket. De a törzs hitetlen tagjai árulók voltak, és megölték a hozzájuk küldött tanítókat. Kettőjüket, Zaidot és Hubaibot élve fogták el, és eladták a Kurajs törzsnek, akik a muszlimok ellenségei voltak.

Amikor Hubaibot ki akarták végezni, halála előtt még megkérdezték tőle: „Nem szeretnéd, hogy inkább Mohammed legyen a te helyedben, te pedig békében legyél a családoddal Medinában?”. Hubaib felháborodottan válaszolta: „Inkább azt választanám, hogy elevenen vagdaljanak darabokra, minthogy Mohammed Próféta (s.a.w.) legyen a helyemben. Hacsak az lenne az ára annak, hogy a családomhoz visszakerüljek épen és biztonságban, hogy Mohammed Próféta (s.a.w.) áldott lábát egy apró tüske szúrja meg, azt sem akarnám”. Hubaib fohászkodott a Mindenható Allahhoz, hogy utolsó üdvözletét adja át Mohammed Prófétának (s.a.w.), és mondja meg neki, hogy utolsó lélegzetéig hűséges maradt hozzá. Mohammed Próféta (s.a.w.) megkapta az üzenetet, viszonozta üdvözlését, és elmondta társainak, hogy Hubaib mártírhalált halt.[ix]

A Dinar törzsbe tartozó asszony, Szumajra, a csatamezőre sietett, amikor megtudta, hogy a muszlimoknak vissza kellett vonulniuk az uhudi csatában. Megmutatták neki édesapja holttestét, és a férjét, és a fiaiét is, de ő nem törődött velük. Egyre csak azt kérdezte, hogy mi történt Mohammed Prófétával (s.a.w.). amikor valaki hozzávezette, a földre roskadt, és így kiáltott: „Minden nehézség semmiség nekem, ha te életben vagy, ó, Allah Küldötte!”.[x]

Mohammed Prófétát (s.a.w.) annyira szerették a társai, hogy az életüket adták volna azért, hogy ő örökké élhessen. De, természetesen, Mohammed Próféta (s.a.w.) is halandó volt, mint minden más teremtett lény. Amikor közelgett a kijelölt órája, el kellett búcsúznia azoktól, akik 23 éven át a társai voltak. Egyikük, Muadh ibn Dzsabal Medina és Jemen között utazott, Mohammed Próféta (s.a.w.) üzenetét hordozva. Egy napon, mikor Muadh éppen indult Medinából, Mohammed Próféta (s.a.w.) azt mondta neki: „Muadh, most menj Jemenbe, de ha visszajössz, látogasd meg a mecsetemet – és a síromat”. Ezek a szavak elegendőek voltak, hogy Muadht az érzelmi összeomlás szélére sodorják.[xi]

Mohammed Prófétát (s.a.w.) követni

Korunk minden problémája megoldható azzal, ha Mohammed Próféta (s.a.w.) útját követjük. Ezt a tényt pártatlan keleti és nyugati gondolkodók is megerősítették. Ahogy Bernard Shaw mondta az emberiség megoldhatná minden felhalmozódott problémáját azzal, ha Mohammed Próféta (s.a.w.) felé fordulna, aki olyan könnyen oldotta meg a legbonyolultabb problémát is, ahogy más egy csésze kávét iszik meg.

Az emberiség Mohammed Próféta (s.a.w.) szellemiségének visszatértére vár, Mohammed Próféta (s.a.w.) üzenetére. Ha felé fordulnak problémáik megoldásáért, megszűnik a kizsákmányolás, az elnyomás, megszabadulnak a nyomorúságtól, elérik a valódi békét és az igazi boldogságot. És az Iszlámnak ez az újjászületése már elkezdődött, hiába nem tetszik a hitetleneknek:

„Ki akarják oltani a szájukkal Allah Fényét, de Allah tökéletesíti az Ő Fényét, még ha nem is tetszik a hitetleneknek. Elküldte az Ő Küldöttét a vezetéssel és az igaz vallással, hogy győzedelmessé tegye minden más vallás fölött, még ha nem is tetszik a hitetleneknek.” (Korán, 61:8-9)

A Mindenható Allah fel fogja emelni az Ő Vallását, és az emberek vissza fognak térni Mohammed Prófétához (s.a.w.). Benne találják meg a békét és boldogságot. Az emberiség végre általa fog megtanulni biztonságban élni, és már ebben a múlandó világban úgy fogják érezni, mintha a Paradicsomban lennének. Ez meg fog történni, annak ellenére, hogy minden országban vannak hitetlenek, gonosztevők, képmutatók, és azok, akik semmibe veszik őt. A próféták feje, akinek a nevét naponta ötször hirdetik a minaretekről az egész világon, előbb-utóbb helyt kap minden ember szívében. És mivel Mohammed Próféta (s.a.w.) a béke embere, az emberiség el fogja érni a boldogságot az Üzenet által, amelyet ő hozott el – és ez az Iszlám üzenete.

[i] Mohammed Próféta (s.a.w.) nevének említése után, tiszteletünk kimutatásaként, hozzátesszük az arab kifejezést: „Szallallahu alejhi wa szallem” (s.a.w.), vagyis Allah áldja meg és adjon neki békességet. Társai neve után a „Radiallahu anh” (r.a.), Allah legyen vele elégedett, a többi prfófáta neve után pedig az „Alejhi szalam” (a.s.), béke legyen vele kifejezzést használjuk.
[ii] Maurice Bucaille, francia fizikus, kb. 25 éve vette fel az Iszlámot. Roger Garaudy: kortárs kommunista filozófus, kb. 20 éve lett muszlim.
[iii] Medzsnun és Lejla: legendás szerelmesek
[iv] Qadi Iyad, Shifa’ al-Sharif, 1:173.
[v] 400 Ahmad ibn Hanbal, Musnad, 2:232.
[vi] Al-Ajluni Kashf al- Khafa’, 2:232.
[vii] Ibn Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan’an Ta’wil Az al-Qur’an; Ibn Kathir, Al-Bidaya wa al Nihaya, 3:139.
[viii] Sahih al-Muslim, „Fitan, 22-25”; Ibn Hanbal, 1:4.
[ix] Ibn Kathir, Al-Bidaya, 4:76.
[x] Ibn Kathir, Al-Bidaya, 4:54, al-Haythami, Majma’ al-Zawa’id, 6:115.
[xi] Ibn Hanbal, 5:235.

Pin It
  • Készítés ideje: