Prof. Dr. Vitalii İvanoviç Şeremet'in Sonsuz Nur İçin Yazdığı Değerlendirme Yazısı

Nazar-ı dikkatinize arz edilen kitaba bir Doğu bilimleri uzmanının bu takdimi, belki de eserimizi eline alanlardan bazılarının kuşkulanıp dikkat kesilmesine sebebiyet verebilir; ama Muhammed Fethullah Gülen'in bu eserinin, daha ilk sayfalarından itibaren herkesin yoğun ilgisini çekeceğini ümit ediyorum.

İslâm dünyasında 'Hocaefendi' ifadesiyle saygı ile anılan, diğer toplumların da, demokrat bir kişilik ve geniş kitlelerin anlayışlarına hitap edebilen sosyal bir reformcu olarak tanıdığı ve değer verdiği mümtaz, çağdaş düşünürün bu eseri, Rus dili okuyan topluluklara uygun zamanda ve ihtiyaçlarına cevap verebileceği müsait bir dönemde Rusçaya kazandırılmıştır.

Çağdaş dünya medeniyeti yeni fikirler üretilmesini ve yeni sözler söylenmesini gerektirmektedir. M. Fethullah Gülen, sonsuz kudret sahibi Yaratıcı tarafından kararsız ve tedirgin dünyamıza sanki onları ifade etmek üzere gönderilmiştir.

Mâlûmdur ki, Kur'ân'da bizzat İslâm dini mensupları olduğu gibi, Hıristiyanlar ve Museviler de ehl-i kitap olarak, yani Tevhid inancına sahip olanlar şeklinde isimlendirilmektedir. Tek tanrılı dinlerin mensupları, Gülen'in bu kitabını bütün insanlığa ait olan bu hakikatin yeni bir teyidi olarak karşılayacaklardır. Yaratıcı tarafından insanların mahiyetine, eşya ve hâdiselerin içyüzünü kavramaya, sevgiye, güzelliğe ve mükemmeli yakalamaya karşı fıtrî bir meyil dercedilmiştir. Hem bu satırların yazarının hem de tabiî ilimlerle meşgul ilim adamlarından oluşan meslektaşlarının da defalarca yazdıkları üzere, dinî his, insanın tabiatına genetik olarak dercedilmiştir. İmanın temel esasları ve pratik dinî vazifeler, insan tabiatının ihtiyaçlarına tam uygunluk arz eder.

M. Fethullah Gülen'in, bir ve ezelî olan her şeyin yaratıcısı Yüce Allah'a iman ile dopdolu olan bu kitabı, insanlara karşı engin bir sevginin yanında 'Hayır' ve 'İman'ın zaferine de tam bir itimat ile yoğrulmuştur. Hayır ve iman ise, yaratılıştan beri, hayatın devamı için temel teşkil eden birbirinden ayrılmaz bir birliktelik içindedir. Mümtaz din âlimi M. Fethullah Gülen'in diğer kitapları da, bahis mevzuu olan esere atfedilen esaslı öneme göre değerlendirilmelidir.

20. asrın sonuna kadar Rusya ve Sovyetler Birliği'nde, İslâm ve ona bağlı olarak Kur'ân ve Kur'ân'ın tahsiliyle, peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (sas) ve O'nun sünnetiyle alâkalı her şey, çeşitli tahditlere mâruz kalmıştır. Takip ve tacizin olduğu yerde sarahat ve netlik ihlale uğrar. Kur'ân'ın ve Hz. Muhammed'in (sas) adıyla bağlantılı rivayetlerin keyfi te'vil ve yorumları, zaman zaman kasıtlı veya kasıtsız olarak Kur'ân hakikatlerinin aşırılığa varan sloganlarla yer değiştirmesine zemin hazırlamaktadır.

Gülen'in bu eseri, Kur'ân'ın keyfi te'vil ve yorumlarının sadece tek tek şahıslara değil, toplumun tamamına zarar verdiğini bilen dindar Müslümanlar için gayet ikna edici ve doyurucu niteliktedir. Bu durum, Rusya Müslümanları için daha da önemlidir. M. Fethullah Gülen'in bu kitabının ilmiliği, ifadelerinin özenle seçilmiş olması ve herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilir açık üslûbu, modern ve özgür Rusya Müslümanlarının Kur'ân'ı derinlemesine anlamalarına ve çağdaş bilim ile birlikte mütalaa etmelerine yardımcı olacaktır.

Cenab-ı Hak tarafından inanan insana bahşedilen hârikulâde fikir ve ilhamlar olmazsa, ilmin inkişaf etmesi mümkün değildir. Hususiyle Rus toplumunun ahlakî yönden iyileşmesi de buna bağlıdır. Rusya Müslümanları için büyük tirajlarla basılan Kur'ân ve M. Fethullah Gülen'in bu eseri, Hakk'ın Kelâmı'nın kalben ve aklen anlaşılmasına, kavranılmasına yardımcı olacaktır. Biz Gülen'in eserinin Müslüman ailede, İslâm prensipleri çerçevesinde ahlakî terbiyenin verilmesine, hoşgörünün yaygınlaşmasına, ailenin ve dolayısıyla da toplumun devamlılığının teminine vesile olacak, ailece okunan bir kitap olacağını ümit ediyoruz.

Müslüman olmayan okuyucu da söz konusu eserde kendisine, siyasî oyunlarla bulandırılmamış, İslam'ın hakiki değerlerini yansıtan çok sayıda müspet değerlendirmeler bulacaktır. M. Fethullah Gülen Hocaefendi, İslâm dünyasında çok özel bir konuma ve fevkalâde mânevî güce sahip birisi olarak, hayatı ve eserleriyle, her biri kendi inancı ve hayat tarzını seçmede özgür fakat aynı zamanda farklı düşünenleri de dinleyip anlamaya çalışan insanların diyalogunun, nasıl müthiş meyveler verdiğinin örneğini sergilemektedir.

M. Fethullah Gülen, hiç de her şeyi hoş görme ve her hususta mutlaka mutabakata varma taraftarı değildir. Müslüman olmayan okuyucu da, kendisini yazarla iç münakaşa yapmaya sevkedecek bir hayli sebep bulacaktır. Fakat aynı zamanda okuyucu, gerçek İslâmiyet'in, aşırılık, anarşi ve benzeri insan hayatını tehlikeye atan ve zorlaştıran bütün olumsuzluklardan ne kadar uzak olduğunu kavrayacaktır. Fakat bununla birlikte dünyada her zaman bir tarafta 'Şer' diğer tarafta da 'Hayır' vardır. Tercih herkesin kendisine kalmıştır.

Muhammed Fethullah Gülen'in bu eseri, beşer ruhunun Mutlak Hakikat'le yani Allah'la buluşmasına yardımcı olacaktır.

Saygıdeğer okuyucu!

Bütün bu bahsettiklerim bana şunu söyleme hakkını veriyor ki; elinizde tutmakta olduğunuz kitap, 'hayr'ın kitabıdır! 

Sızıntı, Ekim 2005, Cilt 27, Sayı 321

Bu yazı 'Sonsuz Nur' kitabının Rusça tercümesine Prof. Dr. Vitalii İvanoviç Şeremet tarafından yazılan takriz metninin Türkçe tercümesidir. Tarih Doktoru Vitalii İvanoviç Şeremet, Rusya Tabii Bilimler Akademisi Üyesi olup, Rusya Fen Bilimleri Akademisi Medeniyet Problemleri Bölümü Başkanlığını ve Rusya İlimler Akademisi Doğu Bilimleri (Oryantalizm) Enstitüsü Baş Uzmanlığını yapmaktadır.

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2022 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.