សន្និសិទ្ធដែលជជែកអំពីលោកគ្រូហ្វាត់ហុលឡោះ

២៦-២៨ មេសា ២០១១ ការរៀបសន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យាល័យGeorgetown របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពី “ភាពទាន់សម័យនៃសាសនាឥស្លាមរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន និងការវិវត្តន៍របស់ឥស្លាម”

១២-១៣ វិច្ឆិការ ២០០៥ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យា Rice របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពី “បច្ចុប្បន្នភាពរបស់សាសនាឥស្លាមក្នុងពិភពលោក៖ ការត្រិះរិះ និងការអនុវត្តន៍ក្នុងចលនាសង្គមរបស់លោកហ្គូលែន”

១២-១៣ វិច្ឆិការ ២០០៥        ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងរដ្ឋ Chicago នៃសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពី “ចលនាហ្គូលែន និងការធ្វើកិច្ចសន្ទនារវាងអន្តរជំនឿ”

២៥-២៦ វិច្ឆិការ ២០០៥        ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងទីក្រុង Melbournនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី ស្តីពី “ឥស្លាម, ការផ្តល់ចំនុកចិត្តលើជនដទៃ និងការចាត់ទុកអ្នកដទៃជាសត្រូវ”

៤-៥ មិនា ២០០៦ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យាMetodist  នៃរដ្ឋ Teksas ស្តីពី “បច្ចុប្បន្នភាពរបស់សាសនាឥស្លាមក្នុងពិភពលោក៖ ការត្រិះរិះ និងការអនុវត្តន៍ក្នុងចលនាសង្គមរបស់លោកហ្គូលែន”

៥ វិច្ឆិការ ២០០៦ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យា Oklahoma  ស្តីពី “បច្ចុប្បន្នភាពរបស់សាសនាឥស្លាមក្នុងពិភពលោក៖ ការត្រិះរិះ និងការអនុវត្តន៍ក្នុងចលនាសង្គមរបស់លោកហ្គូលែន”

២៥-២៧ តុលា ២០០៧ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យា New York Columbia ស្តីពី “សាសនាឥស្លាមក្នុងប្រទេសតួកគី, ប្រធាន៖ គោលគំណិតរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន និងកិច្ចសន្ទនាពិភាក្សាអន្តរជំនឿ”

៧ កញ្ញា ២០០៨                   ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងទីក្រុង Taipei នៃប្រទេសតៃវ៉ាន់ ស្តីពី “ឬសគោល និងគោលគំណិតក្នុងសាសនាឥស្លាមតាមរយះការត្រិះរិះរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន”

២ វិច្ឆិការ ២០០៨                 ប្រពៃណីវប្បធម៌អេហ្ស៊ីប និងប្រទេសមច្ឆឹមបូព៌ា៖ ចាប់ពីសម័យបុរាណទៅដល់សម័យសកលភាវូបនីយកម្ម។ ដែលមានវាគ្មិនពីបណ្តាលប្រទេសរុស្ស៊ី, ប្រទេសអាលីម្លង់, ប្រទេសអូទ្រីស។

៨ វិច្ឆិការ ២០០៨ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធរបស់អង្គការកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនឿក្នុងប្រទេសអាលឺមង់ស្តីពី “កិច្ចជំរុញឱ្យមានកិច្ចការសន្ទនារវាងសាសនា និងសាសនារបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន”

១៣-១៥ វិច្ឆិការ ២០០៨ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៃសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពី “សាសនាឥស្លាមនៃយុគ្គសម័យនៃការប្រកួតប្រជែងៈ ទស្សនៈ និងវិថីរបស់ចលនាហ្គូលែន”

២៨ កុម្ភៈ ២០០៩                 សន្និសិទ្ធស្តីពី “ការអត់ឱន និងការពិភាក្សាអន្តរជំនឿនៃទស្សនៈរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន ដោយលោក Yusuf Has Hacip” ក្នុងទក្រុង Bishkek នៃរដ្ឋធានីកៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន។

៦-៧ មិនា ២០០៩                សន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យាល័យ Louisiana របស់សហរដ្ឋអាមេរិក “បច្ចុប្បន្នភាពរបស់សាសនាឥស្លាមក្នុងពិភពលោក៖ ការត្រិះរិះ និងការអនុវត្តន៍ក្នុងចលនាសង្គមរបស់លោកហ្គូលែន”

២៧ មេសា ២០០៩ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងប្រទេសកុងហ្គូស្តីពី “ការផ្តល់ដំបូន្មាន និងការផ្តល់មតិរបស់ប្រជាជនតួកគី” លើវិស័យសន្តិភាព និងកិច្ចជំរុញរបស់លោកហ្វាត់ហុលលឡោះ ហ្គូលែន ឱ្យមានកិច្ចពិភាក្សាអន្តរជំនឿ។

២៦-២៧ ឧសភា ២០០៩ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យាល័យ Postdam នៃប្រទេសអាលឺម្លង់ស្តីពី “ការប្រៀបធៀសាសនាឥស្លាម វប្បធម៌ និងប្រពៃណីជាមួយនឹងចលនាសង្គមហ្គូលែនបែបទំនើប”

១៨ មិថុនា ២០០៩               សន្និសិទ្ធក្នុងរដ្ឋ Washington របស់អង្គការCSIS លើប្រធានបទ “ចលនាហ្គូលែន”

១៥-១៦ កក្កដា ២០០៩        សន្និសិទ្ធក្នុងទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពី “លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន”

១៩-២០-២១ តុលា ២០០៩    សន្និសិទ្ធក្នុងទីក្រុង Kahira នៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបស្តីពី “អនាគតអ៊ីស្លាមនៅក្នុងពិភពអ៊ីស្លាម៖ បទពិសោធប្រៀបធៀបជាមួយចលនាហ្គូលែន”

២៤ តុលា ២០០៩ សន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យាល័យCarleton នៃប្រទេសកាណាដា ស្តីពី “ក្តីស្រមៃសម្រាប់ពិភពលោកកាន់តែប្រសើរៈ ការរួមចំណែកនៃចលនាហ្គូលែន ការរួមចូលរួមរបស់ចលនាហ្គូលែនចំពោះសន្តិភាពពិភពលោក ការអប់រំសាសនា និងកិច្ចពិភាក្សាអន្តរវប្បធម៌”

២៩ តុលា ២០០៩ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យាល័យMaryland នៃសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពី “ការចូលរួមនៃចលនាហ្គូលែនដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោក”

៣០ តុលា ២០០៩                 សន្និសិទ្ធស្តីពី “ចលនាហ្គូលែន” ក្នុងប្រទេសកុលុមបៀរ

៧ តុលា ២០០៩ សន្និសិទ្ធក្នុងប្រទេសតាន់សានៀ ស្តីពី “គោលគំណិត និងការអនុវត្តន៍របស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន”

៧ តុលា ២០០៩                    សន្និសិទ្ធក្នុងទីក្រុង Koln នៃប្រទេអាលឺម៉ង់ ស្តីពី “មតិយោបល់របស់សម្តេចសង្ឃ ដាឡៃឡាមា, លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន, និងលោកមាហ្សល់ រូហ្សែនបើ អំពីភាពខ្វះចន្លោះនៃការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងមកពីអំពើហិង្សា”

៥-៦ ធ្នូ ២០០៩ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យាល័យSouth California ស្តីពី “ការជួបជុំប្រជាជននៃលោកខាងលិច និងលោកខាងកើត”

១៦ មករា ២០១០ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងប្រទេសយូដាន “បច្ចុប្បន្នភាពនៃសាសនាឥស្លាម និងការរក្សាសន្តិភាពក្នុងពិភពលោក តាមរយះបទពិសោធន៍របស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន”

៥-៧ មិនា ២០១០                សន្និសិទ្ធក្នុងទីក្រុង Berlin នៃប្រទេសអាលឺម៉ង់ស្តីពី “ការគោរពសក្ការៈ និងការអប់រំ”

១៦-១៨​ មិនា ២០១០ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធជាមួយក្រុមអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិ ដាណាម៉ាក និងជនជាតិអាមេរិក លើប្រធានបទស្តីពី “ចលនាហ្គូលែន”

២០ មិនា ២០១០ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យាល័យ Vrij នៃរដ្ឋធានី Amsterdam នៃប្រទេសហូឡង់ស្តីពី “ស្នាមញញឹមដោយសន្តិភាពរបស់អ្នកប្រាជ្ញ រូមី ​និងលោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន”

២០ មិនា ២០១០                  ការរៀបចំសន្និសិទ្ធស្តីពី “វប្បធម៌សន្តិភាពក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអន្តរជំនឿ” ក្នុងប្រទេសឡាវេណៀរ

២៦ មិនា ២០១០                 សន្និសិទ្ធស្តីពី “ការរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាព៖ ការលើកឧទាហរណ៍នៃចលនាហ្គូលែន”

៣១ មិនា ២០១០                 ការរៀបចំសន្និសិទ្ធស្តីពី “ចលនាស្មោះសរដោយចិត្ត” នៅប្រទេសអាហ្រិកខាងត្បួង

២៩ មេសា ២០១០                ការរៀបចំសន្និសិទ្ធស្តីពី “ចលនាហ្គូលែនក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក” ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

១០ មេសា ២០១០                ការរៀបចំសន្និសិទ្ធស្តីពី “លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន និងការរក្សាសន្តិភាពពិភពលោក”

២១ មេសា ២០១០                ការរៀបចំសន្និសិទ្ធស្តីពី “លិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ” ជាលើកទី១របស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែនបានចូលរួមចែករំឡែកក្នុងសន្និសិទ្ធ ក្នុងរដ្ឋធានី Ottawa នៃប្រទេសកាណាដា។

៩​ មិថុនា ២០១០ ការរៀចំសន្និសិទ្ធក្នុងសកលវិទ្យាល័យ Bochum នៃប្រទេសអាលឺម៉ង់ ស្តីពី “ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងបណ្តាប្រទេសអ៊ឺរ៉ុប នឹងចលនាហ្គូលែន”

៩ មិថុនា ២០១០                 ការរៀបចំសន្និសិទ្ធស្តីពី ចក្ខុវិស័យរបស់លោកហ្គូលែន “ភាពទាន់សម័យនៃមនុស្សជាតិ” ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រេន

៧ កញ្ញា ២០១០ ការរៀបចំសន្និសិទ្ធដោយអង្គការអន្តរជំនឿស្តីពី “ភាពវត្តមានលើផែនទីនៃចលនាហ្គូលែន” ក្នុងទីក្រុង Amsterdam នៃប្រទេសហូឡង់។

១៩-២១ តុលា ២០១០ សន្និសិទ្ធអន្តរជាតិរៀបនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី លើប្រធានបទ “ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន”

២៨ តុលា ២០១០                 ការរៀបចំសន្និសិទ្ធស្តីពី “សសរស្តម្ភនៃសន្តិភាព និងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនឿ” ដែលលើកឡើងតាមរយះគោលគំនិតរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន នាឯទីក្រុងរបស់ប្រទេសកៀកីហ្សីស្ថាន

១១-១៣ វិច្ឆិការ ២០១០        ការរៀបចំសន្និសិទ្ធស្តីពី “រឿងនិទានក្នុងស្រុកទៅកាន់សេវាសកល” ក្នុងរដ្ឋChicago សហរដ្ឋអាមេរិក

២៩ វិច្ឆិការ ២០១០               ការរៀបចំសន្និសិទ្ធស្តីពី “ការបំរើមនុស្សជាតិ, ការអប់រំ និងការជំរុញការគោរពប្រតិបត្តិ លើចលនារបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន ដែលបានបើកសាលារៀននៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីសេវាបំរើ”

៦-៩ មករា ២០១១               ការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ចលនាហ្គូលែន និងការបង្កើតកិច្ចពិភាក្សាអន្តរជំនឿជាសកល” នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

២៦ មករា ២០១១                អង្គការ IDI ក្នុងទីក្រុង Toronto  នៅប្រទេសកាណាដារៀបចំសិក្ខាសិលាស្តីពី “ការបណ្តុះគំនិតសន្តិភាព” យោងតាមការប្រៀបប្រដៅរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន

២៥-២៦ មិនា ២០១១           សិក្ខាសិលាស្តីពី “ចលនាហ្គូលែន” នៅប្រទេសអាល់បានី

២៨ មិនា ២០១១                 ការរៀបចំសិក្ខាសិលាស្តីពី​ “ទស្សនៈវិស័យពិភពលោកនៃកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនឿ និងចលនាហ្គូលែន”

១៣ ឧសភា ២០១១              រដ្ឋធានី Kiev នៃប្រទេសអ៊ុយក្រេន  រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “វត្ថុដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងសម័យទំនើប”

២៨ ឧសភា ២០១១              ការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន និងកិច្ចពិភាក្សាសន្ទនាអន្តរជំនឿ” នៅទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ា

២៨ ឧសភា ២០១១              សិក្ខាសាលាស្តីពី “លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន” នៅប្រទេសអូហ្គាន់ដា

២៧ កញ្ញា ២០១១                 សិក្ខាសាលាស្តីពី “លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន” នៅប្រទេសអាល់ហ្សេរី

១៧ វិច្ឆិការ ២០១១               រដ្ឋធានី Kiev នៃប្រទេសអ៊ុយក្រេន  រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “សេចក្តីអត់ឱន និងតម្លៃមនុស្សនៅក្នុងពិភពសម័យថ្មីនៃការសន្ទនាបញ្ញាវន្តអន្តរទ្វីប”

១៨-១៩ វិច្ឆិការ ២០១១        ការរៀបចំសន្និសិទ្ធស្តីពី “ករណីសិក្សាស្រាវជ្រាវលើលោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែនៈ ការបង្កើតជីវិតសាមញ្ញ និងការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ចម្រុះ” ក្នុងទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីហ្សារីយ៉ា។

Pin It
  • បានបង្កើតនៅលើ
រក្សាសិទ្ធិ © 2022 គេហទំព័រលោក ហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន ។ រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង ។
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ fgulen.com នេះជាគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន។