Tevhidin Etrafında

Tevhid-1

 • 'Gözümle görmediğime inanmam' sözü 14 asır önce de şimdi de söyleniyor. Neden?
 • Allah'ı niçin görmüyoruz?
 • İnsanı küfre götüren yollar: Cehalet, kibir, zulüm, korku.
 • İnsanı imana götüren yollar: Akıl, fikir, ilim.
 • Her devirde ehemmiyet kazanan meseleler ve devrimizdeki durum.
 • Efendimizin (sav) bu husustaki kararlı tavırlarından örnekler.
 • Hz. Ali ve Kainatın Fahrı Hz. Muhammed (sav).

Tevhid-2

 • Kadim sadece Allah'tır.
 • Allah'ın varlığına deliller: Kainat kitabı; Kur'an-ı Kerim; Hz. Muhammed; Vicdan.
 • Kainattan deliller; Hudûs veya varoluş delilleri; Maddenin ezeli olmayışı; Termodinamik kanunu Allah'ı nasıl anlatıyor?; Elektronlar hareketleri ile Allah'ı nasıl gösteriyorlar?
 • Güneşin baş döndürücü keyfiyeti ve Allah.
 • Her şeyi Allah yarattı (haşa) Allah'ı kim yarattı?
 • İman eden insanın en mühim derdi ne olmalıdır?
 • Efendimiz (sav), Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer'den (ra) akılları hayrette bırakan misaller ve mesajlar.

Tevhid-3

 • Tevhid delillerini anlatmaya ihtiyaç var mıdır?
 • Kıdem-vücud-beka münasebeti.
 • İlim ve irade sıfatı ile Allah'ın varlığının misallerle izahı.
 • Tefekkür etme ile salavat getirme arasındaki müthiş teşbih.
 • Mümin ve kalp-kafa izdivacı.
 • Tesadüfün misallerle tahlili.
 • İnsanın meydana gelişi ve tesadüfün yeri.
 • Ordu teşekkülünde tesadüf.
 • Dünya dengesinde tesadüf var mıdır?
 • Peygamberler, insanı insana anlatmak için gelmiştir.
 • Efendimizin (sav) halkasının genişlemesinin sırrı nedir?
 • Hz. Halid b.Velid ile Amr b.As'ın Müslüman oluşlarının kendi dilleri ile hikayesi.

Tevhid-4

 • Marifetullah'a götürmeyen çabalar boş mudur? Neden?
 • Hayat sıfatı ile Allah.
 • Kilise-ilim uyuşmazlığı.
 • Adem (as) ile İsa'nın (as) yaratılışlarındaki mucizelik.
 • 'Yoktan bir şey var olmaz, var olsa gelişemez, gelişse üreyemez, ürese başka bir varlığa dönüşemez' ilmi hakikatının çarpıcı misallerle izahı.. İşte misaller: Rusya'nın harcadığı paralar; Proteinlerin teşekkülü; Enerjinin meydana gelişi ve bir ölçü.
 • İnsanlar arasında alâka-teveccüh dengesi.
 • Bu teveccühlerin sarf yerleri ve şekilleri.
 • Ebu Hureyre'nin annesinin hidayete geliş hikâyesi.

Tevhid-5

 • Kainat dengesinin kuruluş ve devamında gafletin yeri var mıdır?
 • Mikro-makro alemde aynı tevhid mührü.
 • 'İnsan şunu yarattı, bunu yarattı' sözü ne derece doğrudur?
 • Canlının başka canlıya dönüşümü ani ve def'i veya tedrici olabilir mi?
 • Misallerle bu varsayımın çürütülmesi.
 • Darwin teorisi ve ilmi gerçekler ışığında bu teorinin tahlili.
 • Öğrenmenin bir mânâsı, bir de maksadı var mıdır?
 • Efendimizin (sav) bir kor haline gelişi.
 • Yasir, Sümeyye ve oğulları Ammar bizlere ne hatırlatıyor?

Tevhid-6

 • 'İnsan dünyaya talim ile taallüm etmeye gelmiştir'.ifadesi ne mânâya gelmektedir?
 • Allah'ın iradesine işaret eden ve arıdan balığa kadar müthiş misaller.
 • Kainat-insan münasebetinin Allah'a götüren yolları nelerdir?
 • İnsan, ahlâkı ile de Allah'ın varlığını birliğini gösterir.
 • Bir tarafta Hz. Muhammed (sav), Ebu Bekir (ra) gibi insanlar diğer tarafta Firavun, Neron? Hepsi de insan olduğu halde bu farklılık neden?
 • İnsanın yaratılışının ayetler diliyle anlatılışı.
 • Hz. Havva'nın, Hz. Âdem'in eğe kemiğinden yaratılışı meselesini nasıl anlamalıyız?
 • Şeytanın insana nüfuz edişindeki sırrın hadislerle izahı.
 • İnsanlığın icabı nedir?
 • İnsan kelimesinin türevlerinden biri olan 'üns' bize neyi anlatır?
 • Hz. Musab b.Umeyr'in Medine'deki tebliğ faaliyetleri nasıldı?

Tevhid-7

 • Kainatta teşhir edilen sınırsız sanat bize kimi gösteriyor?
 • Allah'ın kudretinin sınırsızlığı
 • Orman kendi diliyle bize neyi ve kimi anlatıyor?
 • İslâm'da heykel ve resimin (şekli sanatlar) yasaklanışının hikmeti?
 • Kur'an'ı tefekkür bize burada ve ötede ne kazandırır?
 • Kainatta iki ilâh olabilir mi?
 • Ölüm lütuf mudur yoksa...?
 • İnsanda şehvet, kin, gadab niçin vardır?
 • İnsanın yaratılışındaki mükemmeliyetin misallerle izahı
 • Sahabenin söz fiil dengesini ayarlamalarından misaller
 • Hz. Ömer'in akıllara durgunluk verici mahviyeti ve hazm-ı nefsi
 • Günümüz mübelliğlerine (=tebliğ eden) düşen ilk vazife: Yaşama ve yaşadığını anlatma

Tevhid-8

 • Kalp-kafa beraberliğinde Allah'ı aramanın kazandırdığı şeyler.
 • Günümüz Müslümanlarının zaafları ve acımasız Avrupalılar.
 • İnsanın yaratılışındaki intizam bize kimi gösteriyor?
 • Karşılaşılan zorluklar karşısında tek dayanak ve sığınak kimdir?
 • Musibetlerin dereceleri ve muhatapları?
 • Hz. Aişe (ra) ve ifk hadisesi.

Tevhid-9

 • Kâinatta ve insan simasında inayet-i İlâhî nasıl görünür?
 • Dünyada marifet-i İlâhî'yi nasıl bilebiliriz?
 • Kur'an'la Allah'ın (cc) vaz' ettiği kanunlar
 • 'Kainattaki bütün mahlukat insana hizmetçidir' hakikati bize kimi gösterir?
 • Allah'ın (cc) nimetlerini sayabilir miyiz?
 • Allah'ı (cc) tam tanıyamamanın sebepleri?
 • Kur'an diliyle nimetler, ihsanlar.
 • İnsanın Âdem suretinde yaratılması ne demektir?
 • Allah ahlâkı ile ahlâklanma ne demektir?
 • Kur'an diliyle nimetler ve ihsanlar
 • Muvaffakiyetin sırları nelerdir?
 • Israr, dayanma, direnme, sadakat, sabır kavramları.

Tevhid-10

 • İnsanın acz ve fakrı ile elde ettiği şeyler.
 • Allah'ın nimetlerine karşı gösterilecek şükür veya tersi.
 • İnsanın Allah'ın sıfatlarına ayna oluşu.
 • İnsan bu dünyada cenneti nasıl kazanır?
 • İnsan mazhariyetler makamında Allah'ın halifesidir Bunun icab ve gerekleri nelerdir?
 • Hz Ömer, nimetlere şükür ve İbn-i Abbas'ın rüyası.
 • Bugünkü bunalım ve tıkanıklıkların çözüm yolları.
 • Her şey insana hizmet ediyor.
 • İnsanın denge ve ahenk içinde yaşayışı ile kazandıkları.
 • Sebep-netice münasebeti ve insan.
 • Said bin Amr ve değişmeyen hayatı.
 • Denge insanı Hz Ömer (ra), Ebu Zerr ve Tarık bin Ziyad'dan misaller.

Tevhid-11

 • Allah'ın (cc) Vacibü'l-Vücud ve Ehad oluşunun izahı
 • Gök-yer münasebeti ve Allah
 • Misallerle 'kâinattaki vahdet, bir vahide delalet eder' hakikatinin izah ve ispatı.
 • Sebeplerin yaratılış hikmeti.
 • Bütün kainatta vahdet var mıdır?
 • Atom, proton, nötron, ay, güneş ve yıldızların diliyle izahı ve Allah'ın her şeyi çift yaratması mevzuu.
 • Allah, kanunlarına uyanlarla beraberdir.
 • Âlem-i İslâm neden perişan?
 • Mümin ve batıl vesileler; Kâfir, ve hak vasıtalar.

Tevhid-12

   • 'Kainatta hiçbir şey sebeplere dayandırılamaz' deniyor. Neden?
   • Tabiatın mahiyeti ve yaratıcının birliği
   • 'Kanunlar kainatı yaratamaz' hakikatinin delilleriyle izahı ve ispatı.
   • Şirki reddeden unsurlar nelerdir?
   • Şartlanma ve iman münasebeti.
   • Ebu Cehil niye inanmadı?
   • Bütün safhalarıyla Abdullah b Selam'ın müslüman oluşu.
   • Hz Ali, Hz Zübeyr ve hakperestlik.

Tevhid-13

  • Kainatta Allah'ı (cc) nasıl ne kadar ve ne ile bilebiliriz?
  • Kadim, Hâlık, Bari, Evvel, Ahir isimleri ile Allah (cc)
  • Hadi, Mudil, Muhyi ve Mümit isimlerinin kainattaki tecellileri.
  • Allah'ın (cc) iradesine delalet eden nizam
  • Allah'ın (cc) selbi ve zati sıfatları
  • Esma-i İlahi'nin hepsini biliyor muyuz?
  • Tevhid delilleri serisinin özeti.
  • Muvaffak olmanın şartı evveli.
  • Müslümanlar kardeştir ve kardeşti.
  • Abdurrahman bin Avf ve Sad bin Rebi'nin kardeş olması.
Pin It
 • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2020 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.