Mënjanimi i pikëpyetjeve qysh në fillim

Fëmija mund të ketë disa pikëpyetje mbi namazin dhe çësh­tjet fetare përtej tij. Veçanërisht fëmijët e mbyllur në vetvete ka shumë mundësi që të mos ua hapin këto lloj pikëpyetjesh fetare prindërve. Ka shumë rëndësi që, duke gjetur pretekste dhe mje­te të ndryshme, të arrihet që fëmija të zbërthehet, ta derdhë ze­mrën e të hapet. Po qe se me rritjen e fëmijës, rritet edhe pikë­pyetja brenda tij, me kohë, çdo dyshim, çdo lëkundje, çdo çë­shtje fetare e pa shpje­guar, çfarëdo çështje besimore me kuptim dhe urtësi të pa­kuptueshme kthehet në një gjarpër, në një akrep që ia kafshon zemrën.

Disa herë këto pikëpyetje në botën e tij të brendshme rriten, si një plagë, me aq shpejtësi, saqë e shtrijnë për tokë atë të mje­rë pa i rënë ne dot në të! Ai vjen çdo ditë në xha­mi, i kryen rre­gullisht të gjitha gjërat bashkë me ju duke dhënë përshtypjen si­kur gjithçka është në rregull, kurse, në të vërtetë, ai u është nën­shtruar lëkundjeve e dyshimeve dhe tretet çdo ditë brenda qer­thullit të tyre. Po qe se kur e dërgojmë fëmijën në një universitet për t'ia krijuar të ardh­men, nuk ia mjekojmë në kohë problemet e mundshme, bëhet e pashmangshme që, si rrjedhojë e pikë­pyetjeve me karakter fetar, të na dalë para një ditë me një sërë ndje­njash, mendimesh e sjelljesh që s'do t'i kishim përfytyruar për të! Prandaj fëmija kurrë nuk duhet të lihet pa u ushqyer me­ndërisht e shpirtërisht, gjë që duhet bërë sipas moshës dhe ve­çorive individuale të tij. Në të kaluarën, njerëzit tanë ua dorë­zonin fëmijët edukatorëve ose edukatoreve dhe ata, duke hyrë në botën shpirtërore të tyre, përpiqeshin që, bre­nda anatomisë shpirtërore të tyre, t'u gjenin zgjidhje halleve të tyre. Në të vër­tetë, këtë edukim duhet ta bëjnë prindërit. Po qe se nuk e bëjnë dot, duhet të gjejnë edukatorë dhe edukatore me kulturë për ta bërë këtë edukim dhe kurrsesi s'duhet t'i lënë shteg humbjes së fëmijës. Një besim i shën­doshë, një konsideratë adhurimi e për­vetësuar thellësisht dhe një moral i përkryer i shndërruar në një aspekt të naty­rës sonë mund të realizohen vetëm me një ndje­shmëri të kë­tyre përmasave!

Pin It
  • Krijuar në .
Copyright © 2020 Faqja e internetit të Fethullah Gylenit . Tutti i diritti riservati.
fgulen.com, është faqja zyrtare e mendimtarit Fethullah Gylen.