Молитвите на пророка Мухаммед

Тук искам да привлека вниманието ви върху някои молитви на Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари! Думите, които нашият Пророк е изричал в своите молитви, и дълбокия смисъл, който се съдържа в тях, представляват отделно богатство в неговата съкровищница на словото и са толкова възвишени, че е невъзможно други да достигнат равнището им. Без никакво колебание искам да кажа, че с оглед на своето съдържание всяка една от молитвите на Пратеника на Аллах е обемиста, колкото съдържанието на книга. Както неговото слово е по-възвишено от всички други думи, изречени от хората, така и молитвите му се отличават със своя дълбок смисъл в сравнение с всички молитви, които хората досега са изричали или ще изричат. Защото Пророка е този, който най-добре е познавал Всевишния Аллах и който най-много е изпитвал страх от Него. Затова неговите молитви са най-възвишени и са с най-дълбок смисъл. Те са изключително мъдри. Най-възвишеният пророк сред пророците ни учи на следната молитва: "Преди да легнете, вземете абдест, след което изричайте тази молитва: "Всевишни, на Теб се отдадох, към Теб обърнах лицето си, на Теб поверих работата си, на Теб се осланям, надявайки се на Твоята милост и страхувайки се от Твоето наказание. Няма друго покровителство и упование освен Твоето. Повярвах в книгата, низпослана от Теб и в Пророка, изпратен от Теб."105

Думите, употребени в тази молитва, са толкова главозамайващи и въздействащи, че е невъзможно да бъдат надминати по смисъл и съдържание.

Сега искам да обърна внимание на лаконизма в думите на Пророка, които той е изричал в молитвите си.

Ето една от пророческите молитви: "Всевишни, отдели греха от мен, както Си отделил изтока от запада. Всевишни, пречисти ме от прегрешенията, както бялата дреха се почиства от мръсотията."106

Лаконичният стил на изразяване на Пророка, който се наблюдава и в тази молитва, може да бъде анализиран единствено в рамките на една книга. Не намирам думи, с които да опиша възвишеността на пророческото слово. Да, той е господар и на молитвите.

Ето още една негова молитва: "Всевишни, искам от Теб цялата знайна и незнайна благодат, с която сега ме даряваш и с която ще ме дариш в бъдеще. Всевишни, на Теб се уповавам от явното и скритото зло, което сега ме сполетява и което ще ме сполети в бъдеще."107

В тази последователност искам да цитирам още няколко ценни бисери на словото, избрани сред молитвите, изречени с лаконични думи от нашия Пророк, Аллах да го благослови и с мир да го дари: "Всевишни, няма кой да попречи на онзи, когото си дарил с Твоята благодат и няма кой да помогне на онзи, когото Ти не одобряваш. Няма полза от нито един собственик на богатство, всички богатства принадлежат на Теб."108

"Всевишни, няма дума, която да съм изрекъл, няма клетва, която да съм дал, няма предупреждение, което да съм отправил, или деяние, което да съм извършил, без преди това Ти да не си пожелал всичко това да се случи. Каквото Си пожелал, то се е случило. Което не си пожелал, то не се е случило. Несъмнено силата и мощта идват от Теб. Не ще и съмнение, че Ти си Най-могъщият. Всевишни, нека всяка моя молитва да бъде за онзи, когото Си облагодетелствал и нека всяко мое проклятие да тегне над онзи, когото и Ти си проклел. Ти си моят Покровител както на земята, така и в Сетния ден. Вземи душата ми като мюсюлманин и ми отреди да съм сред праведните Ти раби."109

"Всевишни, моля Те да ме дариш със смирение, когато ме сполети нещастие, с уютен живот след смъртта, с щастието да наблюдавам сияйния Ти образ, с радост да очаквам мига, в който ще Те зърна, без да се натъквам на злощастие и на раздор, който ще ме отклони от този път. Моля Те да ме опазиш от угнетяване, както и от угнетителите, от изпитване на вражда, както и от попадане под удара на враждата, от прегрешение или изпадане в грях, за който няма опрощение."110

"Ако ме оставиш насаме със страстите у мен, в такъв случай ще ме подтикнеш към слабостта, безпомощността, греха и прегрешението. Аз се надявам единствено на Твоята милост. Прости греховете ми, защото само Ти можеш да прощаваш греховете. Приеми покаянието ми, защото Ти си приемащия покаянията и Всемилостивия."111

"Всевишни, името Ти е най-достойно за споменаване. Единствено Ти си достоен за нашите богослужения. Ти повече от всички помагаш на нуждаещите се, Ти си Най-милосърдния сред притежаващите мощ и великолепие. Ти си Най-щедрия за просещите на Твоята врата и Най-великия Всеподател сред великодушните. Ти си върховния Владетел и Съдник. Ти нямаш съдружник. Ти си единственият, Който няма свой образ и подобие. Всичко освен Теб е обречено на гибел. Покорството пред Теб е възможно единствено с Твое позволение, опълчването срещу Теб е в границите на Твоето знание. Покорството възнаграждаваш, а възпротивяването прощаваш. Ти си най-близкият свидетел на всичко и на всеки, и най-близкият покровител. Пресичаш пътя на желанията (страстите) и ги сграбчваш жестоко. Ти записа делата на хората и отсъди за тях смъртта. Сърцата потичат към Теб, тайната се разкрива при Теб. Халал (позволено) е това, което Ти си отредил да бъде, и харам (забранено) е също това, което Ти си отредил. Религията е това, което Ти си повелил, заповедта е това, което Ти повеляваш, сътвореното е Твое творение, рабът е Твой раб. Ти си Аллах - Милостивия, Милосърдния. В името на Твоята светлина, която озарява земята и небесата, в името на всяко право, което е Твое, и в името на Твоите раби, които отправят молитви към Теб, Те моля да ми простиш в настоящото утро и в настоящата вечер, и да ме опазиш от огъня чрез Твоята мощ."112

"Всевишни, от Теб искаме всяко благодеяние, което е искал Твоят Пророк Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и Те молим за Твоето покровителство за всичко онова, за което Пророка Мухаммед е търсил покровителството Ти."113

"Всевишни, пази ме от знание, от което няма полза, от сърце, което не настръхва, от ненаситна душа и от молитва, която не среща отклик."114

"Всевишни, искам от Теб постоянство в делата и решимост да вървя по правия път. Моля Те да ме дариш с благодарност за получената от Теб благодат и да ме направиш достоен в богослуженията. Моля Те езикът ми винаги да изрича истината и сърцето ми да е винаги чисто. Пази ме от злото, което Ти е известно. Дай ми благодетелността, която Ти е известна. Покайвам се за това, което Ти е известно. Несъмнено Ти си Знаещия неведомото."115

"Всевишни, искам от Теб единствено праведните дела, моля Те да бъда далеч от злодеянията, да обичам бедните, Моля Те за опрощение, бъди милостив към мен и когато решиш раздорите да плъзнат сред хората, вземи душата ми, преди същите раздори да ме сграбчат. Моля Те да ме дариш с Твоята обич, с обичта на възлюбените от Теб и с любов към деянията, които ще ме доближат до обичта Ти."116

"Всевишни, моля Те за благодетелност в началото и в края, дай ми най-необятната, първата и последната, тайната и явната благодетелност. Всевишни, моля те да ме издигнеш до най-високите степени в Рая. Амин."117

"Всевишни, помогни ни, за да Те споменаваме, за да изразяваме благодарността си към Теб и за да Ти служим подобаващо."118

"Всевишни, не ме отделяй от правия път! Всевишни, моля Те за благочестие, непорочност и душевно богатство."119

"Всевишни, дари ни с благополучен край във всичките ни дела, пази ни от унижение на земята и от мъчение в Сетния ден."120

Не е възможно да се извади нито една дума от горепосочените молитви. Словото на Пророка Мухаммед се откроява с чудното си благозвучие. Невъзможно е да бъде достигнато духовното измерение на молитвите на Пророка. Да, и по отношение на молитвите Пратеника на Аллах няма равен на себе си.

Всички свещени личности са украсявали и подсилвали значенията на своите молитви, заимствайки елементи от молитвите на Пророка Мухаммед, и се обръщали към Аллах, осланяйки се на неговите молитви. Молитвите на нашия Пророк се отличават със своята изразителност и висок стил, те са слова от светлина, които веднага се открояват сред думите, изречени от други хора, и които карат останалите да възкликват: "Това са думи на хазрети121 Мухаммед Мустафа."

Лично аз, когато чета молитвите на забележителни хора като Хасан Шазили122, Ахмед Бедеви123, Ахмед Руфаи124 и шейх Гейлани125 (Абдул Кадир Гейлани), се възторгвам, даже на моменти, четейки отделни пасажи, изпадам в унес. Техните молитви също са много възвишени. Но всички те са заимствали от молитвите на Пророка и така, вземайки отделни пасажи от пророческите молитви, са обогатили своите. Черпейки вдъхновение от молитвите на големите личности, почукваме на вратата на Всемилостивия с надеждата, че молитвите ни ще срещнат отзвук.

В заключение можем да кажем, че съвкупността от всички слова на Пратеника на Аллах е доказателство за висшия му разум. С оглед на факта, че някои негови думи са пример за лаконично слово, те придобиват допълнителна тежест. Следователно неговото слово, както и молитвите му, са ярък пример за пророческата му логика, тоест неговият разум е достигнал измеренията на отвъдното и се подхранва от вдъхновението. Оттук следва да заключим, че той е не кой да е, а Пророк и Султан на всички пророци.

105 Buhari, Deavat, 6. Müslim, Zikr, 56.
106 Buhari, Ezan, 89; Müslim, Mesacid, 147.
107 Müsned, 6/147.
108 Buhari, Ezan, 155; Müslim, Salat, 205; Ebu Davud, Salat, 139.
109 Müsned, 5/191.
110 Nesai, Sehv, 62; Müsned, 5/191.
111 Müsned, 5/191.
112 Mecmeu'z-Zevaid, 10/117.
113 Tirmizi, Daavat, 89.
114 Müslim, Zikr, 73; Ebu Davud, Vitr 32.
115 Tirmizi, Daavat, 23; Nesei, Sehv 61.
116 Tirmizi, Tefsirü'l-Kur'an, 39; Muvatta, Kur'an 40; Müsned, 4/243.
117 Müstedrek, 1/520.
118 Müstedrek, 1/499.
119 İbn Mace, Dua 2; Müslim, Zikr, 72; Tirmizi, Daavat, 73; Müsned, 1/416-434-437.
120 Müsned, 4/181; Müstedrek 3/591.
121 "Хазрет" - човек, който е посветил живота си на религията и на служене на Аллах.
122 Абу Хасан Шазили (1196/97-1258) - виден ислямски суфист, основател на дервишкия орден Шазилия.
123 Ахмед Бедеви (1200-1276) - един от най-прочутите суфисти на Египет. Основател е на дервишкия орден Бедевийя. Автор е на редки трудове по суфизъм като Салават (Сборник с молитви), Васая (Поучения) и др.
124 Ахмед Руфаи (1118-1182) - знаменит представител на суфизма и основател на дервишкия орден Руфаийя.
125 Абдул Кадир Гейлани (1077/78-1165/66) - един от най-прочутите ислямски учени и свещени личности и основател на дервишкия орден Кадирийя.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен