Фетхуллах Гюлен – водач в диалога в съвременния свят

Прoф. д-р Леонид Сукиянин, Висша школа по икономика, Русия

Отговорите, които уважаемият г-н Гюлен даде на руските учени и журналисти, заслужават внимание, защото отразяват най-важните идеи на водещия турски мислител, както и разбирането му за религия, култура, вижданията му за духовните и политическите въпроси, от които съвременният свят и Русия се интересуват. Да обърнем внимание на особеностите, които поясняват най-важните моменти в идеите, прозиращи в отговорите на Гюлен, както и на интригуващата хората тема за насърчаваната от него образователна дейност, за която периодично се пише в руския печат.

Преди всичко Гюлен подчертава, че движението не е официална институция, ръководена от някакъв център. Движението, наречено “Движение Гюлен”, включва действията на мнозина интелектуалци, духовници, изследователи и педагози, които искат прилагането на идеите за толерантност, диалог, морал и сътрудничество и имат еднакви цели в условията на съвременния свят. Можем да кажем същото нещо и за училищата, които в руската преса се окачествяват като “турски училища” или “училищата на Гюлен”. Училищата се отварят по инициатива на някои елитни неправителствени организации. Свързването на дейността на цитираните училища с името на Гюлен може да се обясни с това, че педагогическият персонал в тях предлага високо ниво на обучение, както и в основата на тяхното учение стои културата на уважение към религиозните, езиковите, расовите различия.

Във връзка с човешките права и демокрацията мислителят твърди, че не може да се ограничават правата и свободите на нито един човек, дори това да е в полза на определена група или на обществото. Той заявява, че демокрацията е най-подходящата за принципите на исляма политическа система, както и че републиканският строй е по-добър начин на управление в сравнение с монархията.

Фетхуллах Гюлен подлага на задълбочен анализ съвременния ислямски свят. Най-важният проблем на съвременния мюсюлманин е неумението му да тълкува цялостно исляма в съответствие с основните му принципи. Този проблем пречи на предложените от исляма решения да станат обект на внимание за преодоляването на трудностите, с които се среща съвременният човек. Гюлен обръща внимание на факта, че в съвременния свят има нужда материалното да се третира на една основа с духовното, в резултат на което да бъдат съживени истинският морал и истинската култура. Затова според Гюлен в бъдеще религията трябва да изиграе по-важна роля. Само модерният човек, избрал този път, ще почувства вътре в себе си хармония, спокойствие и вяра.

Гюлен заявява, че в съвремието ни ислямът не се познава достатъчно добре, както и че с начина си на живот и на мислене мюсюлманите не отразяват истинското лице на ислямската религия. В това отношение много е важно религията и науката да се обединят. Това разбиране осветява най-важния аспект в учението на Гюлен. Сравнявайки личните си възгледи с идеите на мюсюлманските реформатори от XIX и XX век, Фетхуллах Гюлен подчертава, че учението на Мухаммед Абдух носи съществените белези на европейския материализъм и позитивизъм. Абдух отдава по-голямо значение на политическите и социалните проблеми в ислямския свят, отколкото на необходимостта вярващите да се върнат към духовните ценности на исляма, но Фетхуллах Гюлен смята за по-важно усвояването на религиозните принципи за съживяването на исляма. Според Гюлен само така мюсюлманите може правилно да запознаят съвременния свят с вярата си. Политическите движения, които твърдят, че носят знамето на исляма, от една страна, са изправени срещу риска да откъснат исляма от същността му, а, от друга, не само, че не обединяват мюсюлманите, но има опасност да ги разединят. Турският мислител акцентира върху здравата връзка между исляма и науката. Той подчертава, че най-важните понятия в исляма са духовното развитие на личността и научните изследвания. Освен това Гюлен изтъква, че ислямът не засяга политически въпроси. Но част от ислямската философия е насочена към такива въпроси. Затова създадените на базата на ислямската философия политически течения, вместо да разбират джихада като духовно развитие, напротив, те провеждат вредни за мюсюлманите политически действия. Гюлен смята, че най-важните проблеми в мюсюлманския свят е възможно да се решат по пътя на образованието и възраждането на ислямската философия. Според Гюлен за конфликтите между мюсюлманския свят и Запада отговорност носят и двете страни. Гюлен е убеден, че причината за негативния образ на исляма пред света се дължи на това, че мюсюлманите не могат да представят религията си на света, както и не са способни истински да я въплъщават. От друга страна, преследвайки политически цели, Западът е създал на исляма образ, основан на терора.

Фетхуллах Гюлен отделя внимание на заложените в основата на идеите, които оживяват в светлината на духовните и моралните принципи на исляма, решения за най-важните проблеми на съвременния свят. Освен това истинският мюсюлманин, от една страна, е предана към религията си личност, а, от друга, е честен към останалите хора. Във всекидневния живот главните черти, с които вярващият човек се отличава, са практическото изпълнение на пътеводната роля на религията, правилното изпълняване на личните отговорности. Затова ислямът се основава на хармонията между живота, разума, сърцето и желанията. Освен това в исляма семейството заема специално място. Само в семейната среда човек може да се сдобие с духовните и моралните качества, необходими за усвояването на низпосланите от Аллах истини.

Фетхуллах Гюлен изтъква важността на диалога и сътрудничеството в съвременния свят. Ислямът винаги добре е анализирал развитието на културите и цивилизациите, с които се е срещал през цялата си история. В съвремието ни мюсюлманският свят има нужда да се възползва от положителния опит на останалите държави. Диалогът вече стана понятие, наложено от съвременността. Трябва да подчертаем, че турският мислител отдава голямо значение на отношенията и перспективите за сътрудничество между Русия и Турция. Според Гюлен между нашите страни съществуват много общи точки. Затова Русия и Турция, които притежават оригинални богати исторически и културни традиции, са две важни стратегически държави в Евразия. А това налага принципа на взаимна прозрачност и доверие.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен