Какво трябва да бъде едно семейство?

В първата част на книгата споменахме, че за най-съществената градивна единица на нацията - семейството, е необходимо да бъде отделено достатъчно внимание относно привързаността му към религиозните принципи и че за да се осъществи всичко в най-добра форма, трябва да бъде избран най-добрия вариант, преди да бъде взето решение за брак, както и да се отдели специално внимание на това още в началото. Това важи и за всяко едно дело, което ако не бъде прието на сериозно, докато то е още в нашите планове, то в последствие може да причини проблеми, с които не бихме могли да се справим. Също като построяването на външно красива сграда, но без никакъв план за строеж, която по-късно може да се окаже ненужна.

Бяхме споменали, че семейството е най-важната градивна единица на нациите. Стабилността в семейството означава стабилност на нацията и държавата. Затова не трябва в никакъв случай тази основна част на нацията и държавата да бъде оставена без план и проект. Защото пренебрегването на тази тема, означава пренебрегване на цялата нация. Затова ние вярваме, че трябва да бъде отделено сериозно внимание на семейството и го определяме като крайно важно и искаме да подчертаем, че от извънбрачните връзки народът може да получи единствено рани.

Както едно безцелно семейство, което е изградено върху чувства, свързани с наслада, страст и ревност, не обещава светло бъдеще, така то ще остане и като отрицателен елемент в структурата на нацията. Голяма е вероятността подобно семейство да отгледа невъзпитани деца. Защото още при самото му изграждане, то не е планирано и не цели да носи щастие и благодат. Тези планове минават през бракосъчетанието и при тях личната изгода и увлечения се оставят настрана, а се отдава решаваща роля на разума, логиката и сърцето. Също така при такова бракосъчетание вярваме, че от полза е и вземането предвид какви са религиозните чувства и мисли на другия. Ако мъжът или жената нямат отношение към Всевишния, то малко вероятно е и децата им да бъдат благоразумни, уравновесени и отговорни пред Създателя си, но все пак, ако те бъдат такива, то трябва да се знае, че това е от милостта на Всевишния Аллах, за което трябва да Му бъдем безкрайно благодарни.

Всъщност всяко нещо в неблагоприятната среда, в която живеем, е свързано с определена причина. След като разгледаме причините, в повечето случаи, ако Всевишния пожелае, можем да постигнем това, което сме замислили. Ако при някои наши замисли и начинания не обърнем сериозно внимание на причините, то последствията от тях могат да доведат до нежелани от нас резултати. Затова, ако не искаме да бъдем от губещите, то при всяка тема трябва да отделяме нужното внимание, да преценим причините, първите стъпки, след което да се доверим на милостта на Аллах и да очакваме да ни възнагради с благополучни резултати. Когато вземаме някакво решение, вярата ни в Аллах трябва да бъде пълна, но преди да стигнем до този момент, "практическата" молитва, изразена в отношенията ни и вниманието, отделено на причините, не трябва да отсъства от живота ни. Думите "Да се привържеш към причините, не означава да отхвърлиш съгласието със съдбата си", разкриват казаното дотук и всъщност са един духовен принцип. Ние вярваме, че е нужно при оформянето на сериозна институция като семейството, да бъде отделено сериозно внимание и на тези принципи.

След като бъде възприето оформянето на семейството по този начин, то и принципите за отглеждане на идеални поколения ще окажат необходимото въздействие. Но ако основите не бъдат правилно изградени, то въздействието ще се отрази явно върху следващите поколения. Когато в основите на едно семейство има щастие и благодат, т.е. когато в едно семейство се съберат целомъдрена жена и целомъдрен мъж, мюсюлманка и мюсюлманин, вярваща жена и вярващ мъж, изпълняващи задълженията си жена и мъж, то тогава всичко е наред и това семейство е кът от райските градини. Мисля, че дори и детските викове под един такъв покрив, пред Аллах се равняват на споменаването на Аллах (тесбих) от ангелите и са като молитва.

В Свещения Коран вземайки предвид жената и мъжа, щастливото семейство се изобразява в следния вид: "За мюсюлманите и мюсюлманките, вярващите мъже и вярващите жени, набожните мъже и набожните жени, искрените мъже и искрените жени, търпеливите мъже и търпеливите жени, смирените мъже и смирените жени, мъжете, раздаващи милостиня и жените, раздаващи милостиня, говеещите мъже и говеещите жени, и целомъдрените мъже и целомъдрените жени, и мъжете, често споменаващи Аллах, и споменаващите жени - Аллах е приготвил за тях опрощение и огромна награда." (Коран, 33: 35). Тези мъже и жени са се събрали в най-малката клетка на нацията - семейството, като вярващи мюсюлмани, доверили са се на Аллах, от сърце са се насочили към Него, и прекарват живота си в отдаденост и подчинение. Когато думите и делата на мъжете и жените са искрени, то нито казаното от тях ще се противопоставя на постъпките им, нито постъпките им ще бъдат в противоречие с техните думи. Така изграденото от тях семейство никога няма да се сблъска с противопоставяне на думи и дела. В този дом всичко ще бъде правилно, както изглежда и в действителност. Следователно, както един човек полага грижи за фигурата си пред огледалото, така и детето им, виждайки тези реални картини, винаги ще се старае да бъде във форма, няма да бъде свидетел на думи или обноски, които да противоречат на вижданията му. Всичко, което ще се случва в този дом, ще бъде в правилна посока, защото там има верен мъж и вярна жена.

Търпеливите мъже и жени, под въздействието на отдадеността и подчинението, ще изтърпяват всяка една несполука, която ги сполети, ще запазят целомъдрието си срещу греховете и ще смятат неблагодарността и отричането като влизане в Ада. Те така ще въздействат на хората около себе си и на своите деца, че всички казани думи от тях ще останат бледи пред делата им.

Деца, живеещи с родители, които са изпълнени с уважение към Аллах, които винаги треперят със страхопочитание, които се стараят да живеят по подобаващ начин, знаейки за сериозността на живота им и неговия край, който ще ги сполети, които знаят, че след всяка крачка в живота им, може да последва края на изминатия път и да бъдат поканени с "ела в отвъдния свят", ще могат да усетят сериозността, запазването на достойнството, усърдността и взискателността в един дом. Децата в тези семейства ще израснат с леко изразено притеснение на лицето, което ще бъде наградено със сладко възнаграждение, ще излъчват обичта и уважението си към Всевишния Аллах и по лицата им ще личи надеждата за Рая. Ще бъдат спокойни, но отговорни, щастливи, но и изпълнени с надежди, ще изпитват удоволствие, но те ще бъдат поколението на бъдещето.

За да бъде развито чувството на щедрост при децата, в една къща трябва да има мъж, който дава милостиня (садака) и жена, която дава милостиня и винаги да са благоразположени към извършване на добри дела. Първо самите ние трябва да бъдем щедри, за да станат и децата ни такива. Веднъж станах свидетел на една случка. В едно семейство имаше съпруга, която скрито от мъжа си даваше милостиня и съпруг, който скрито от жена си даваше милостиня. Когато застанеха лице в лице какво си говореха и мислеха, не знам. Но, ако имаше нещо, то беше това, че в това семейство имаше мъж, който даваше милостиня и жена, която даваше милостиня. А децата, които растяха в това семейство, щяха да станат като тях.

Децата, които растат в семейства, в които родителите стриктно изпълняват говеенето, повелено от Аллах, са бъдещото поколение, гарантиращо спокойствието и сигурността на хората. Тези родители заедно с всички изброени качества, проявяват и изключителна усърдност за запазването на честта и целомъдрието си, и не допускат те да бъдат разрушени. Те живеят заради религията и целомъдрието си и това са тези, които ще бъдат от щастливите в земния и отвъдния живот. В Свещения Коран мъжът и жената са представени като съвършени създания. Ако в изграденото от тях семейство се усеща полъх на национална отговорност, той ще бъде усетен и от техните деца и внуци. Докато трае това състояние при всеки един от семейството, дотогава ще съществува обществено спокойствие. В противен случай всички очаквания ще бъдат напразни.

А сега да се постараем да погледнем накратко, от друг ъгъл, населението на една страна, женитбите, семейството и щастливото семейно гнездо.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен