និក្ខេបបទសរសេរស្តីពីលោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន

  1. សន្និសិទ្ធErich និងស្នាដៃនិពន្ធសៀវភៅស្តីពីអត្តចរិកប្រពៃរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន ដោយ Merjem Salihagic នៃសកលវិទ្យាល័យ Saraybosna ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត។
  2. ចម្លើយសម្រាប់មនុស្សជាតិលើជម្លោះបញ្ហាជនជាតិភាគតិច ដោយ Mehmet Kalyoncu នៃសកលវិទ្យាល័យ Georgetown ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត។
  3. លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង គោលគំនិតអ៊ីស្លាមរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន ដោយBerrin Koyuncu នៃសកលវិទ្យាល័យ Belkent ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត។
  4. ការយកឧទាហរណ៍របស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ​ ហ្គូលែន លើកិច្ចពិភាក្សាអន្តរជំនឿសាសនាតាមសេចក្តីព្រានប្រដៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាម ដោយលោកHamed Chou  នៃសកលវិទ្យាល័យ Furen ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ជនជាតិតែវ៉ាន់។
  5. លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន និងការក្លាយជាចលនាសូហ្វី ដោយលោក Fabio Vinci នៃសកលវិទ្យាល័យ Milano-Bicocca ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ជនជាតិអ៊ីតាលី។
  6. សកម្មភាពអប់រំរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន និងជុំវិញពិភពលោក៖ ភាពឆ្លុះបញ្ចាំងនៃគោលគំនិតទាន់សម័យរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន ដោយ លោក Bekim Agai  នៃសកលវិទ្យាល័យ Bonn ថ្នាក់បណ្ឌិត។
Pin It
  • បានបង្កើតនៅលើ
រក្សាសិទ្ធិ © 2023 គេហទំព័រលោក ហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន ។ រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង ។
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ fgulen.com នេះជាគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន។