Как трябва да разбираме водените битки с юдейските племена Хайбер, синовете на Курейза и др., и прогонването на юдеите от Медина?

Как трябва да разбираме водените битки с юдейските племена Хайбер, синовете на Курейза и др., и прогонването на юдеите от Медина?Правилата за общуване със съдружаващите важат във всички случаи. Неспазването на правилата от страна на съдружаващите, мъченията и неправдите срещу мюсюлманите, целейки тяхното унищожаване, разбира се, че при това положение всеки е длъжен да се защити. Затова в подобни случаи отношението към юдеите, които били заедно със съдружаващите, било еднакво. Те не спазили правилата на споразумението от Медина. Нападнали някаква мюсюлманка и нарушили споразумението.[1] Племето Бени Надир замислило и подготвило убийството на Пратеника.[2] След битката при Ухуд юдейските лидери, между които и Каб ибн Ешреф, се върнали в Мека и подписали тайно споразумение за сътрудничество срещу мюсюлманите. И в битката при Рова, те обсадили мюсюлманите и приложили своите планове.[3] Знамението в Свещения Коран: „Не видя ли ти дарените с дял от Писанието? Вярват в магията и в сатаната, и казват на неверниците: “Тези са по-напътени от вярващите.” (Коран, 4: 51) е низпослано, за да разкаже за това.

Това ни показва, че юдеите подписали споразумението, но го нарушили, с цел да унищожат мюсюлманите с тайни и задкулисни заговори, като не са спазили договорените условия. Следователно и постъпките на Пратеника били в тази насока. Отношението на Пратеника на Аллах към юдеите, спазващи споразумението по същото време, не било отрицателно. Те продължавали да живеят в сигурност за живота и богатствата си.


[1] Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1981, çev. Salih Tuğ, s. 203

[2] Hamidullah, age, s. 206; İbn Hişam Ebu Muhammed Abdülmelik, es-Siretu’n-Nebeviyye, Darü’t-Turasi’l-Arabiyye, 1971, 2/190

[3] Hamidullah, age, s. 290

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен