Коранът

Коранът е сборник с най-съвършени послания и божествени закони, появил се на хоризонта на човечеството с низпославането му свише, който е съобразен със сърцето, духа, ума и тялото на човека в съответствие с неговата стойност и значение.

* * *

В качеството му на предводител, показващ най-краткия и най-светлия път към щастието на цялото човечество Коранът, на който в съвремието ни се покоряват един милиард души, е единствената безподобна и несравнима книга с вечните и непреходни божествени принципи.

* * *

Коранът е книга източник на светлина на най-великолепните, най-светлите и властвали над съдбата на света общности, които включвали милиони учени, хиляди философи и мислители. И в този смисъл няма второ господство, равно на неговото.

* * *

От деня на низпославането си насам Коранът е срещал какви ли не възражения и критики, но всички съдебни процеси, организирани на тази тема са приключвали с оправдателни присъди за Корана и борбите свършвали с неговия триумф.

* * *

Коранът е светлина, която блести в сърцата, източник на сияние, озаряващо душите и изложение на истините отначало докрай. Само повярвалите души, които са способни да съзерцават всички красоти в лика на едно цвете и да наблюдават потопите в една водна капка са способни да разберат Корана с истинската му същност.

* * *

Коранът притежава такъв стил, че арабските и персийските оратори, които чули знаменията му паднали ничком пред него, вярващите в истината майстори на изящното слово, които почувствали и разбрали вътрешните му красоти, благовъзпитано се преклонили пред този Господар на Словото.

* * *

Мюсюлманите са постигнали единство помежду си само потвърждавайки и вярвайки в Корана и ще постигнат единство пак потвърждавайки го и вярвайки в него. Както онези, които не потвърждават Корана не може да са мюсюлмани, така не е възможно и да изградят трайно единство помежду си.

* * *

Да се твърди, че „вярата е въпрос на съвест”, означава: „Потвърждавам Аллах, да е славно името Му, Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и Корана, не само с език, но и със съвестта си.” Всички видове богослужения, които са обвързани с това разбиране, са задължителното проявление на цитираното категорично потвърждение.

* * *

В период, в който човечеството се лутало сред ужасите на невежеството и неверието, най-великата и безподобна в историята революция, която се развихрила като светлинна буря в онази дива местност и с един замах удавила световете в светлина, се е случила само веднъж и тя е осъществена с Корана. Историята е достатъчна за свидетел на това!

* * *

Коранът е книгата, която с най-чувствително равновесие учи човека на човешкия дух и същност, на истината, на мъдростта, на Личността, качествата и имената на Аллах, и посочването на втора книга, равна на Корана в тази област, е невъзможно. Ако отправиш взор към мъдростите на праведниците и към философията на философите и ти ще разбереш това.

* * *

Коранът е единствената книга, която повелява истинската справедливост, истинската свобода, умереното равноправие, благодеянието, честолюбието, добродетелта, дори състрадателност към всяко същество, включително животните, и която ясно забранява угнетяването, съдружаването, несправедливостта, невежеството, подкупа, лихвата, лъжата, лъжесвидетелството.

* * *

Книгата, която защитава сирака, бедния, угнетения; поставя на равни начала падишаха и роба, командира и редника, ищеца и ответника, когато ги съди, е пак само Коранът.

* * *

Цитирането на Корана като източник на митове и легенди не е нищо друго освен говорене на измислици, които съвременните неверници са наследили от арабите в Безпросветната епоха преди четиринайсет века. Мъдростта и истинската философия се подиграват на такова разбиране.

* * *

Онези, които се изказват по адрес на Корана и на утвърдените от него принципи, не трябваше ли, дори за кратко, да кажат нещо и за устройството, хармонията, спокойствието и сигурността на човечеството? В интерес на истината много е трудно да се разбере това вироглавие и безсмислено упорство, имайки предвид жалкото и окаяно положение на непознаващите Корана цивилизации, както и лишените от неговата светлина, страдащи от притеснения и кризи души.

* * *

Най-систематичният живот за човечеството е животът, който проповядва Коранът. Затова спокойно може да кажем, че някои хубави страни на цивилизацията, които в съвремието ни се оценяват и адмирират по четирите краища на света, са неща, които Коранът напълно е насърчавал преди стотици години. В кого е недостатъкът и вината!?

* * *

У нас онези, които открай време злословят по адрес на Корана и превърнаха в занимание критикуването му, са невежите хора, които не знаят, че нищо не знаят. Колко тъжно е, че тези жалки хора нито са изследвали, нито са прочели нещо за книгата, на която са противници. Всъщност между твърденията на тези хора и твърденията на невежите, които упорстват срещу позитивните науки няма голяма разлика, но ще се наложи да се почака още малко, за да се събуди народът за истината.

* * *

Който е повярвал в Корана, значи е повярвал в Пророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, а който е повярвал в Пророка Мухаммед, значи е повярвал в Аллах, да е славно името Му. Който не вярва в Корана, значи не вярва в Пророка Мухаммед, а който не вярва в Пророка Мухаммед, значи не вярва в Аллах. Ето измеренията на истинското мюсюлманство!

* * *

Благодарение на Корана човек се е издигнал до най-висшата степен – станал е събеседник на Аллах. Човек, който осъзнава, че се намира в такава позиция, слуша своя Господ чрез кораничното слово, което лично прочита, разговаря със своя Господ и ако се закълне, че е разговарял със своя Господ, клетвата му няма де е лъжлива.

* * *

В светлата атмосфера на Корана човек още на земята минава през гроба и Междинния свят (берзах); вижда Стълпотворението (хашир) и моста Сират; настръхва от ужаса на Ада и сякаш чувства и усеща, че се разхожда по спокойните склонове на Рая.

* * *

Онези, които пречат на мюсюлманите да разбират Корана и да се задълбочават в смисъла му, ги отдалечават от духа на религията и от същността на исляма.

* * *

Струва ми се, че в много близко бъдеще пред одобрителните и възхитени погледи на човечеството, когато течащите към океана на Корана различни водопади на науката, техниката и изкуството се влеят в основния им източник и се съединят с него, учените, изследователите и хората на изкуството за пореден път ще се озоват в този океан.

* * *

Ако бъдещето бъде епохата на Корана, на това не трябва да се завижда!

Защото Коранът е слово на Личността, която знае и вижда едновременно миналото с настоящето и настоящето с бъдещето!

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен